Tổng hợp

Thông tư số 30/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư số 30/2012 / TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật non sông về điều kiện vệ sinh thú y.

BỘ NÔNG NGHIỆP

Bạn đang xem bài: Thông tư số 30/2012/TT-BNNPTNT

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

______________

Con số: 30/ 2012 / TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 5 2012

THÔNG TƯ

ban hành quy chuẩn kỹ thuật non sông về điều kiện vệ sinh thú y

––––––––––––––––––––

Căn cứ Nghị định số 01/2008 / NĐ-CP ngày 03 tháng 01 5 2008 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009 / NĐ-CP ngày 10 tháng 9 5 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008 / CP ngày 03 tháng 01 5 2008;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 5 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 5 2004;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Thú y;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật non sông về điều kiện vệ sinh thú y.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 02 quy chuẩn kỹ thuật non sông:

1. Quy chuẩn kỹ thuật non sông về điều kiện vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật, thành phầm động vật.

Ký hiệu: QCVN 01 – 99: 2012 / BNNPTNT

2. Quy chuẩn kỹ thuật non sông: Đề xuất chung về vệ sinh thú y đối với thiết bị, công cụ, dụng cụ vận tải động vật, thành phầm động vật tươi sống, sơ chế.

Ký hiệu: QCVN 01 – 100: 2012 / BNNPTNT

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 06 tháng tính từ lúc ngày ký ban hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, tư nhân có liên can chịu bổn phận tổ chức tiến hành.

Trong công đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, tư nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung. /.

Người nhận:

– VPCP (để b / c);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban quần chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;
– Chi cục Thú y các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;
– Các Vụ, Cục, Viện, Trường Đại học thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– Công báo, Trang thông tin điện tử Chính phủ; Trang thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
– Lưu: VT, Khoa học và Công nghệ.

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

PHÓ PHÓ

(Đã ký)

Bùi Bá Bổng

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button