Âm nhạc lớp 2

Quyết định 1151/QĐ-BTNMT

Vào ngày 21/05/2020, Bộ Khoáng sản và Môi trường đã ban hành Quyết định 1151/QĐ-BTNMT về quy chế họp online. Hiệu lực của văn bản luật pháp này sẽ diễn ra từ ngày được ban hành. Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể của quyết định này.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Bạn đang xem bài: Quyết định 1151/QĐ-BTNMT

_________________

Số: 1151/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 5 2020

QUYẾT ĐỊNH 1151/QĐ-BTNMT

Ban hành Quy chế tổ chức họp online của Bộ Khoáng sản và Môi trường

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 5 2006;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 5 2015;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 5 2018;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 5 2007 của Chính phủ về Phần mềm công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoáng sản và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 5 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế họp trong hoạt động điều hành, quản lý của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Xét đề xuất của Chánh Văn phòng Bộ và Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu khoáng sản môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức họp online của Bộ Khoáng sản và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu khoáng sản môi trường, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Khoáng sản và Môi trường và các tổ chức, tư nhân liên can chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ;
– Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Quý Kiên

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP TRỰC TUYẾN CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1151/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 5 5 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoáng sản và Môi trường)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, nhân vật vận dụng

1. Quy chế này quy định công việc tổ chức, tiến hành, tham dự họp online trong hoạt động điều hành, quản lý của Bộ Khoáng sản và Môi trường.

2. Quy chế này vận dụng đối với các đơn vị, tư nhân thuộc Bộ Khoáng sản và Môi trường; các cơ quan, tổ chức, tư nhân tham dự họp online do Bộ Khoáng sản và Môi trường, các đơn vị thuộc Bộ Khoáng sản và Môi trường tổ chức.

Điều 2. Mục tiêu, đề xuất

1. Đảm bảo mau chóng, kịp thời sự chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý trong công việc điều hành nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của Bộ; kịp thời, tăng lên hiệu lực, hiệu quả, giảm chi tiêu, tiết kiệm thời kì; canh tân hành chính, tăng lên chất lượng, phục vụ sự ưng ý của người dân, công ty; vận hành Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, ngành khoáng sản và môi trường số.

2. Phục vụ đề xuất đầy đủ về nội dung, chất lượng, tính tương tác; phải tuân thủ quy chế làm việc của Bộ, quy định về cơ chế họp, kỷ luật kỷ cương hành chính.

3. Trình bày thông tin trong làm việc, bàn luận, tư vấn, góp quan điểm… theo quy định về cơ chế họp trong hoạt động điều hành, quản lý của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

4. Phcửa ải phục vụ các quy định về an toàn thông tin, bảo vệ bí hiểm Nhà nước, chống lộ lọt thông tin.

Điều 3. Gicửa ải thích từ ngữ

1. Hệ thống họp online: là hệ thống thông tin đa công cụ thời kì thực, cho phép khách hàng từ nhiều điểm không giống nhau, cách xa về địa lý có thể truyền trực tiếp trong cùng 1 thời khắc diễn ra sự kiện các thông tin, hình ảnh, âm thanh, dữ liệu theo cả 2 chiều để tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị.

2. Họp online: là tiến hành họp qua hệ thống họp online kết nối các tổ chức, tư nhân nhằm mục tiêu giảm chi tiêu, tiết kiệm thời kì, tạo thuận tiện cho người tham dự so với họp trực tiếp.

3. Hệ thống họp online dùng chung Bộ Khoáng sản và Môi trường: là hệ thống dùng cho nhu cầu họp online của các đơn vị, tư nhân thuộc Bộ Khoáng sản và Môi trường; được thiết đặt tại Trung tâm dữ liệu của Bộ, kết nối trên hệ thống mạng nội bộ, mạng internet, phê chuẩn các thiết bị (máy tính, thiết bị đầu cuối, thiết bị thiết bị cầm tay … và ứng dụng) để truyền tải hình ảnh, âm thanh, dữ liệu, phục vụ đề xuất về an toàn, tránh lộ lọt thông tin.

4. Phòng họp online: là phòng họp được lắp đặt trang thiết bị phục vụ các điều kiện về âm thanh, hình ảnh, thiết bị ngoại vi và đường truyền bất biến đảm bảo khai triển họp online với sự tham dự của nhiều người.

