Tổng hợp

Thông tư 7/2020/TT-BYT

Vào ngày 14/05/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 7/2020/TT-BYT về chỉ dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng oto chuyên dùng lĩnh vực y tế. Hiệu lực của văn bản luật pháp này, sẽ được từ khi ngày 28/06/2020. Dưới đây là nội dung cụ thể của thông tư, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ Y TẾ

Bạn đang xem bài: Thông tư 7/2020/TT-BYT

_______

Số: 7/2020/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 5 2020

THÔNG TƯ 7/2020/TT-BYT

Qui định cụ thể chỉ dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

_________________

Căn cứ Luật điều hành, sử dụng của cải công ngày 21 tháng 6 5 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 5 2017 của Chính phủ quy định cụ thể 1 số điều của Luật điều hành, sử dụng của cải công;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 5 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 5 2017 của Chính phủ quy định về công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Vốn đầu tư,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư chỉ dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhân vật vận dụng

1. Thông tư này chỉ dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.

2. Thông tư này vận dụng đối với:

a) Các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế;

b) Các đơn vị hành chính, sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế trực thực dân địa phương điều hành;

c) Các đơn vị hành chính, sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế trực thuộc Bộ, ngành khác, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.

3. Thông tư này ko vận dụng đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp y tế thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

(Sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị )

Điều 2. Nguyên tắc xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

1. Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế phải đảm bảo tính cân đối, hiệu quả, tránh hoang toàng, thích hợp với các quy định của luật pháp về điều hành, sử dụng của cải công và quy định của Thông tư này.

2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto dùng cho công việc quy định tại Thông tư này được sử dụng làm căn cứ để:

a. Đồ mưu hoạch và dự toán ngân sách;

b. Giao, sắm sửa, sắp xếp, khoán kinh phí sử dụng, thuê dịch vụ;

c. Quản lý, sử dụng và xử lý xe oto chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Phân loại xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

1. Xe oto cứu thương:

a) Xe oto cứu thương phục vụ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 5 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe oto cứu thương;

b) Xe oto cứu thương có kết cấu đặc thù (xe có kết cấu ko gian phổ quát được trang bị máy móc, trang thiết bị y tế dùng cho công việc cấp cứu, hồi sức hăng hái trên xe).

2. Xe oto chuyên dùng có kết cấu đặc thù sử dụng trong lĩnh vực y tế gồm:

a) Xe chụp X.quang lưu động;

b) Xe khám, chữa mắt lưu động;

c) Xe xét nghiệm lưu động;

d) Xe giải phẫu lưu động;

đ) Xe lấy máu;

e) Xe chuyên chở vắc xin, sinh phẩm;

g) Xe oto khác được thiết kế dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.

3. Xe oto chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng dùng cho hoạt động y tế, bao gồm:

a) Xe chuyên dùng dùng cho công việc , bảo vệ sức khỏe cán bộ trung và cấp cao;

b) Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ huy tuyến;

c) Xe chuyên chở máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu bệnh lây nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế

d) Xe chuyên chở người bệnh;

đ) Xe nhận định pháp y, xe chuyên chở thi hài;

e) Xe chở máy phun và hóa chất lưu động;

g) Xe dùng cho phòng chống thiên tai và kiếm tìm cứu nạn;

h) Xe dùng cho lấy, chuyên chở mô, tạng để dùng cho công việc cấy ghép mô, tạng cho người;

i) Xe chuyên chở bữa ăn cho bệnh nhân thần kinh;

k) Xe chuyên chở phương tiện, vật tư, trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực lây nhiễm.

l) Xe oto gắn mẫu hình giảng dậy, mẫu hình mô phỏng, các thiết bị và công cụ giảng dạy, giáo cụ trực giác;

m) Xe oto khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.

Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức xe oto chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

1. Tiêu chuẩn, định mức xe oto cứu thương:

a) Đối với cơ quan, đơn vị có công dụng khám, chữa bệnh.

– Dưới 50 giường bệnh được định mức 01 xe.

– Từ 50 giường bệnh tới dưới 100 giường bệnh được định mức 02 xe.

– Từ 100 giường bệnh tới dưới 200 giường bệnh được định mức 03 xe.

– Từ 200 giường bệnh tới dưới 300 giường bệnh được định mức 04 xe.

