Tổng hợp

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy

Thông tư số 08/2012 / TT-BGTVT của Bộ Giao thông chuyên chở chỉ dẫn tiến hành 1 số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về chuyên chở thủy.

VẬN TẢI
______________

Bạn đang xem bài: Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy

Con số: 08/ 2012 / TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 5 2012

THÔNG TƯ

Chỉ dẫn tiến hành 1 số điều của Hiệp định

giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về chuyên chở thủy

______________

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về chuyên chở thủy ký ngày 17 tháng 12 5 2009, có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 20 tháng 01 5 2011;

Căn cứ Nghị định số 51/2008 / NĐ-CP ngày 22 tháng 4 5 2008 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông chuyên chở.

Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở ban hành Thông tư chỉ dẫn tiến hành 1 số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về chuyên chở thủy ký ngày 17 tháng 12 5 2009.

Chương I

QUY TẮC CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này chỉ dẫn cụ thể 1 số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về chuyên chở thủy (sau đây gọi là “Hiệp định”).

Điều 2. Nhân vật vận dụng

1. Thông tư này vận dụng đối với các tổ chức, tư nhân có liên can tới hoạt động chuyên chở thủy giữa Việt Nam và Campuchia.

2. Thông tư này ko vận dụng đối với:

a) Tàu của các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao của Chính phủ, tàu cứu nạn của Việt Nam và Campuchia;

b) Đồ dùng gia đình của cư dân khu vực biên thuỳ.

Điều 3. Phạm vi hoạt động của công cụ

1. Các công cụ thủy của Việt Nam được cấp phép chuyên chở thủy qua biên thuỳ chỉ được phép hoạt động chuyên chở thủy dọc các con đường thủy, cảng biển của phía Campuchia theo quy định tại khoản 1 và khoản 4.1 Phụ lục này. Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Phương tiện thủy của Campuchia vào Việt Nam ko được phép vận tải hàng hóa, hành khách giữa 2 điểm trên bờ cõi Việt Nam và chỉ được phép hoạt động dọc theo các con đường thủy, bến cảng của Việt Nam theo quy định. quy định tại khoản 2 và khoản 4.2 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button