Tổng hợp

Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT Quy định mới về đánh giá học sinh THCS và THPT

Ngày 20/7/2021, Bộ Giáo dục và Tập huấn đã ban hành Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về bình chọn học trò trung học cơ sở và học trò trung học phổ biến.

Theo ấy, việc bình chọn định kỳ của học trò được tiến hành phê chuẩn bài rà soát, bài thực hành, dự án học tập chi tiết như sau: Thời gian làm bài rà soát đối với môn học có từ 70 tiết/5 học trở xuống là 45 phút, đối với môn học có trên 70 tiết/5 học từ 60 phút tới 90 phút, đối với môn chuyên tối đa là 120 phút. Thông tư này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 05 tháng 9 5 2021 và tiến hành theo lịch trình sau:

Bạn đang xem bài: Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT Quy định mới về đánh giá học sinh THCS và THPT

  • Từ 5 học 2021-2022 đối với lớp 6.
  • Từ 5 học 2022-2023 đối với lớp 7 và lớp 10.
  • Từ 5 học 2023-2024 đối với lớp 8 và lớp 11.
  • Từ 5 học 2024-2025 đối với lớp 9 và lớp 12.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: 22/2021/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 20 tháng 7 5 2021

THÔNG TƯ 22/2021/TT-BGDĐT

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 5 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 5 2017 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Tập huấn;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành Thông tư quy định về bình chọn học trò trung học cơ sở và học trò trung học phổ biến.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhân vật vận dụng

1 . Thông tư này quy định về bình chọn kết quả đoàn luyện và học tập của học trò trung học cơ sở và học trò trung học phổ biến (sau đây gọi chung là học trò), bao gồm: bình chọn kết quả đoàn luyện và học tập của học trò; sử dụng kết quả bình chọn; bổn phận của cơ quan, tổ chức, tư nhân.

2 . Thông tư này vận dụng đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ biến, trường phổ biến có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác tiến hành Chương trình giáo dục phổ biến do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành (sau đây gọi là Chương trình giáo dục phổ biến), cơ quan, tổ chức và tư nhân có liên can.

Điều 2. Gicửa ải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1 . Bình chọn kết quả đoàn luyện và học tập của học trò là hoạt động tích lũy, phân tách, xử lí thông tin phê chuẩn quan sát, theo dõi, bàn luận, rà soát, nhận xét công đoạn đoàn luyện và học tập của học trò trong các môn học buộc phải, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục buộc phải, nội dung giáo dục của địa phương (sau đây gọi chung là môn học) trong Chương trình giáo dục phổ biến; tham vấn, chỉ dẫn, khích lệ học trò; công nhận kết quả đạt được của học trò; cung ứng thông tin phản hồi cho thầy cô giáo và học trò để điều chỉnh công đoạn dạy học và giáo dục (sau đây gọi chung là dạy học).

2 . Bình chọn thường xuyên là hoạt động bình chọn kết quả đoàn luyện và học tập của học trò diễn ra trong công đoạn tiến hành hoạt động dạy học theo đề xuất cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ biến; cung ứng thông tin phản hồi cho thầy cô giáo và học trò để kịp thời điều chỉnh trong công đoạn dạy học; cung ứng, xúc tiến sự tân tiến của học trò; công nhận kết quả đạt được của học trò trong công đoạn tiến hành các nhiệm vụ đoàn luyện và học tập.

3 . Bình chọn định kì là hoạt động bình chọn kết quả đoàn luyện và học tập sau 1 công đoạn trong 5 học nhằm xác định chừng độ kết thúc nhiệm vụ đoàn luyện và học tập của học trò theo đề xuất cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ biến; cung ứng thông tin phản hồi cho cán bộ điều hành giáo dục, thầy cô giáo, học trò để điều chỉnh hoạt động dạy học; công nhận kết quả đạt được của học trò.

Điều 3. Mục tiêu bình chọn

Bình chọn nhằm xác định chừng độ kết thúc nhiệm vụ đoàn luyện và học tập của học trò theo đề xuất cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ biến; cung ứng thông tin xác thực, kịp thời để học trò điều chỉnh hoạt động đoàn luyện và học tập, cán bộ điều hành giáo dục và thầy cô giáo điều chỉnh hoạt động dạy học.