5. Điểm cầu: là “định danh” thành viên tham dự họp online; điểm cầu có thể là phòng họp online hoặc tư nhân (phục vụ điều kiện kỹ thuật) tham dự cuộc họp online.

6. Đơn vị/tư nhân chủ trì: là đơn vị/tư nhân quản lý hoặc được giao quản lý, tổ chức cuộc họp.

7. Đơn vị vận hành: là đơn vị đảm bảo, phân phối kỹ thuật để xử lý các vấn đề liên can nảy sinh trước, trong và sau họp online.

Điều 4. Các trường hợp tổ chức họp online

Các hội nghị, cuộc họp, làm việc, hội thảo đều được khuyến khích tổ chức tiến hành theo bề ngoài online trừ các cuộc họp có nội dung bí hiểm nhà nước.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức họp online

1. Công việc tổ chức, chủ trì, quản lý, tham dự các cuộc họp online tiến hành như quy định về cơ chế họp theo Quy chế làm việc của Bộ.

2. Hệ thống họp online cần đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; bảo mật acc tham dự (tên, mật khẩu) tham dự họp online; ko sử dụng hệ thống họp online ngoài khuôn khổ nhiệm vụ, công tác của cơ quan, đơn vị.

3. Không được tự tiện tham dự vào các cuộc họp dưới mọi bề ngoài lúc ko có trong thành phần, trừ lúc được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp. Nhân viên phân phối kỹ thuật chỉ làm đúng nghĩa vụ và chỉ tham dự lúc được phép để phân phối kỹ thuật.

4. Đối với các cuộc họp có đề xuất giảm thiểu tiếp cận (bảo mật) cần phải thiết lập mạng riêng ảo (VPN) và các biện pháp an toàn, an ninh thông tin cho cuộc họp; các tư nhân tham gia ko được phân phối thông tin liên can đến cuộc họp dưới mọi bề ngoài lúc chưa được sự cho phép của người có thẩm quyền.

5. Đối với các cuộc họp online có quy mô bự, khuôn khổ rộng, nhiều điểm cầu yêu cầu đường truyền dung lượng bự, chất lượng bất biến, thiết bị chuyên dụng, cấp thiết có thể sử dụng dịch vụ của nhà phân phối nhiều năm kinh nghiệm để tiến hành.

Điều 6. Đại biểu tham gia cuộc họp online

1. Tham dự đúng thành phần, y phục nghiêm chỉnh và có mặt tại điểm cầu hoặc đăng nhập vào cuộc họp trước thời kì mở đầu chí ít 10 phút để rà soát đường truyền, thí điểm hệ thống và bất biến tổ chức. Khi tham dự cuộc họp và chưa tới lượt phát biểu, đề xuất đại biểu tắt micro để ko bị nhiễu âm thanh.

2. Khi dự họp, các đại biểu phải hiển thị tên điểm cầu, tính danh tư nhân, đơn vị công việc để dùng cho quản lý, kiểm soát cuộc họp; trường hợp nếu ko có các thông tin trên, người chủ trì cuộc họp có thể mời ra khỏi phòng họp để bảo đảm tính nghiêm chỉnh và bảo mật của cuộc họp.

3. Đại biểu tham gia họp có nghĩa vụ điều hành acc (tên acc và mật khẩu) để tham dự các cuộc họp theo quy định, ko được san sẻ acc cho người khác và chịu nghĩa vụ về sử dụng acc này. Việc thu thanh, ghi hình cuộc họp phải được sự đồng ý của người chủ trì phiên họp.

4. Trong giai đoạn họp, các đại biểu dự họp nghiêm chỉnh, gìn giữ thứ tự, ko bàn luận việc riêng; tắt hoặc để dế yêu thiết bị cầm tay ở cơ chế họp; có mặt suốt cuộc họp, chỉ lúc người chủ trì tuyên bố chấm dứt họp mới được phép rời khỏi cuộc họp.

5. Khi muốn phát biểu, đại biểu cần phải đăng ký và chỉ được phát biểu lúc chủ trì cuộc họp cho phép; lúc chấm dứt phát biểu phải tắt micro để ko nhiễu âm thanh, tác động tới toàn thể hệ thống.

