Âm nhạc lớp 2

Thông tư 48/2020/TT-BTC

Thông tư 48/2020 / TT-BTC sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về tàu cao tốc dự trữ tổ quốc, được Bộ Vốn đầu tư ban hành ngày 29 tháng 5 5 2020. Hiệu lực của văn bản quy phạm luật pháp này diễn ra từ ngày 15 tháng 7 5 2020. Dưới đây là nội dung cụ thể của thông tư, mời các bạn cùng tham khảo.

TẨYChúa ơi TÀI CHÍNH
___________

Bạn đang xem bài: Thông tư 48/2020/TT-BTC

Số: 48/2020 / TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 29 Tháng 5 5 2020

Thông tư 48/2020 / TT-BTC

Ban hành sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018 / BTC quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc đối với tàu cao tốc (tàu thủy) dự trữ tổ quốc

________________

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 5 2006;

Căn cứ Luật Dự trữ Quốc gia ngày 20 tháng 11 5 2012;

Căn cứ Nghị định số 127/2007 / NĐ-CP ngày 01 tháng 8 5 2007 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 94/2013 / NĐ-CP ngày 21 tháng 8 5 2013 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Luật Dự trữ tổ quốc;

Căn cứ Nghị định số 87/2017 / NĐ-CP ngày 26 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Vốn đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 78/2018 / NĐ-CP ngày 16 tháng 5 5 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 12772007 / NĐ-CP ngày 01 tháng 8 5 2007 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều các điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Theo yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư ban hành Thông tư sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018 / BTC Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc đối với tàu cao tốc (tàu) dự trữ tổ quốc như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này, QCVN 08: 2018 / BTC sửa đổi, bổ sung 1: 2020 Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc đối với tàu bè cao tốc dự trữ tổ quốc.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 15 tháng 7 5 2020.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, tư nhân có liên can tới giao nhận (xuất du nhập), bảo quản, điều hành tàu cao tốc (tàu) dự trữ tổ quốc chịu nghĩa vụ tổ chức tiến hành Thông tư này.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Tổng thư ký;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Viện kiểm sát quần chúng vô thượng;
– Tòa án quần chúng vô thượng;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Các đơn vị thuộc Bộ Vốn đầu tư;
– Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Sự công bố; Trang web của chính phủ; trang thông tin điện tử của Bộ Vốn đầu tư;
– Lưu: VT; TCDT (80b).

KT. TẨYChúa ơi CHỦ TỊCH

quy trìnhBỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

Vũ Thị Mai

SỬA ĐỔI 1: 2020 QCVN 08: 2018 / BTC

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI TÀU CAO TỐC ĐƯỢC DỰ TRỮ QUỐC GIA

Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về tàu cao tốc dự trữ tổ quốc

Lời nói đầu

Bản sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018 / BTC sửa đổi, bổ sung 1 số quy định của QCVN 08: 2018 / BTC.

Sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018 / BTC do Tổng cục Dự trữ Nhà nước biên soạn, coi xét, Bộ Khoa học và Công nghệ giám định và Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư ban hành tại Thông tư số 48/2020 / TT-BTC ngày 29 tháng 5 5. 5 2020.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI Ca nô cao tốc dự trữ tổ quốc (TÀU BIỂN) Sửa đổi 1: 2020

Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về nghề cao tốc dự trữ tổ quốc Sửa đổi 1: 2020

1. Sửa đổi mục 4.1.1.1 điểm 4.1.1 khoản 4.1 Mục 4 như sau:

“4.1.1.1 Trách nhiệm của cơ quan dự trữ tổ quốc chuyên trách: Nghiệm thu thành phầm sau lúc chấm dứt”.

2. Sửa đổi điểm 4.1.2 khoản 4.1 Mục 4 như sau:

“4.1.2 Kiểm tra trước lúc hết thời hạn bảo hành trong giai đoạn bảo quản và trước lúc giao hàng

4.1.2.1. Kiểm tra trước lúc hết hạn bảo hành

Trước lúc hết thời hạn bảo hành 3 tháng, đơn vị dự trữ tổ quốc thực hiện rà soát trực giác toàn thể số tàu bè và rà soát hoạt động. Trường hợp có sự cố kỹ thuật, đơn vị dự trữ tổ quốc công bố cho đơn vị cung ứng hàng hóa để rà soát, giải quyết.

4.1.2.2. Kiểm tra trước lúc xuất xưởng: Đơn vị dự trữ tổ quốc tổ chức rà soát vẻ ngoài và hoạt động của thuyền. Đối với trang thiết bị (ắc quy, áo phao, …) trong trường hợp ko bảo đảm chất lượng hoặc quá thời hạn bảo quản theo quy định, đơn vị dự trữ tổ quốc phải thay thế để bảo đảm chất lượng, đúng chủng loại. theo quy định mới được xuất kho. ”


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button