Điều 4. Đề nghị bình chọn

1 . Bình chọn căn cứ vào đề xuất cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ biến.

2 . Bình chọn đảm bảo tính xác thực, toàn diện, công bình, thật thà và khách quan.

3 . Bình chọn bằng nhiều cách thức, vẻ ngoài, kĩ thuật và phương tiện không giống nhau; liên kết giữa bình chọn thường xuyên và bình chọn định kì.

4 . Bình chọn vì sự tân tiến của học trò; coi trọng việc khích lệ, khuyến khích sự nỗ lực trong đoàn luyện và học tập của học trò; ko so sánh học trò với nhau.

Chương II

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN VÀ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

Điều 5. Bề ngoài bình chọn

1 . Bình chọn bằng nhận xét

a ) Giáo viên dùng vẻ ngoài nói hoặc viết để nhận xét việc tiến hành nhiệm vụ đoàn luyện và học tập của học trò; nhận xét sự tân tiến, điểm cộng nổi trội, giảm thiểu chủ quản của học trò trong công đoạn đoàn luyện và học tập; bình chọn kết quả đoàn luyện và học tập của học trò.

b ) Học trò dùng vẻ ngoài nói hoặc viết để tự nhận xét về việc tiến hành nhiệm vụ đoàn luyện và học tập, sự tân tiến, điểm cộng nổi trội, giảm thiểu chủ quản của bản thân.

c ) Cha mẹ học trò, cơ quan, tổ chức, tư nhân có tham dự vào công đoạn giáo dục học trò cung ứng thông tin phản hồi về việc tiến hành nhiệm vụ đoàn luyện và học tập của học trò.

d ) Bình chọn bằng nhận xét kết quả đoàn luyện và học tập của học trò được sử dụng trong bình chọn thường xuyên, bình chọn định kì phê chuẩn các vẻ ngoài rà soát, bình chọn việc tiến hành nhiệm vụ đoàn luyện và học tập của học trò thích hợp với đặc biệt của môn học.

2 . Bình chọn bằng điểm số

a ) Giáo viên dùng điểm số để bình chọn kết quả đoàn luyện và học tập của học trò.

b ) Bình chọn bằng điểm số được sử dụng trong bình chọn thường xuyên, bình chọn định kì phê chuẩn các vẻ ngoài rà soát, bình chọn việc tiến hành nhiệm vụ đoàn luyện và học tập của học trò thích hợp với đặc biệt của môn học.

3 . Bề ngoài bình chọn đối với các môn học

a ) Bình chọn bằng nhận xét đối với các môn học: Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; kết quả học tập theo môn học được bình chọn bằng nhận xét theo 01 (1) trong 02 (2) mức: Đạt, Chưa đạt.

b ) Bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số đối với các môn học trong Chương trình giáo dục phổ biến, trừ các môn học quy định tại điểm a khoản này; kết quả học tập theo môn học được bình chọn bằng điểm số theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10. Điểm bình chọn là số nguyên hoặc số thập phân được lấy tới chữ số thập phân thứ nhất sau lúc làm tròn số.

Điều 6. Bình chọn thường xuyên

1 . Bình chọn thường xuyên được tiến hành phê chuẩn: hỏi – đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, thành phầm học tập.

2 . Đối với 1 môn học, mỗi học trò được rà soát, bình chọn nhiều lần, trong ấy chọn 1 số lần rà soát, bình chọn thích hợp với tiến trình dạy học theo kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, ghi kết quả bình chọn vào sổ theo dõi và bình chọn học trò (theo lớp học) để sử dụng trong việc bình chọn kết quả học tập môn học theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này, như sau:

a ) Đối với môn học bình chọn bằng nhận xét (ko bao gồm cụm chuyên đề học tập): mỗi học kì chọn 02 (2) lần.

b ) Đối với môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số (ko bao gồm cụm chuyên đề học tập), chọn số điểm bình chọn thường xuyên (sau đây viết tắt là ĐĐGtx) trong mỗi học kì như sau:

– Môn học có 35 tiết/5 học: 02 ĐĐGtx.