Điều 7. Các đề xuất kỹ thuật để họp online

1. Phòng họp online

a) Phòng họp phục vụ đầy đủ các đề xuất về ánh sáng, nhiệt độ, bàn, ghế, nguồn điện… đảm bảo các điều kiện về an toàn, phòng chống cháy, nổ.

b) Máy tính, các thiết bị ngoại vi và các trang thiết bị liên can, kết nối với hệ thống mạng vận tốc cao, bất biến phục vụ đề xuất họp online.

c) Màn hình trình chiếu và sắp xếp chỗ ngồi thích hợp để người tham gia cuộc họp theo dõi thuận lợi, đầy đủ. Hệ thống âm thanh đảm bảo mọi địa điểm trong phòng họp đều có thể nghe rõ và phát biểu trên hệ thống họp online.

2. Đối với tư nhân tham dự họp online

a) Sử dụng các thiết bị máy tính xách tay, máy tính để bàn (có camera, loa, micro đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh), dế yêu sáng dạ, laptop… và kết nối mạng bất biến phục vụ tham dự các cuộc họp online.

b) Đảm bảo ánh sáng, âm thanh bên ngoài ko tác động đến chất lượng âm thanh và hình ảnh của cuộc họp online.

Chương II

THỰC HIỆN HỌP TRỰC TUYẾN

Điều 8. Chuẩn bị cuộc họp online

1. Đơn vị/tư nhân chủ trì sẵn sàng nội dung, thành phần tham gia và mời họp, gửi tài liệu, tạo dựng phòng họp, công bố mật khẩu tham dự:

a) Thông báo qua lịch tuần, giấy mời, công bố họp… vị trí tổ chức họp là địa chỉ đường dẫn, miêu tả để có thể tham gia cuộc họp online (thay cho vị trí là các phòng họp bây giờ, thí dụ: hoptructuyen.monre.gov.vn/duan).

b) Đơn vị chủ trì (có quyền tạo dựng các cuộc họp online) tạo phòng họp online theo công bố mời họp, mật khẩu tham dự và căn cứ thành phần tham dự gửi thông tin cuộc họp đến các điểm cầu/thành viên tham dự qua thư điện tử công vụ của Bộ hoặc bằng tin nhắn có bảo mật.

c) Chuẩn bị các tài liệu liên can, chương trình cuộc họp, gửi cho các thành phần tham dự họp theo Quy chế làm việc hiện hành; rà soát trạng thái trang thiết bị, đường truyền tại các điểm cầu trước lúc thực hiện cuộc họp. Nếu cần, phối hợp với đơn vị vận hành hệ thống để đảm bảo chuẩn bị cho cuộc họp.

d) Hoàn thành các thủ tục giấy má liên can nội dung cuộc họp, đối với các cuộc họp yêu cầu phải có ký kết biên bản của các thành viên tham dự (các hội đồng…) cần sẵn sàng nội dung ký kết biên bản và tiến hành phê chuẩn biên bản ngay tại cuộc họp và tiến hành ký số trên văn bản điện tử.

e) Các cơ quan, đơn vị, tư nhân đăng ký, công nhận tham dự cuộc họp với đơn vị chủ trì; trong trường hợp chẳng thể tham dự, phải công bố trước và nêu rõ lý do ko tham gia đến đơn vị chủ trì. Đơn vị chủ trì cuộc họp tổng hợp danh sách các đại biểu tham gia họp và chỉ dẫn đến các đại biểu phương pháp tham gia họp online.

2. Đơn vị/tư nhân chủ trì cuộc họp phối hợp các điểm cầu tham dự họp tổ chức vận hành thử, rà soát các thiết bị đầu cuối, kết nối mạng, đường truyền, chất lượng âm thanh, hình ảnh… trong giai đoạn tiến hành phối hợp với đơn vị vận hành (nếu cần). Trường hợp xảy ra sự cố phức tạp, phối hợp với đơn vị vận hành rà soát, xử lý để đảm bảo khai triển cuộc họp. Nếu ko đủ điều kiện kỹ thuật để tổ chức được cuộc họp theo thời kì đã định, đơn vị chủ trì cuộc họp công bố tới các điểm cầu về chỉnh sửa thời kì hoặc hoãn tổ chức cuộc họp online.

Điều 9. Tiến hành họp online

1. Đơn vị/tư nhân chủ trì, quản lý cuộc họp online theo nội dung cuộc họp đúng quy định tại Khoản 1, Điều 5 quy chế này.

