Âm nhạc lớp 2

Quyết định 774/QĐ-TTg

Danh mục bí hiểm Nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, cáo giác, cáo giác đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định 774 / QĐ-TTg. vào ngày 05/06/2020. Với văn bản này sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 5 2020. Sau đây là nội dung cụ thể của quyết định này, mời các bạn cùng tham khảo.

THỦ TƯỚNG
_________

Bạn đang xem bài: Quyết định 774/QĐ-TTg

Số: 774 / QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 5 2020

NGHỊ ĐỊNH 774 / QĐ-TTg

Ban hành Danh mục bí hiểm nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, khắc phục cáo giác, cáo giác và phòng, chống tham nhũng

__________

THỦ TƯỚNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 5 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ bí hiểm nhà nước ngày 15 tháng 11 5 2018;

Căn cứ Nghị định số 26/2020 / NĐ-CP ngày 28 tháng 02 5 2020 quy định cụ thể 1 số điều của Luật Bảo vệ bí hiểm nhà nước;

Theo yêu cầu của Tổng Thanh tra Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bí ẩn nhà nước Bảo mật

1. Hoạt động thanh tra bao gồm:

a) Kế hoạch thực hiện thanh tra đột xuất trước lúc công bố cho nhân vật thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra;

b) Báo cáo kết quả thanh tra của các thành viên Đoàn thanh tra và của Đoàn thanh tra;

c) Nội dung kết luận thanh tra chưa được công khai.

2. Trong hoạt động khắc phục cáo giác, bao gồm:

a) Họ, tên, địa chỉ, bút tích của người cáo giác và những thông tin khác có thể làm lộ tính danh của người cáo giác, người được bảo vệ theo quy định của Luật Cáo giác, trừ trường hợp người cáo giác đề nghị. nhu cầu khác;

b) Báo cáo kết quả xác minh nội dung cáo giác trước lúc công khai kết luận nội dung cáo giác;

c) Báo cáo kết quả xác minh nội dung cáo giác trước lúc công khai kết luận nội dung cáo giác.

3. Trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, bao gồm:

a) Họ, tên, địa chỉ, bút tích của người trình báo, cáo giác về hành vi tham nhũng, trừ trường hợp người trình báo, báo cáo về hành vi tham nhũng có đề nghị khác;

b) Nội dung báo cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi tham nhũng;

c) Kết quả rà soát, xác minh báo chí, khiếu nại về tham nhũng;

d) Thông tin trong cơ sở dữ liệu non sông về kiểm soát của nả, thu nhập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là chưa công khai.

Điều 2. Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 5 2020.

Điều 3. Trách nhiệm tiến hành

1. Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an chỉ dẫn, rà soát việc tiến hành Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng các đơn vị quản lý, Chánh Thanh tra các đơn vị quản lý, các cấp, Thủ trưởng cơ quan được giao tiến hành công dụng thanh tra chuyên ngành chịu nghĩa vụ thi hành của Quyết định này.

Người nhận:
– Ban Bí thơ Trung ương Đảng;
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Hội đồng quần chúng, Ủy ban quần chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng thư ký;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án quần chúng vô thượng;
– Viện kiểm sát quần chúng vô thượng;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Gigiết hại Nguồn vốn Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Trận mạc Non sông Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, NC (2).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button