– Môn học có trên 35 tiết/5 học tới 70 tiết/5 học: 03 ĐĐGtx.

– Môn học có trên 70 tiết/5 học: 04 ĐĐGtx.

3 . Đối với cụm chuyên đề học tập của môn học ở cấp trung học phổ biến, mỗi học trò được rà soát, bình chọn theo từng chuyên đề học tập, trong ấy chọn kết quả của 01 (1) lần rà soát, bình chọn làm kết quả bình chọn của cụm chuyên đề học tập. Kết quả bình chọn của cụm chuyên đề học tập của môn học được tính là kết quả của 01 (1) lần bình chọn thường xuyên của môn học ấy và ghi vào sổ theo dõi và bình chọn học trò (theo lớp học) để sử dụng trong việc bình chọn kết quả học tập môn học theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này.

Điều 7. Bình chọn định kì

1 . Bình chọn định kì (ko tiến hành đối với cụm chuyên đề học tập), gồm bình chọn giữa kì và bình chọn cuối kì, được tiến hành phê chuẩn: bài rà soát (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.

– Thời gian làm bài rà soát (trên giấy hoặc trên máy tính) đối với môn học (ko bao gồm cụm chuyên đề học tập) có từ 70 tiết/5 học trở xuống là 45 phút, đối với môn học (ko bao gồm cụm chuyên đề học tập) có trên 70 tiết/5 học từ 60 phút tới 90 phút; đối với môn chuyên tối đa 120 phút.

– Đối với bài rà soát (trên giấy hoặc trên máy tính) bình chọn bằng điểm số, đề rà soát được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề rà soát, phục vụ theo đề xuất cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ biến.

– Đối với bài rà soát (trên giấy hoặc trên máy tính) bình chọn bằng nhận xét, bài thực hành, dự án học tập, phải có chỉ dẫn và chỉ tiêu bình chọn theo đề xuất cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ biến trước lúc tiến hành.

2 . Trong mỗi học kì, mỗi môn học bình chọn bằng nhận xét có 01 (1) lần bình chọn giữa kì và 01 (1) lần bình chọn cuối kì.

3 . Trong mỗi học kì, mỗi môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số có 01 (1) điểm bình chọn giữa kì (sau đây viết tắt là ĐĐGgk) và 01 (1) điểm bình chọn cuối kì (sau đây viết tắt là ĐĐGck).

4 . Những học trò ko tham dự rà soát, bình chọn đủ số lần theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này nếu hợp lí do bất khả kháng thì được rà soát, bình chọn bù với đề xuất cần đạt tương đương với lần rà soát, bình chọn còn thiếu. Việc rà soát, bình chọn bù được tiến hành theo từng học kì.

5 . Trường hợp học trò ko tham dự rà soát, bình chọn bù theo quy định tại khoản 4 Điều này thì được bình chọn mức Chưa đạt hoặc nhận 0 (ko) điểm đối với lần rà soát, bình chọn còn thiếu.

Điều 8. Bình chọn kết quả đoàn luyện của học trò

1 . Căn cứ và tổ chức bình chọn kết quả đoàn luyện của học trò

a ) Bình chọn kết quả đoàn luyện của học trò căn cứ vào đề xuất cần đạt về phẩm giá chủ quản và năng lực chung theo các chừng độ thích hợp với môn học, cấp học quy định trong Chương trình toàn cục và đề xuất cần đạt về năng lực đặc biệt quy định trong Chương trình môn học trong Chương trình giáo dục phổ biến.

b ) Giáo viên môn học căn cứ quy định tại điểm a khoản này nhận xét, bình chọn kết quả đoàn luyện, sự tân tiến, điểm cộng nổi trội, giảm thiểu chủ quản của học trò trong công đoạn đoàn luyện và học tập môn học.

c ) Giáo viên chủ nhiệm căn cứ quy định tại điểm a khoản này theo dõi công đoạn đoàn luyện và học tập của học trò; tham khảo nhận xét, bình chọn của thầy cô giáo môn học, thông tin phản hồi của bố mẹ học trò, các cơ quan, tổ chức, tư nhân có liên can trong công đoạn giáo dục học trò; chỉ dẫn học trò tự nhận xét; trên cơ sở ấy nhận xét, bình chọn kết quả đoàn luyện của học trò theo các mức quy định tại khoản 2 Điều này.