2. Theo đề xuất của đơn vị chủ trì, đơn vị vận hành có nghĩa vụ thường xuyên rà soát và duy trì kết nối mạng bất biến cho cuộc họp online:

a) Chỉ dẫn, phân phối duy trì và phối hợp với cán bộ kỹ thuật tại các điểm cầu khác lúc cần xử lý sự cố về đường truyền, dấu hiệu âm thanh, hình ảnh chỉ cần khoảng diễn ra cuộc họp.

b) Xử lý trong trường hợp có sự cố xảy ra như mất kết nối, chất lượng âm thanh, hình ảnh kém.

3. Đơn vị chủ trì cuộc họp kiểm tra, hoàn thành các nội dung phiên họp; thu thanh, ghi hình nội dung cuộc họp, hoàn thiện biên chép, biên bản họp để có cơ sở làm công bố kết luận nội dung cuộc họp (nếu cần). Các đơn vị/tư nhân tham gia hoàn thành công nhận tham dự cuộc họp để tiến hành trả tiền cơ chế chi theo quy định hiện hành.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Điều 10. Trách nhiệm điều hành, vận hành hệ thống họp online

1. Quản lý, sử dụng đúng mục tiêu và thường xuyên bảo trì các trang thiết bị để hệ thống họp online chuẩn bị sử dụng, bảo đảm đúng nguyên lý, đề xuất được quy định tại Điều 5 và Điều 7 của Quy chế này;

2. Giao nhiệm vụ điều hành hệ thống họp online, vận hành đúng thứ tự kỹ thuật; ngắt kết nối khỏi hệ thống, tắt camera, micro và các trang thiết bị đi kèm tại các điểm cầu lúc cuộc họp chấm dứt.

3. Kiểm tra trạng thái của các trang thiết bị trước và sau lúc tiến hành họp online, đường truyền, nguồn điện phân phối cho các thiết bị, các trang thiết bị an toàn bảo mật, máy tính, màn hình.

4. Không được tự tiện vận động, sử dụng các trang thiết bị vào mục tiêu khác hoặc chỉnh sửa các thông số cấu hình hệ thống. Không dùng tay, vật cứng chạm vào ống kính camera hoặc xoay camera đối với các trang thiết bị được lắp đặt cố định và điều khiển mềm qua bộ điều khiển cho các phòng họp online cố định.

5. Đơn vị vận hành hệ thống họp online có nghĩa vụ đảm bảo ở mức hệ thống về an toàn thông tin, tránh lộ thông tin cuộc họp, có các giải pháp đối phó với sự cố lộ, lọt thông tin các cuộc họp.

Điều 11. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu khoáng sản môi trường

1. Đầu mối điều hành, khai triển, đôn đốc, chỉ dẫn, phân phối, tổng hợp báo cáo về tiến hành họp online của Bộ Khoáng sản và Môi trường (là tiêu chí thành phần khai triển Chính phủ điện tử); đảm bảo phân phối kỹ thuật các cuộc họp online của Chỉ đạo Bộ với bộ, ngành, địa phương theo cắt cử.

2. Quản lý, đảm bảo vận hành Hệ thống họp online dùng chung Bộ Khoáng sản và Môi trường, gồm các nhiệm vụ sau:

a) Thiết đặt hệ thống trên hệ thống máy chủ và ngừa tại Trung tâm dữ liệu của Bộ, bàn giao acc để các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động tạo dựng, điều hành các cuộc họp online của đơn vị. Chỉ dẫn và phân phối kỹ thuật cho các đơn vị trong việc điều hành và sử dụng hệ thống họp online lúc cấp thiết.

b) Yêu cầu về trang thiết bị, ứng dụng, tổ chức tăng trưởng, hoàn thiện Hệ thống họp online dùng chung phục vụ đề xuất việc họp, làm việc online trong hoạt động điều hành, quản lý, chuyên môn của các đơn vị thuộc Bộ.

c) Lập giấy má yêu cầu cấp độ và phương án đảm bảo an toàn thông tin cho Hệ thống họp online dùng chung gửi Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định, trình Bộ trưởng phê chuẩn, phê chuẩn; tiến hành phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ được phê chuẩn.

d) Quản trị, vận hành kỹ thuật, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, bảo dưỡng Hệ thống họp online dùng chung của Bộ theo quy định. Kiểm tra hệ thống, tiếp thu và tổng hợp các quan điểm phản ảnh của các cơ quan, đơn vị để nghiên cứu, yêu cầu các biện pháp upgrade, mở mang, hoàn thiện hệ thống; đào tạo, chỉ dẫn vận hành hệ thống để phục vụ đề xuất về chất lượng, khuôn khổ, quy mô làm việc, họp online của Bộ.

