Tổng hợp

Thông tư liên tịch hướng dẫn nội dung, trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải cấp tỉnh

Thông tư liên tịch số 02/2012 / TTLT-BGTVT-BKHĐT của Bộ Giao thông chuyên chở – Bộ Kế hoạch và Đầu cơ: Chỉ dẫn nội dung, trình tự lập quy hoạch toàn cục tăng trưởng giao thông chuyên chở cấp tỉnh.

VẬN TẢI
– BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

________________

Bạn đang xem bài: Thông tư liên tịch hướng dẫn nội dung, trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải cấp tỉnh

Con số: 02/ 2012 / TTLT-BGTVT-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 5 2012

THÔNG TƯ LIÊN DOANH

chỉ dẫn nội dung và trình tự lập Quy hoạch toàn cục tăng trưởng giao thông chuyên chở cấp tỉnh.

__________________

Căn cứ Nghị định số 116/2008 / QĐ-CP ngày 14 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu cơ;

Căn cứ Nghị định số 51/2008 / NĐ-CP ngày 22 tháng 4 5 2008 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông chuyên chở;

Căn cứ Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP ngày 07 tháng 9 5 2006 của Chính phủ về lập, xem xét và điều hành quy hoạch toàn cục tăng trưởng kinh tế – xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008 / NĐ-CP ngày 11 tháng 01 5 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 92/2006 / NĐ-CP ngày 07 tháng 9 5 2006 của Chính phủ về lập, xem xét và điều hành quy hoạch toàn cục tăng trưởng kinh tế – xã hội;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu cơ, Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở chỉ dẫn nội dung và trình tự lập quy hoạch toàn cục tăng trưởng giao thông chuyên chở các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhân vật vận dụng

1. Thông tư này chỉ dẫn việc lập Quy hoạch toàn cục tăng trưởng giao thông chuyên chở của các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Quy hoạch); trừ quy hoạch giao thông của Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tư này vận dụng đối với các cơ quan, tổ chức, tư nhân tham dự lập quy hoạch toàn cục tăng trưởng giao thông chuyên chở của tỉnh.

Điều 2. Gicửa ải thích từ ngữ

Việc lập quy hoạch toàn cục tăng trưởng giao thông chuyên chở cấp tỉnh là việc xây dựng ý kiến, tiêu chí, định hướng các phương án và biện pháp, chế độ, cơ chế tăng trưởng giao thông chuyên chở trong thời đoạn quy hoạch trên. khu vực tỉnh. Quy hoạch toàn cục tăng trưởng giao thông chuyên chở cấp tỉnh bao gồm các nội dung về tăng trưởng kết cấu cơ sở vật chất giao thông và chuyên chở.

Điều 3. Thời kỳ lập, điều chỉnh quy hoạch toàn cục tăng trưởng giao thông chuyên chở tỉnh

1. Quy hoạch toàn cục tăng trưởng giao thông chuyên chở cấp tỉnh được lập cho thời đoạn 10 5, định hướng tăng trưởng tới 20 5.

2. Trong công đoạn lập quy hoạch phải kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung nội dung, phương án quy hoạch cho thích hợp với tình hình kinh tế – xã hội và quy hoạch giao thông chuyên chở của toàn ngành, chuyên ngành.

3. Phcửa ải lập quy hoạch toàn cục tăng trưởng giao thông chuyên chở cho từng thời đoạn tăng trưởng thích hợp với chiến lược và quy hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội mới.

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button