Âm nhạc lớp 2

Quyết định 3196/QĐ-BTNMT 2019

Quyết định số 3196 / QĐ-BTNMT

Quyết định 3196 / QĐ-BTNMT của Bộ Khoáng sản và Môi trường về việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành khoáng sản và môi trường (Phiên bản 2.0).

Ngày 16 tháng 12 5 2019, Bộ Khoáng sản và Môi trường ban hành Quyết định 3196 / QĐ-BTNMT về Kiến trúc Chính phủ điện tử (Chính phủ) ngành khoáng sản và môi trường (Phiên bản 2.0).

Bạn đang xem bài: Quyết định 3196/QĐ-BTNMT 2019

Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Khoáng sản và Môi trường là tài liệu miêu tả cụ thể các thành phần Chính phủ điện tử của Bộ TN&MT từ Trung ương tới địa phương, kết nối, liên thông với các Bộ, ngành, tổ chức, tư nhân trong khu vực và quốc tế; đại diện cho việc tham chiếu và kết nối các thứ tự nghiệp vụ, phần mềm, dữ liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật, bảo mật thông tin.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 3196 / QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 16 tháng thứ mười 2 5 2019

QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH NGHĨA

Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành khoáng sản và môi trường trường học (Phiên bản 2.0)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017 / NĐ-CP ngày 04 tháng 4 5 2017 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoáng sản và Môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 17 / NQ-CP ngày 07 tháng 3 5 2019 của Chính phủ về 1 số nhiệm vụ, biện pháp chủ đạo tăng trưởng Chính phủ điện tử công đoạn 2019-2020, định hướng tới 5 2025;

Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Khoáng sản và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Khoáng sản và Môi trường, Phiên bản 2.0”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ khi ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu khoáng sản và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị có liên can chịu bổn phận thi hành Quyết định này. /.

Người nhận:

– Như Điều 3;

– Các Thứ trưởng;

– Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Các Sở Khoáng sản và Môi trường;

– Cổng thông tin điện tử của Bộ;

– Lưu: VT, CNTT.

BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

HÀNG TRIỆUrâm ran Hng Hà

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực khoáng sản môi trường này do Phần Mềm Portable VN cập nhật và phát hành, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button