2 . Kết quả đoàn luyện của học trò trong từng học kì và cả 5 học

Kết quả đoàn luyện của học trò trong từng học kì và cả 5 học được bình chọn theo 01 (1) trong 04 (4) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

a ) Kết quả đoàn luyện của học trò trong từng học kì

– Mức Tốt: Phục vụ tốt đề xuất cần đạt về phẩm giá được quy định trong Chương trình giáo dục phổ biến và có nhiều biểu lộ nổi trội.

– Mức Khá: Phục vụ đề xuất cần đạt về phẩm giá được quy định trong Chương trình giáo dục phổ biến và có biểu lộ nổi trội mà chưa đạt được mức Tốt.

– Mức Đạt: Phục vụ đề xuất cần đạt về phẩm giá được quy định trong Chương trình giáo dục phổ biến.

– Mức Chưa đạt: Chưa giải quyết được đề xuất cần đạt về phẩm giá được quy định trong Chương trình giáo dục phổ biến.

b ) Kết quả đoàn luyện của học trò cả 5 học

– Mức Tốt: học kì II được bình chọn mức Tốt, học kì I được bình chọn từ mức Khá trở lên.

– Mức Khá: học kì II được bình chọn mức Khá, học kì I được bình chọn từ mức Đạt trở lên; học kì II được bình chọn mức Đạt, học kì I được bình chọn mức Tốt; học kì II được bình chọn mức Tốt, học kì I được bình chọn mức Đạt hoặc Chưa đạt.

– Mức Đạt: học kì II được bình chọn mức Đạt, học kì I được bình chọn mức Khá, Đạt hoặc Chưa đạt; học kì II được bình chọn mức Khá, học kì I được bình chọn mức Chưa đạt.

– Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Điều 9. Bình chọn kết quả học tập của học trò

1 . Kết quả học tập của học trò theo môn học

a) Đối với môn học bình chọn bằng nhận xét

– Trong 1 học kì, kết quả học tập mỗi môn học của học trò được bình chọn theo 01 (1) trong 02 (2) mức: Đạt, Chưa đạt.

+ Mức Đạt: Có đủ số lần rà soát, bình chọn theo quy định tại Thông tư này và tất cả các lần được bình chọn mức Đạt.

+ Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

– Cả 5 học, kết quả học tập mỗi môn học của học trò được bình chọn theo 01 (1) trong 02 (2) mức: Đạt, Chưa đạt.

+ Mức Đạt: Kết quả học tập học kì II được bình chọn mức Đạt.

+ Mức Chưa đạt: Kết quả học tập học kì II được bình chọn mức Chưa đạt.

b) Đối với môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số

-Điểm trung bình môn học kì (sau đây viết tắt là ĐTBmhk) đối với mỗi môn học được tính như sau:

ĐTBmhk = TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck
                               Số ĐĐGtx+ 5

TĐĐGtx: Tổng điểm bình chọn thường xuyên.

– Điểm trung bình môn cả 5 (viết tắt là ĐTBmcn) được tính như sau:

ĐTBmcn = ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII
                                        3

ĐTBmhkI Điểm trung bình môn học kì I.

ĐTBmhkII: Điểm trung bình môn học kì II.

2 . Kết quả học tập trong từng học kì, cả 5 học

Đối với môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để bình chọn kết quả học tập của học trò trong từng học kì, ĐTBmcn được sử dụng để bình chọn kết quả học tập của học trò trong cả 5 học. Kết quả học tập của học trò trong từng học kì và cả 5 học được bình chọn theo 01 (1) trong 04 (4) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

a ) Mức Tốt:

– Tất cả các môn học bình chọn bằng nhận xét được bình chọn mức Đạt.

