Tổng hợp

Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Ôn tập thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Thông tư số 16/2011 / TT-BTNMT của Bộ Khoáng sản và Môi trường: Quy định sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung liên can tới thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Thông tư số 16/2011 / TT-BTNMT đã được HẾT HIỆU LỰCvà lấy THAY THẾ bởi Thông tư số 23/2014 / TT-BTNMT quy định về giấy chứng thực quyền sử dụng đất và nhà ở

Bạn đang xem bài: Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
________________

Con số: 16/ 2011 / TT-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 5 2011

THÔNG TƯ
Quy định về việc sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung liên can tới
thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
___________________

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật liên can tới đầu cơ xây dựng căn bản ngày 19 tháng 6 5 2009;

Căn cứ Nghị định số 181/2004 / NĐ-CP ngày 29 tháng 10 5 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 84/2007 / NĐ-CP ngày 25 tháng 5 5 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất, thu hồi đất, trình tự, thủ tục bồi hoàn, cung ứng, tái định cư lúc Nhà nước thu hồi đất và khắc phục khiếu kiện về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 88/2009 / NĐ-CP ngày 19 tháng 10 5 2009 của Chính phủ về cấp Giđó chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và của nả khác gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị quyết số 56 / NQ-CP ngày 15 tháng 12 5 2010 của Chính phủ về việc dễ dàng hóa thủ tục hành chính thuộc khuôn khổ tính năng điều hành của Bộ Khoáng sản và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 25/2008 / NĐ-CP ngày 04 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoáng sản và Môi trường; Nghị định số 19/2010 / NĐ-CP ngày 05 tháng 3 5 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, g, h và i khoản 5 Điều 2 Nghị định số 25/2008 / NĐ-CP ngày Ngày 4 5 2008 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoáng sản và Môi trường,

Bộ Khoáng sản và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung liên can tới thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai như sau:

Chương I
QUY TẮC CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung về thủ tục cấp Giđó chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và của nả khác gắn liền với đất (sau đây viết tắt là Giđó chứng thực); cấp lại Giđó chứng thực do bị mất; đăng ký bất định về sử dụng đất, của nả gắn liền với đất; đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, của nả gắn liền với đất; cấp Giđó chứng thực đối với trường hợp tách thửa, hợp thửa; gia hạn sử dụng đất; Chuyển mục tiêu sử dụng đất; giao lại đất, cho thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Điều 2. Nhân vật vận dụng

1. Cơ quan điều hành nhà nước; cơ quan chuyên môn về khoáng sản và môi trường và các cơ quan khác có liên can; cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn.

2. Người sử dụng đất, chủ nhân nhà ở và của nả khác gắn liền với đất và tổ chức, tư nhân khác có liên can.

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button