Âm nhạc lớp 2

Thông tư hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho phạm nhân

Thông tư liên tịch số 02/2012 / TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT của Bộ Tư pháp – Bộ Quốc phòng – Bộ Công an – Bộ Giáo dục và Tập huấn: Chỉ dẫn tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa, luật pháp, công dân. giáo dục, bình thường tin tức, chế độ và tiến hành cơ chế sinh hoạt, tiêu khiển cho tù nhân.

BỘ AN NINH – BỘ TRƯỞNG – BỘ MÔN
TƯ PHÁP – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

Bạn đang xem bài: Thông tư hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho phạm nhân

Con số: 02/ 2012 / TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 5 2012

THÔNG TƯ LIÊN DOANH

chỉ dẫn tổ chức dạy văn hóa, giáo dục luật pháp,

giáo dục công dân, bình thường tin tức và thông tin chế độ

và tiến hành các cơ chế sinh hoạt, tiêu khiển cho tù nhân

___________________

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự 5 2010;

Căn cứ Luật Giáo dục 5 2005; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục 5 2010;

Căn cứ Nghị định số 117/2011 / NĐ-CP ngày 15 tháng 12 5 2001 của Chính phủ quy định về tổ chức điều hành trại viên và cơ chế ăn, mặc, ở, sinh hoạt, y tế của trại viên. ;

Căn cứ Nghị định số 75/2006 / NĐ-CP ngày 02 tháng 8 5 2006 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011 / NĐ-CP ngày 11 tháng 5 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 75/2006 / NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 62/2003 / NĐ-CP ngày 06 tháng 6 5 2003 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 32/2008 / NĐ-CP ngày 19 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Tập huấn;

Căn cứ Nghị định số 104/2008 / NĐ-CP ngày 16 tháng 9 5 2008 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 77/2009 / NĐ-CP ngày 15 tháng 9 5 2009 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Tập huấn chỉ dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục luật pháp, giáo dục công dân, bình thường thông tin thời sự, chế độ và thi hành luật pháp. Mức sinh hoạt và tiêu khiển đối với tội phạm như sau:

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này chỉ dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục luật pháp, giáo dục công dân, bình thường thông tin thời sự, chế độ và phương thức sinh hoạt, tiêu khiển cho tù nhân.

Điều 2. Nhân vật vận dụng

Thông tư này vận dụng đối với tù nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng điều hành; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tư nhân có liên can.

Điều 3. Nguyên tắc tiến hành

1. Tuân thủ các quy định của Luật Thi hành án hình sự, Luật Giáo dục và các văn bản luật pháp hiện hành có liên can.

2. Đảm bảo điều kiện thuận tiện cho tù nhân được học văn hóa, giáo dục luật pháp, bình thường tin tức, chế độ và sinh hoạt, vui chơi tiêu khiển chỉ cần khoảng chấp hành án phạt tù để sớm biến thành người hữu ích cho xã hội.

3. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức dạy văn hóa, giáo dục luật pháp, giáo dục công dân, bình thường thời sự, chế độ và tiến hành cơ chế sinh hoạt, tiêu khiển cho tù nhân. ; Bộ Giáo dục và Tập huấn, Bộ Tư pháp phối hợp tiến hành.

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button