– Tất cả các môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong ấy có chí ít 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.

b ) Mức Khá:

– Tất cả các môn học bình chọn bằng nhận xét được bình chọn mức Đạt.

– Tất cả các môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong ấy có chí ít 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.

c ) Mức Đạt:

– Có nhiều nhất 01 (1) môn học bình chọn bằng nhận xét được bình chọn mức Chưa đạt.

– Có chí ít 06 (6) môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; ko có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.

d ) Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

3 . Điều chỉnh mức bình chọn kết quả học tập

Nếu mức bình chọn kết quả học tập của học kì, cả 5 học bị thấp xuống từ 02 (2) mức trở lên so với mức bình chọn quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này chỉ do kết quả bình chọn của độc nhất 01 (1) môn học thì mức bình chọn kết quả học tập của học kì ấy, cả 5 học ấy được điều chỉnh lên mức liền kề.

Điều 10. Bình chọn học trò được miễn học phần thực hành môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh

1 . Học trò gặp vấn đề trong học tập do mắc bệnh kinh niên, bị khuyết tật, bị tai nạn hoặc bị bệnh phải điều trị được miễn học phần thực hành môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh.

2 . Giấy má xin miễn học phần thực hành môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh gồm có: Đơn xin miễn học của học trò và bệnh án hoặc giấy chứng thực thương tật do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp.

3 . Việc cho phép miễn học phần thực hành môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh đối với các trường hợp do bị ốm đau hoặc tai nạn chỉ vận dụng trong 5 học; các trường hợp bị bệnh kinh niên, khuyết tật hoặc thương tật dài lâu được vận dụng cho cả 5 học hoặc cả cấp học. Hiệu trưởng nhà trường cho phép học trò được miễn học phần thực hành môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh theo từng học kì hoặc từng 5 học.

4 . Đối với học trò được miễn học phần thực hành môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định tại Điều này được rà soát, bình chọn thay thế bằng nội dung lý thuyết để có đủ số lần rà soát, bình chọn theo quy định.

Điều 11. Bình chọn học trò khuyết tật

1 . Việc bình chọn kết quả đoàn luyện và học tập của học trò khuyết tật được tiến hành theo nguyên lý khích lệ, khuyến khích sự cố gắng và tân tiến của người học.

2 . Đối với học trò khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập, kết quả đoàn luyện và học tập môn học nhưng mà học trò khuyết tật có bản lĩnh giải quyết được theo đề xuất của Chương trình giáo dục phổ biến thì được bình chọn như đối với học trò tầm thường mà có giảm nhẹ đề xuất về kết quả đoàn luyện và học tập. Những môn học nhưng mà học trò khuyết tật ko có bản lĩnh phục vụ theo đề xuất của Chương trình giáo dục phổ biến thì được bình chọn kết quả thật hiện đoàn luyện và học tập theo Kế hoạch giáo dục tư nhân; ko rà soát, bình chọn những nội dung môn học hoặc môn học được miễn.

3 . Đối với học trò khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục chuyên biệt, kết quả đoàn luyện và học tập môn học nhưng mà học trò khuyết tật giải quyết được đề xuất của chương trình giáo dục chuyên biệt được bình chọn theo quy định dành cho giáo dục chuyên biệt. Những môn học nhưng mà học trò khuyết tật ko có bản lĩnh giải quyết được đề xuất giáo dục chuyên biệt thì bình chọn kết quả thật hiện đoàn luyện và học tập theo Kế hoạch giáo dục tư nhân.

