Âm nhạc lớp 2

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm mua, bán người

Thông tư liên tịch số 22/2012 / TTLT / BTC-BCA của Bộ Công an – Bộ Nguồn vốn: Chỉ dẫn cơ chế điều hành và sử dụng kinh phí tiến hành các chương trình hành động phòng, chống sắm bán người.

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ CÔNG AN

Bạn đang xem bài: Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm mua, bán người

___________

Con số: 22/ 2012 / TTLT / BTC- BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 5 2012

THÔNG TƯ LIÊN DOANH

chỉ dẫn phương thức điều hành và sử dụng kinh phí tiến hành

chương trình hành động phòng, chống sắm bán người.

_________________

Căn cứ Nghị định số 118/2008 / NĐ-CP ngày 27 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nguồn vốn.

Căn cứ Nghị định số 77/2009 / NĐ-CP ngày 15 tháng 9 5 2009 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Thực hiện Quyết định số 135 / QĐ – TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế điều hành, quản lý tiến hành các chương trình chỉ tiêu non sông và Quyết định số 1427 / QĐ – TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình phòng, chống sắm bán người công đoạn 2011 – 2015.

Liên Bộ Nguồn vốn – Bộ Công an chỉ dẫn việc điều hành và sử dụng kinh phí tiến hành chương trình hành động phòng, chống sắm bán người và thừa hưởng chế độ vốn đầu tư như đối với chương trình chỉ tiêu non sông. như sau:

Điều 1. Nhân vật và khuôn khổ vận dụng.

1. Thông tư này vận dụng đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước để tiến hành các nhiệm vụ của chương trình hành động phòng, chống sắm bán người.

2. Trường hợp cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn trợ giúp, tài trợ của các tổ chức, tư nhân trong và ngoài nước cho công việc phòng, chống tội nhân sắm bán người, ngoài việc tiến hành các tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định hiện hành của Nhà nước, nếu nhà tài trợ có chỉ dẫn riêng, tiến hành theo quy định của nhà tài trợ hoặc quy định của cơ quan cốt yếu sau lúc có sự đồng ý của người đại diện. đại diện nhà tài trợ và Bộ Nguồn vốn (nếu có).

Trường hợp nhà tài trợ và Bộ Nguồn vốn ko có chỉ dẫn riêng thì tiến hành theo quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Nguồn kinh phí đảm bảo tiến hành Chương trình hành động phòng, chống tội nhân sắm bán người, bao gồm:

Ngân sách nhà nước được sắp xếp trong dự toán chi ngân sách của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản chỉ dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. Đặc trưng:

1. Ngân sách trung ương:

a) Đảm bảo kinh phí để các bộ, cơ quan trung ương tiến hành các nhiệm vụ được giao theo quy định tại Quyết định số 1427 / QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 5 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Kế hoạch hành động phòng, chống tội nhân sắm bán người công đoạn 2011- Giai đoạn 2015.

b) Phân phối có chỉ tiêu cho các địa phương trọng tâm về tội nhân sắm bán người ko hợp lý được ngân sách được giao nhiệm vụ tham dự Chương trình phòng, chống tội nhân sắm bán người tiến hành các hoạt động: thông tin, tuyên truyền, tầm thường. giáo dục luật pháp nhằm tăng lên nhận thức, kĩ năng phòng, chống tội nhân sắm bán người trên khu vực; xây dựng, củng cố và mở mang màng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, hợp tác viên về công việc phòng, chống tội nhân sắm bán người; tăng lên hiệu quả công việc chiến đấu phòng, chống tội nhân sắm bán người; tiếp thu, xác minh, bảo vệ, cung ứng nạn nhân bị sắm, bán quay về; xây dựng, duy trì và nhân rộng mẫu hình phòng chống tội nhân sắm bán người tại các địa bàn trọng tâm về sắm bán người.

Tải xuống tệp tài liệu để biết thêm cụ thể

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button