– Từ 300 giường bệnh trở lên, nếu ngày càng tăng 150 giường bệnh thì định mức được thêm 01 xe.

b) Trường hợp các cơ sở khám, chữa bệnh có nhu cầu trang bị xe oto cứu thương có kết cấu đặc thù thì việc xác định tiêu chuẩn, định mức xe oto cứu thương căn cứ vào các mục tiêu quy định tại Điều 4 Thông tư này.

c) Đối với cơ quan, đơn vị có công dụng chuyên phân phối dịch vụ cấp cứu, cung cấp chuyên chở người bệnh:

Việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto cứu thương căn cứ vào nhu cầu, quy mô dân số, địa điểm địa lý và thống kê số lượt cấp cứu, chuyên chở người bệnh trong 03 5 gần nhất để làm cơ sở đề nghị định mức báo cáo cấp có thẩm quyền coi xét, giám định trên nguyên lý đảm bảo số lượng thích hợp gắn với việc đầu cơ, sử dụng hiệu quả xe oto.

2. Việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng có kết cấu đặc thù và xe oto chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng dùng cho công việc chuyên môn y tế căn cứ vào các mục tiêu sau đây:

a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được cấp có thẩm quyền coi xét.

b) Cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động được cấp có thẩm quyền coi xét tại Điều lệ tổ chức, hoạt động; Quy hoạch tăng trưởng (nếu có) và thuộc tính đặc trưng của cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế.

b) Phạm vi và địa bàn hoạt động, quy mô dân số.

c) Số lượng, tần suất sử dụng của từng chủng loại xe oto tại thời khắc lập định mức và dự định nhu cầu sử dụng của từng chủng loại xe oto trong 03 5 tiếp theo. Trường hợp cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế mới thành lập thì chỉ cần dự định nhu cầu sử dụng của từng chủng loại xe oto trong 03 5 tiếp theo.

Điều 5. Giá sắm xe oto chuyên dùng

1. Giá sắm xe oto chuyên dùng quy định tại Khoản 1 Điều này là giá sắm đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của luật pháp; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên can tới việc sử dụng xe.

2. Trường hợp xe oto được miễn các loại thuế thì phải tính đủ số thuế được miễn để xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng. Trường hợp điều chuyển, tiếp thu xe oto đã qua sử dụng thì giá xe oto làm căn cứ xác định tiêu chuẩn, định mức là trị giá còn lại trên sổ sách kế toán hoặc trị giá bình chọn lại theo quy định của luật pháp (đối với xe oto chưa được theo dõi trị giá trên sổ kế toán hoặc trường hợp phải bình chọn lại lúc xử lý theo quy định của luật pháp).

3. Nguồn kinh phí đầu cơ, sắm sửa xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, gồm: ngân sách nhà nước; các loại kinh phí có xuất xứ từ ngân sách nhà nước (quỹ tăng trưởng hoạt động sự nghiệp, nguồn thu phí dịch vụ…); vốn vay, nguồn vỗn cung cấp tăng trưởng chính thức ODA (trừ trường hợp có Hiệp định thỏa thuận riêng); nguồn cung cấp, tài trợ, biếu tặng của các tổ chức, tư nhân trong nước và quốc tế và các nguồn kinh phí hợp lí khác theo quy định của luật pháp.

Điều 6. Thẩm quyền coi xét, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

1. Thẩm quyền coi xét, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền điều hành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban quần chúng cấp tỉnh tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 5 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto (sau đây gọi tắt là Nghị định số 04/2019/NĐ-CP).

2. Thẩm quyền coi xét, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền điều hành của Bộ Y tế:

a) Bộ trưởng Bộ Y tế coi xét, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ Y tế ko thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này; coi xét điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức lúc các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng xe oto chuyên dùng vượt tiêu chuẩn, định mức đã được coi xét.

b) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu cơ coi xét, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của đơn vị mình, sau lúc có quan điểm hợp nhất bằng văn bản của Bộ Y tế, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư này.

Điều 7. Lập, giám định, coi xét và điều chỉnh tiêu chuẩn định mức sử dụng xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

1. Giấy má trình, coi xét và điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng

a) Văn bản yêu cầu coi xét tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp y tế theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Danh mục xe oto chuyên dùng hiện đang điều hành, sử dụng theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này (ko vận dụng đối với đơn vị mới thành lập);

c) Bản sao có đóng dấu của đơn vị đối với Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy hoạch tăng trưởng của đơn vị (nếu có);

d) Bản thuyết minh về nhu cầu sử dụng của từng chủng loại xe oto chuyên dùng trong 03 5 tiếp theo;

Các tài liệu quy định tại điểm b và d Khoản này phải được Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu.

