Âm nhạc lớp 2

Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Thông tư số 07/2012 / TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Tập huấn: Chỉ dẫn tiêu chuẩn, thứ tự, thủ tục, giấy má xét tặng danh hiệu Nhà giáo dân chúng, Nhà giáo ưu tú.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Bạn đang xem bài: Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

______________

Con số 07/ 2012 / TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 5 2012

THÔNG TƯ

chỉ dẫn tiêu chuẩn, thứ tự, thủ tục và giấy má

Được phong tặng danh hiệu nhà giáo dân chúng, nhà giáo ưu tú

___________________

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 5 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 5 2005;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 5 2005; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 5 2009;

Căn cứ Nghị định số 32/2008 / NĐ-CP ngày 19 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Tập huấn;

Căn cứ Nghị định số 42/2010 / NĐ-CP ngày 15 tháng 4 5 2010 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng , Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 02/2011 / TT-BNV ngày 24 tháng 01 5 2011 của Bộ Nội vụ chỉ dẫn tiến hành Nghị định số 42/2010 / NĐ-CP ngày 15 tháng 4 5 2010 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Nghị định số thi hành 1 số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Sau lúc có văn bản hợp nhất số 1899 / BTĐKT-VI của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương – Bộ Nội vụ ngày 09/11/2011 về việc ban hành Thông tư xét tặng danh hiệu Nhà giáo dân chúng, Nhà giáo ưu tú;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn chỉ dẫn tiêu chuẩn, thứ tự, thủ tục, giấy má xét tặng danh hiệu Nhà giáo dân chúng, Nhà giáo ưu tú như sau:

Chương I

QUY TẮC CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhân vật vận dụng

1. Thông tư này chỉ dẫn về tiêu chuẩn, thứ tự, thủ tục, giấy má xét tặng danh hiệu Nhà giáo dân chúng, Nhà giáo ưu tú, bao gồm: Tiêu chuẩn xét tặng; Hội đồng, khuôn khổ xét; Quy trình xét tặng; Giấy má và thời hạn nộp giấy má.

2. Thông tư này vận dụng đối với thầy cô giáo trong nhà trường, cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cán bộ điều hành cơ sở giáo dục, bao gồm:

a) Giáo viên, giảng sư trong cơ sở giáo dục măng non, cơ sở giáo dục rộng rãi, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục đại học; trường học, trung tâm giáo dục của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang dân chúng.

b) Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc cơ sở giáo dục; cán bộ, công chức làm việc tại các phòng, ban của các trường đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp; cán bộ, công chức đang công việc tại các sở giáo dục và huấn luyện, các sở giáo dục và huấn luyện, Bộ Giáo dục và Tập huấn; cán bộ, công chức chuyên trách điều hành dạy nghề của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; cán bộ, công chức điều hành giáo dục ở các bộ, ngành Trung ương; viên chức nghiên cứu giáo dục; cán bộ chuyên trách công đoàn giáo dục (gọi chung là cán bộ điều hành giáo dục).

c) Giáo viên trường công lập đã nghỉ hưu tiếp diễn tham dự công việc giảng dạy và điều hành (cán bộ, thầy cô giáo, giảng sư chuyên trách) tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

3. Không xét tặng danh hiệu Nhà giáo dân chúng, Nhà giáo ưu tú đối với người đang chỉ cần khoảng bị kỷ luật hoặc đang bị truy cứu phận sự hình sự.

Điều 2. Thời hạn xét tặng và ban bố danh hiệu Nhà giáo dân chúng, Nhà giáo ưu tú.

Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú được xét tặng và ban bố 2 5 1 lần vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button