Tổng hợp

Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Thông tư 06/2012 / TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận chuyển Quy định nghĩa vụ và xử lý vi phạm trong tập huấn, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

VẬN TẢI
______________

Bạn đang xem bài: Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Con số: 06/ 2012 / TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 5 2012

THÔNG TƯ

quy định nghĩa vụ và xử lý vi phạm trong tập huấn, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

_________________

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 5 2008;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 5 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 29 tháng 11 5 2010;

Căn cứ Nghị định số 34/2011 / NĐ-CP ngày 17 tháng 5 5 2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức;

Căn cứ Nghị định số 41 / CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và nghĩa vụ vật chất và Nghị định số 33/2003 / NĐ-CP ngày 04/02. , 5 2003 của Chính phủ về việc bổ sung 1 số điều của Nghị định số 41 / CP ngày 06 tháng 7 5 1995 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và nghĩa vụ vật chất;

Căn cứ Nghị định số 34/2010 / NĐ-CP ngày 02 tháng 4 5 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 51/2008 / NĐ-CP ngày 22 tháng 4 5 2008 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận chuyển.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển ban hành Thông tư quy định nghĩa vụ và xử lý vi phạm trong hoạt động tập huấn, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (sau đây gọi chung là tập huấn, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ). bằng lái xe).

Chương I

QUY TẮC CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhân vật vận dụng

1. Thông tư này quy định nghĩa vụ và xử lý vi phạm trong hoạt động tập huấn, sát hạch, cấp giấy phép lái xe nhưng mà chẳng hề xử phạt hành chính, xử phạt vi phạm hành chính.

2. Thông tư này vận dụng đối với cơ quan, tổ chức, tư nhân có liên can tới hoạt động tập huấn, sát hạch và cấp giấy phép lái xe; đánh giá, thanh tra, rà soát, giám sát việc tập huấn, sát hạch và cấp giấy phép lái xe trên khuôn khổ toàn quốc.

3. Thông tư này ko vận dụng đối với cơ quan, tổ chức, tư nhân có liên can tới công việc tập huấn, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Điều 2. Cơ quan, tổ chức, tư nhân có liên can tới công việc tập huấn, sát hạch và cấp giấy phép lái xe

1. Bộ Giao thông vận chuyển.

2. Bộ, ngành có cơ sở tập huấn lái xe.

3. Ủy ban dân chúng tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương.

4. Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Đơn vị điều hành tập huấn và sát hạch của Tổng cục.

5. Sở Giao thông vận chuyển các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương; Đơn vị điều hành tập huấn và khảo thí của Sở.

6. Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch, Tổ giám sát sát hạch lái xe (sau đây gọi chung là Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch, Tổ giám sát).

7. Cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ sở tập huấn lái xe.

8. Cơ sở tập huấn lái xe.

9. Trung tâm sát hạch lái xe.

10. Tổ chức, tư nhân khác có liên can tới hoạt động tập huấn, sát hạch và cấp giấy phép lái xe; đánh giá, thanh tra, rà soát, giám sát việc tập huấn, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button