2. Người đứng đầu tư quan, đơn vị có bổn phận chỉ huy xây dựng giấy tờ, báo cáo, tài liệu xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng thích hợp với quy định.

3. Trường hợp cơ quan, đơn vị có đề nghị sử dụng xe oto chuyên dùng đặc trưng vượt tiêu chuẩn, định mức sử dụng đã được coi xét, người đứng đầu tư quan, đơn vị sự nghiệp y tế báo cáo người có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Thông tư này coi xét, quyết định.

4. Điều chỉnh định mức:

Trường hợp cơ quan, đơn vị mới thành lập, bổ sung, điều chỉnh khuôn khổ hoạt động chuyên môn, chỉnh sửa quy mô hoặc trong trường hợp nguy cấp, đặc thù thì được điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng.

5. Thời gian coi xét định mức:

Trong thời kì 30 ngày, bắt đầu từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Thông tư này có bổn phận giám định và coi xét tiêu chuẩn, định mức sử dụng. Trường hợp ko coi xét phải có văn bản giải đáp và nêu rõ lý do.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày bắt đầu từ ngày ký ban hành

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng đã được coi xét trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp diễn vận dụng nếu thích hợp với quy định của Thông tư này nhưng không hề tiến hành lại thủ tục lập, coi xét tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng.

2. Trường hợp xe oto chuyên dùng đã được trang bị trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành vượt tiêu chuẩn, định mức sử dụng quy định tại Thông tư này, cơ quan, đơn vị được giao điều hành, sử dụng xe oto chuyên dùng có bổn phận báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này để coi xét, xử lý của cải theo quy định tại Mục 3 Chương III Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 5 2017 của Chính phủ quy định cụ thể 1 số điều của Luật điều hành, sử dụng của cải công.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban quần chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên can chịu bổn phận thi hành Thông tư này.

2. Cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế có bổn phận:

a) Xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng của cơ quan, đơn vị và trình cấp có thẩm quyền coi xét theo quy định tại Thông tư này;

b) Hàng 5, cơ quan, đơn vị có bổn phận kiểm tra các tiêu chuẩn, định mức và tình hình sử dụng xe oto để điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trên nguyên lý 1 đơn vị có thể có 1 hoặc đa dạng xe chuyên dùng tùy thuộc vào công dụng, nhiệm vụ, quy mô và thuộc tính đặc trưng của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ.

c) Chịu bổn phận về các thông tin trong giấy tờ yêu cầu coi xét tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng.

Trong công đoạn khai triển tiến hành, nếu có gian nan, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phản ảnh kịp thời về Bộ Y tế để nghiên cứu khắc phục./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (Công báo, cổng TTĐT CP);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Y tế;
– UBND các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;
– Sở Y tế các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
– Các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế;
– Cổng TTĐT Bộ Y tế;
– Lưu: VT, PC, KHTC (03).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 7/2020/TT-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ Y tế)

CƠ QUẢN CHỦ QUẢN
QUAN, ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
_________

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

, ngày tháng 5 20…

TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất coi xét định mức sử dụng xe oto chuyên dùng

Kính gửi: ………………………………………..

1. Cơ sở pháp lý

– Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng của cải công 5 2017;

– Căn cứ Thông tư số …/2020/TT-BYT ngày… tháng …5 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể chỉ dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.

– Căn cứ công dụng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

2. Nội dung đề nghị

– Sự cấp thiết (thuyết minh về nhu cầu của từng chủng loại xe oto chuyên dùng)

– Yêu cầu nhu cầu về xe oto chuyên dùng (chủng loại, số lượng, giá bán, thiết bị chuyên dùng gắn trên xe đối với trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư này, …)

3. Giấy má đính kèm

– Bản sao có đóng dấu của đơn vị đối với Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy hoạch tăng trưởng của đơn vị (nếu có).

– Báo cáo kê khai xe oto chuyên dùng hiện đang điều hành, sử dụng theo Mẫu số 02 đính kèm Thông tư.

– Các tài liệu khác (nếu có).

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button