Chương III

SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Điều 12. Được lên lớp, bình chọn lại trong kì nghỉ hè, ko được lên lớp

1 . Học trò có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp hoặc được xác nhận kết thúc chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ biến:

a ) Kết quả đoàn luyện cả 5 học (bao gồm kết quả bình chọn lại sau lúc đoàn luyện trong kì nghỉ hè theo quy định tại Điều 13 Thông tư này) được bình chọn mức Đạt trở lên.

b ) Kết quả học tập cả 5 học (bao gồm kết quả bình chọn lại các môn học theo quy định tại Điều 14 Thông tư này) được bình chọn mức Đạt trở lên.

c ) Nghỉ học ko quá 45 buổi trong 1 5 học (tính theo kế hoạch giáo dục 01 buổi/ngày được quy định trong Chương trình giáo dục phổ biến, bao gồm nghỉ học có phép và ko phép, nghỉ học liên tiếp hoặc ko liên tiếp).

2 . Trường hợp học trò phải đoàn luyện trong kì nghỉ hè tiến hành theo quy định tại Điều 13 Thông tư này; học trò phải rà soát, bình chọn lại môn học trong kì nghỉ hè tiến hành theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

3 . Học trò ko phục vụ đề xuất quy định tại khoản 1 Điều này thì ko được lên lớp hoặc ko được xác nhận kết thúc chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ biến.

4 . Đối với học trò khuyết tật: Hiệu trưởng căn cứ kết quả bình chọn học trò khuyết tật theo quy định tại Điều 11 Thông tư này để xét lên lớp hoặc xác nhận kết thúc chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ biến đối với học trò khuyết tật.

Điều 13. Đoàn luyện trong kì nghỉ hè

1 . Học trò có kết quả đoàn luyện cả 5 học được bình chọn mức Chưa đạt thì phải đoàn luyện trong kì nghỉ hè.

2 . Bề ngoài đoàn luyện trong kì nghỉ hè do Hiệu trưởng quy định.

3 . Căn cứ vào vẻ ngoài đoàn luyện trong kì nghỉ hè, thầy cô giáo chủ nhiệm giao nhiệm vụ đoàn luyện trong kì nghỉ hè cho học trò và công bố tới bố mẹ học trò. Cuối kì nghỉ hè, nếu nhiệm vụ đoàn luyện được thầy cô giáo chủ nhiệm bình chọn đã kết thúc (có báo cáo về công đoạn và kết quả thật hiện nhiệm vụ đoàn luyện có chữ kí công nhận của bố mẹ học trò) thì thầy cô giáo chủ nhiệm yêu cầu Hiệu trưởng cho bình chọn lại kết quả đoàn luyện cả 5 học của học trò. Kết quả bình chọn lại được sử dụng thay thế cho kết quả đoàn luyện cả 5 học để xét lên lớp theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.

Điều 14. Kiểm tra, bình chọn lại các môn học trong kì nghỉ hè

Đối với những học trò chưa đủ điều kiện được lên lớp mà có kết quả đoàn luyện cả 5 học được bình chọn từ mức Đạt trở lên, kết quả học tập cả 5 học được bình chọn mức Chưa đạt thì được bình chọn lại kết quả học tập các môn học được bình chọn mức Chưa đạt (đối với môn học bình chọn bằng nhận xét) và các môn học có ĐTBmcn dưới 5,0 điểm (đối với môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số). Kết quả bình chọn lại của môn học nào được sử dụng thay thế cho kết quả học tập cả 5 học của môn học ấy để xét lên lớp theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.

Điều 15. Khen thưởng

1 . Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học trò

a ) Khen thưởng cuối 5 học

– Khen thưởng danh hiệu “Học trò Xuất sắc” đối với những học trò có kết quả đoàn luyện cả 5 học được bình chọn mức Tốt, kết quả học tập cả 5 học được bình chọn mức Tốt và có chí ít 06 (6) môn học được bình chọn bằng nhận xét liên kết với bình chọn bằng điểm số có ĐTBmcn đạt từ 9,0 điểm trở lên.

– Khen thưởng danh hiệu “Học trò Giỏi” đối với những học trò có kết quả đoàn luyện cả 5 học được bình chọn mức Tốt và kết quả học tập cả 5 học được bình chọn mức Tốt.

b ) Khen thưởng học trò có thành quả đột xuất trong đoàn luyện và học tập trong 5 học.