đ) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên can trong việc xử lý sự cố về mạng đường truyền, sự cố liên can tới hệ thống họp online lúc tổ chức các cuộc họp online.

e) Thống kê, báo cáo hàng 5 và đột xuất theo đề xuất về tình hình họp online trên Hệ thống họp online dùng chung.

3. Hàng 5 lập, trình phê chuẩn dự toán chi tiêu cho việc điều hành, vận hành, bảo dưỡng, bảo trì Hệ thống họp online dùng chung và cơ sở cơ sở vật chất công nghệ thông tin liên can.

Điều 12. Văn phòng Bộ

1. Quản lý, tổ chức, khai triển các cuộc họp online của Bộ, chỉ đạo Bộ và Văn phòng Bộ theo đề xuất, phối hợp với các đơn vị liên can tiến hành.

2. Đưa lên lịch tuần nội dung, thành phần tham dự các cuộc họp online của chỉ đạo Bộ và gửi acc/mật khẩu cho đơn vị/tư nhân tham dự cuộc họp.

3. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu khoáng sản môi trường khai triển, tiến hành các cuộc họp quy mô bự, khuôn khổ rộng quy định tại Khoản 5, Điều 5 Quy chế này và các cuộc họp online của Chỉ đạo Bộ với các bộ, ngành, địa phương theo đề xuất.

Điều 13. Các đơn vị thuộc Bộ

1. Hăng hái khai triển, tầm thường, khai thác, sử dụng phổ quát bề ngoài họp online trong hoạt động điều hành, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Xác định hiệu quả, tiết kiệm về thời kì, kinh phí và các vấn đề kỹ thuật liên can nhằm bình chọn, rút kinh nghiệm, để khai triển thích hợp, hiệu quả phục vụ đề xuất công việc.

2. Dành đầu tiên lập mưu hoạch, phê chuẩn hoặc trình phê chuẩn dự toán, sắp xếp kinh phí sắm sửa, vận hành trang thiết bị họp online theo quy định.

3. Quản lý, vận hành hệ thống họp online dùng cho họp online của đơn vị. Phân công cán bộ đầu mối phân phối tổ chức các cuộc họp online, trực tiếp điều hành, vận hành thiết bị họp online, điều hành acc được phân quyền của đơn vị.

4. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu khoáng sản môi trường về trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất mạng thông tin để hệ thống họp online chuẩn bị vận hành, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

5. Báo cáo định kỳ hàng quý, hàng 5 tình hình tiến hành họp online gửi về Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu khoáng sản môi trường (trước ngày 01 tháng cuối quý) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo nội dung khai triển Chính phủ điện tử theo mẫu báo cáo tại Phụ lục kèm theo Quy chế này.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có nghĩa vụ tầm thường, quán triệt tiến hành trong đơn vị các quy định của Quy chế này.

2. Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi, giám sát hiệu quả thật hiện họp online đối với nội dung canh tân hành chính của Bộ, là mục tiêu bình chọn chừng độ kết thúc nghĩa vụ, nhiệm vụ của đơn vị, người đứng đầu tư quan, đơn vị.

3. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền chủ trì phối hợp với các đơn vị liên can tổ chức tuyên truyền, truyền thông về tăng cường phần mềm công nghệ thông tin, khai triển các cuộc họp, làm việc trên môi trường online và tình hình tiến hành Quy chế này.

4. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu khoáng sản môi trường theo dõi, đôn đốc, rà soát, bình chọn việc tiến hành Quy chế này, báo cáo Bộ theo định kỳ hàng 5 hoặc đột xuất theo đề xuất.

Trong giai đoạn tiến hành, nếu có gian nan, vướng mắc, các đơn vị có văn bản gửi về Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu khoáng sản môi trường để tổng hợp, trình Bộ trưởng phê chuẩn, điều chỉnh, bổ sung cho thích hợp./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quý Kiên


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button