Tổng hợp

Quyết định 2551/QĐ-BGDĐT Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022

Ngày 04/8/2021, Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Quyết định 2551 / QĐBGDĐTban hành khung thời kì 5 học 2021-2022 đối với giáo dục măng non, giáo dục phổ quát và giáo dục thường xuyên.

Theo ấy, Bộ Giáo dục ban hành khung thời kì 5 học 2021-2022 đối với giáo dục măng non, giáo dục phổ quát và giáo dục thường xuyên trên khuôn khổ cả nước như sau:

Bạn đang xem bài: Quyết định 2551/QĐ-BGDĐT Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022

  • Thời gian tựu trường sớm nhất là ngày 01/9/2021. Riêng lớp 1 tựu trường sớm nhất là ngày 23/8/2021.
  • Lễ khai trường sẽ được diễn ra vào ngày 5/9/2021.
  • Hoàn thành học kỳ I trước ngày 16/01/2022, kết thúc kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và chấm dứt 5 học trước ngày 31/5/2022.
  • Xét xác nhận kết thúc chương trình tiểu học và xét xác nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2022.
  • Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2022.
  • Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi học trò giỏi đất nước và kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp đất nước theo chỉ dẫn của Bộ Giáo dục và Huấn luyện.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 2551 / QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 4 tháng 8 5 2021

NGHỊ ĐỊNH 2551 / QĐ-BGDĐT

BAN HÀNH KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC SỚM, GIÁO DỤC CHUNG VÀ GIÁO DỤC TIẾP TỤC.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 5 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017 / NĐ-CP ngày 25 tháng 5 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Huấn luyện;

Theo yêu cầu của Chánh Văn phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung thời kì 5 học 2021-2022 đối với giáo dục măng non, giáo dục phổ quát và giáo dục thường xuyên trên khuôn khổ cả nước như sau:

1. Đi học lại sớm nhất là ngày 01 tháng 9 5 2021. Đối với lớp 1, đi học lại sớm nhất là ngày 23 tháng 8 5 2021.

2. Tổ chức khai trường ngày 05/09/2021.

3. Hoàn thành học kỳ I trước ngày 16/01/2022, kết thúc kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và chấm dứt 5 học trước ngày 31/5/2022.

4. Xét xác nhận kết thúc chương trình tiểu học và xét xác nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2022.

5. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2022.

6. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ quát (THPT), kỳ thi học trò giỏi đất nước và kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp đất nước theo chỉ dẫn của Bộ Giáo dục và Huấn luyện.

Điều 2. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời kì 5 học của địa phương

1. Kế hoạch thời kì 5 học của địa phương phải bảo đảm số tuần học thực tiễn:

a) Đối với giáo dục măng non và giáo dục phổ quát có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

b) Đối với giáo dục thường xuyên (tiến hành chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ quát) có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần).

2. Kế hoạch thời kì 5 học phải thích hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

3. Các ngày nghỉ lễ, Tết tiến hành theo quy định của Luật Lao động và các văn bản chỉ dẫn thi hành hàng 5.

4. Thời gian nghỉ hằng 5 của thầy cô giáo được tiến hành chỉ mất khoảng nghỉ hè hoặc có thể sắp xếp xen kẽ vào các thời khắc khác trong 5 cho thích hợp với đặc điểm chi tiết và kế hoạch thời kì 5 học của địa phương. .

5. Kế hoạch thời kì 5 học cần bảo đảm đồng bộ cho các đơn vị quản lý học trên khu vực dân cư, nhất là các trường phổ quát có nhiều cấp học.

Điều 3. Nội dung kế hoạch thời kì 5 học của giáo dục măng non, giáo dục phổ quát và giáo dục thường xuyên ở địa phương bao gồm:

1. Ngày tựu trường, ngày tựu trường; ngày mở màn và chấm dứt học kỳ I; ngày mở màn và chấm dứt học kỳ II; chấm dứt 5 học.

2. Ngày thi học trò giỏi, ngày xét xác nhận kết thúc chương trình giáo dục tiểu học, ngày xét xác nhận tốt nghiệp THCS.

3. Ngày kết thúc tuyển sinh vào các lớp trước hết của trường.

4. Các ngày lễ, Tết trong 5.

5. Thời gian nghỉ của thầy cô giáo trong 5 học.

6. Các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa, nghỉ theo mùa, nghỉ Tết của đồng bào dân tộc thiểu số, nghỉ lễ, tết ​​cổ xưa của địa phương).

Điều 4. Trách nhiệm tiến hành

1. Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương quyết định:

a) Kế hoạch thời kì 5 học của giáo dục măng non, giáo dục phổ quát và giáo dục thường xuyên thích hợp với thực tiễn của địa phương;

b) Thời gian nghỉ, đi học lại sớm và kéo dài thời kì 5 học ko quá 15 ngày so với quy định tại Điều 1 Quyết định này để bảo đảm tiến hành và kết thúc chương trình giáo dục măng non và giáo dục măng non. giáo dục phổ quát và giáo dục thường xuyên trong trường hợp đặc trưng.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Huấn luyện:

a) Quyết định cho học trò nghỉ học trong trường hợp thời tiết hà khắc, thiên tai và sắp xếp học bù; bảo đảm thời kì nghỉ của thầy cô giáo trong 5 học.

b) Báo cáo Bộ Giáo dục và Huấn luyện: tình hình sẵn sàng 5 học và tình hình tổ chức khai trường 5 học 2021-2022 trước ngày 10 tháng 9 5 2021; tổng kết học kỳ I trước ngày 31/01/2022; tổng kết 5 học, báo cáo kết quả thật hiện các mục tiêu thi đua và yêu cầu xét khen thưởng 5 học trước ngày 25/6/2022; quyết định của Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ khi ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Huấn luyện, Chủ tịch Ủy ban dân chúng các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Giáo dục và Huấn luyện chịu phận sự thi hành Quyết định này. /.

Người nhận:

– Như Điều 6;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Các Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng dân chúng, Ủy ban dân chúng các tỉnh, thị thành;
– Bộ trưởng, mục sư;
– Các Thứ trưởng;
– Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
– Hội khuyến học Việt Nam;
– Hội Cựu giáo chức Việt Nam;
– Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Huấn luyện;
– Lưu: VT, VP (TH).

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
PHÓ PHÓ

Nguyễn Hữu Độ

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button