2 . Học trò có thành quả đặc trưng được nhà trường coi xét, yêu cầu cấp trên khen thưởng.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Tập huấn

1 . Chỉ đạo việc tổ chức tiến hành bình chọn học trò thuộc khuôn khổ quản lí.

2 . Chỉ đạo, chỉ dẫn các cơ sở giáo dục sử dụng sổ theo dõi và bình chọn học trò (theo lớp học), sổ theo dõi và bình chọn học trò (của thầy cô giáo), Học bạ học trò theo mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. Trường hợp sử dụng dạng giấy tờ điện tử, Sở Giáo dục và Tập huấn chỉ dẫn tiến hành theo lịch trình thích hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, bản lĩnh tiến hành của thầy cô giáo và đảm bảo tính hợp lí của giấy tờ điện tử.

3 . Chịu bổn phận rà soát, khắc phục vướng mắc trong công đoạn tiến hành Thông tư này tại địa phương.

4 . Báo cáo kết quả tổ chức tiến hành bình chọn học trò về Bộ Giáo dục và Tập huấn theo quy định.

Điều 17. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Tập huấn

1 . Chỉ đạo việc tổ chức tiến hành bình chọn học trò trung học cơ sở trên khu vực.

2 . Chỉ đạo, chỉ dẫn các cơ sở giáo dục sử dụng sổ theo dõi và bình chọn học trò (theo lớp học), sổ theo dõi và bình chọn học trò (của thầy cô giáo), Học bạ học trò. Trường hợp sử dụng dạng giấy tờ điện tử, Phòng Giáo dục và Tập huấn chỉ dẫn tổ chức tiến hành theo chỉ dẫn của Sở Giáo dục và Tập huấn.

3 . Chịu bổn phận rà soát, khắc phục vướng mắc trong công đoạn tiến hành Thông tư này trên khu vực.

4 . Báo cáo kết quả tổ chức tiến hành bình chọn học trò về Sở Giáo dục và Tập huấn theo quy định.

Điều 18. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

1 . Quản lý, chỉ dẫn thầy cô giáo, viên chức, học trò tiến hành và tầm thường tới bố mẹ học trò quy định của Thông tư này.

2 . Tổ chức tiến hành việc bình chọn học trò theo quy định của Thông tư này tại cơ sở giáo dục; chỉ huy, rà soát, giám sát việc bình chọn thường xuyên, bình chọn định kì của thầy cô giáo; hàng tháng ghi nhận xét và ký công nhận vào sổ theo dõi và bình chọn học trò (theo lớp học).

3 . Kiểm tra, bình chọn việc ghi kết quả vào sổ theo dõi và bình chọn học trò (theo lớp học), sổ theo dõi và bình chọn học trò (của thầy cô giáo), Học bạ học trò của thầy cô giáo môn học, thầy cô giáo chủ nhiệm; phê chuẩn việc tu sửa điểm, tu sửa mức bình chọn của thầy cô giáo môn học lúc đã có công nhận của thầy cô giáo chủ nhiệm.

4 . Tổ chức rà soát, bình chọn lại các môn học theo quy định tại Điều 14 Thông tư này; phê chuẩn và ban bố danh sách học trò được lên lớp sau lúc có kết quả rà soát, bình chọn lại các môn học, kết quả đoàn luyện trong kì nghỉ hè.

5 . Xét duyệt danh sách học trò: được lên lớp, bình chọn lại các môn học, đoàn luyện trong kì nghỉ hè, ko được lên lớp, được khen thưởng. Phê duyệt kết quả bình chọn học trò trong sổ theo dõi và bình chọn học trò (theo lớp học) và Học bạ học trò sau lúc tất cả thầy cô giáo môn học và thầy cô giáo chủ nhiệm đã ghi đầy đủ nội dung.

6 . Gicửa ải trình, khắc phục thắc mắc, kiến nghị về bình chọn học trò trong khuôn khổ và quyền hạn của Hiệu trưởng. Đề xuất các đơn vị quản lý có thẩm quyền quyết định xử lý đối với cơ quan, tổ chức, tư nhân vi phạm; quyết định khen thưởng theo thẩm quyền, yêu cầu cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, tư nhân có thành quả trong việc tiến hành Thông tư này.

Điều 19. Trách nhiệm của thầy cô giáo môn học

1 . Thực hiện bình chọn thường xuyên; tham dự bình chọn định kì theo cắt cử của Hiệu trưởng; trực tiếp ghi hoặc nhập điểm, mức bình chọn vào Sổ theo dõi và bình chọn học trò (theo lớp học), sổ theo dõi và bình chọn học trò (của thầy cô giáo).

2 . Tính điểm trung bình môn học (đối với các môn học liên kết bình chọn bằng nhận xét và bình chọn bằng điểm số); tổng hợp mức bình chọn (đối với các môn học bình chọn bằng nhận xét) theo học kì, cả 5 học; trực tiếp ghi hoặc nhập điểm, mức bình chọn vào sổ theo dõi và bình chọn học trò (theo lớp học), Sổ theo dõi và bình chọn học trò (của thầy cô giáo), Học bạ học trò.

3 . Cung cấp thông tin nhận xét về kết quả đoàn luyện của học trò quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư này cho thầy cô giáo chủ nhiệm.

Điều 20. Trách nhiệm của thầy cô giáo chủ nhiệm

1 . Giúp Hiệu trưởng quản lí việc bình chọn học trò của lớp học theo quy định của Thông tư này.

2 . Công nhận việc tu sửa điểm, tu sửa mức bình chọn của thầy cô giáo môn học; tổng hợp kết quả đoàn luyện và học tập của học trò từng học kì, cả 5 học trong Sổ theo dõi và bình chọn học trò (theo lớp học), Học bạ học trò.

3 . Bình chọn kết quả đoàn luyện từng học kì và cả 5 học của học trò; lập danh sách học trò được lên lớp, bình chọn lại các môn học, đoàn luyện trong kì nghỉ hè, ko được lên lớp, được khen thưởng.

4 . Ghi hoặc nhập kết quả bình chọn của mỗi học trò vào sổ theo dõi và bình chọn học trò (theo lớp học), Học bạ học trò:

a ) Nội dung nhận xét về kết quả đoàn luyện và học tập của học trò; mức bình chọn kết quả đoàn luyện và học tập của học trò.

b ) Kết quả được lên lớp hoặc ko được lên lớp; được xác nhận kết thúc chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ biến hoặc ko được xác nhận kết thúc chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ biến; khen thưởng.

5 . Chỉ dẫn học trò tự nhận xét trong công đoạn đoàn luyện và học tập. Phối hợp với thầy cô giáo môn học, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Đại diện bố mẹ học trò lớp và các cơ quan, tổ chức, tư nhân có liên can để giáo dục học trò và tiếp thu thông tin phản hồi về công đoạn đoàn luyện và học tập của học trò.

6 . Thông báo riêng cho bố mẹ học trò về công đoạn, kết quả đoàn luyện và học tập của học trò.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1 . Thông tư này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 05 tháng 9 5 2021 và tiến hành theo lịch trình sau:

– Từ 5 học 2021-2022 đối với lớp 6.

– Từ 5 học 2022-2023 đối với lớp 7 và lớp 10.

– Từ 5 học 2023-2024 đối với lớp 8 và lớp 11.

– Từ 5 học 2024-2025 đối với lớp 9 và lớp 12.

2 . Thông tư này thay thế Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 5 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành Quy chế bình chọn, xếp loại học trò trung học cơ sở và học trò trung học phổ biến và Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 5 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế bình chọn, xếp loại học trò trung học cơ sở và học trò trung học phổ biến ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 5 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn, theo lịch trình quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 22. Chủ tịch Ủy ban quần chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Tập huấn, các cơ quan, tổ chức và tư nhân có liên can chịu bổn phận thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ủy ban VH-GD của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân công ;
– Ủy ban Trung ương Trận mạc non sông Việt Nam;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Như Điều 22 (để tiến hành);
– Cục rà soát VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button