Âm nhạc lớp 2

Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông 2019

Quy chế bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo mới nhất

Quy chế bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo 2019 – Đây là bản quy chế bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo, cán bộ điều hành cơ sở giáo dục măng non, cơ sở giáo dục rộng rãi và thầy cô giáo trung tâm giáo dục thường xuyên mới nhất do Bộ giáo dục huấn luyện mới ban hành.

Ở bài viết trước Phần Mềm Portable VN đã san sẻ tới các bạn Chương trình bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo cơ sở giáo dục rộng rãi 2019 mới nhất. Sau đây là toàn thể nội dung quy chế Quy chế bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo 2019, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem bài: Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông 2019

QUY CHẾ

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 5 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) đối với thầy cô giáo, cán bộ điều hành cơ sở giáo dục măng non, cơ sở giáo dục rộng rãi và thầy cô giáo trung tâm giáo dục thường xuyên, bao gồm: Tổ chức BDTX; bình chọn và xác nhận kết quả BDTX thầy cô giáo, cán bộ điều hành cơ sở giáo dục măng non, cơ sở giáo dục rộng rãi và thầy cô giáo trung tâm giáo dục thường xuyên.

Điều 2. Nhân vật vận dụng

Quy chế này vận dụng đối với:

1. Giáo viên đang chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục tại trường măng non, trường mẫu giáo, vườn trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục măng non); thầy cô giáo đang giảng dạy tại trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học rộng rãi, trường rộng rãi có nhiều cấp học, trường chuyên, trường rộng rãi dân tộc nội trú, trường rộng rãi dân tộc bán trú (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục rộng rãi) và thầy cô giáo đang giảng dạy tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Sau đây, thầy cô giáo đang chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục tại cơ sở giáo dục măng non, thầy cô giáo đang giảng dạy tại cơ sở giáo dục rộng rãi và trung tâm giáo dục thường xuyên được gọi chung là thầy cô giáo.

2. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục măng non, cơ sở giáo dục rộng rãi (sau đây gọi chung là cán bộ điều hành).

3. Các tổ chức, tư nhân có liên can.

Điều 3. Mục tiêu của BDTX

1. Bồi dưỡng theo đề nghị của địa điểm việc làm; bồi dưỡng tri thức, kĩ năng chuyên ngành buộc phải hàng 5 đối với thầy cô giáo, cán bộ điều hành; là căn cứ để điều hành, chỉ huy, tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm tăng lên nhân phẩm, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của thầy cô giáo, cán bộ điều hành; tăng lên chừng độ phục vụ của thầy cô giáo, cán bộ điều hành theo đề nghị địa điểm việc làm; phục vụ đề nghị tăng trưởng giáo dục măng non, giáo dục rộng rãi, giáo dục thường xuyên và phục vụ đề nghị của chuẩn nghề nghiệp.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự bình chọn công việc BDTX của thầy cô giáo, cán bộ điều hành; năng lực tổ chức, điều hành hoạt động BDTX thầy cô giáo, cán bộ điều hành của cơ sở giáo dục măng non, cơ sở giáo dục rộng rãi, trung tâm giáo dục thường xuyên, phòng giáo dục và huấn luyện, sở giáo dục và huấn luyện.

Điều 4. Nguyên tắc BDTX

1. Phục vụ đề nghị nhiệm vụ 5 học, chuẩn nghề nghiệp, địa điểm việc làm và nhu cầu tăng trưởng của cơ sở giáo dục măng non, cơ sở giáo dục rộng rãi, trung tâm giáo dục thường xuyên, của địa phương và của ngành.

2. Đảm bảo đề cao tinh thần tự học, bồi dưỡng liên tiếp tại cơ sở giáo dục măng non, cơ sở giáo dục rộng rãi và trung tâm giáo dục thường xuyên, việc chọn lựa chương trình bồi dưỡng theo đề nghị của chuẩn nghề nghiệp, địa điểm việc làm của thầy cô giáo, cán bộ điều hành.

3. Thực hiện cắt cử, phân cấp và chế độ phối hợp trong tổ chức BDTX.

4. Đảm bảo thiết thực, chất lượng, công khai, sáng tỏ, hiệu quả.

Chương II

TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Điều 5. Chương trình BDTX

Thực hiện theo các Chương trình BDTX do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành (sau đây gọi chung là Chương trình BDTX), bao gồm: Chương trình BDTX thầy cô giáo, cán bộ điều hành cơ sở giáo dục măng non; Chương trình BDTX thầy cô giáo, cán bộ điều hành cơ sở giáo dục rộng rãi; Chương trình BDTX thầy cô giáo trung tâm giáo dục thường xuyên.

Điều 6. Phương pháp và loại hình tổ chức BDTX

1. Thực hiện bồi dưỡng bằng cách thức hăng hái, tăng nhanh tự học, phát huy tính hăng hái, chủ động và tư duy thông minh của thầy cô giáo, cán bộ điều hành; tăng nhanh thực hành tại cơ sở giáo dục măng non, cơ sở giáo dục rộng rãi và trung tâm giáo dục thường xuyên; luận bàn, luận bàn, san sẻ thông tin, tri thức và kinh nghiệm giữa báo cáo viên với thầy cô giáo và cán bộ điều hành, giữa thầy cô giáo với thầy cô giáo và giữa cán bộ điều hành với nhau.

2. Loại hình tổ chức BDTX:

a) : Thực hiện bồi dưỡng tập hợp; chỉ dẫn thầy cô giáo, cán bộ điều hành tự học, thực hành, hệ thống hóa tri thức, trả lời thắc mắc, chỉ dẫn những nội dung BDTX phục vụ nhu cầu của thầy cô giáo, cán bộ điều hành trong học tập BDTX; giúp cho thầy cô giáo, cán bộ điều hành có dịp được luận bàn, san sẻ, luận bàn về chuyên môn, nghiệp vụ và đoàn luyện kĩ năng thực hành.

Thời lượng, số lượng thầy cô giáo, cán bộ điều hành tham dự học tập bồi dưỡng tập hợp được tiến hành theo phân cấp điều hành nhưng mà phải đảm bảo các đề nghị về mục tiêu, đề nghị cần đạt, nội dung, cách thức, thời lượng bồi dưỡng được quy định trong Chương trình BDTX và các quy định tại Quy chế này.

b) Từ xa: Thực hiện bồi dưỡng từ xa, tăng nhanh phần mềm công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, đào tạo qua mạng internet cho thầy cô giáo, cán bộ điều hành đảm bảo các đề nghị về mục tiêu, đề nghị cần đạt, nội dung, cách thức, thời lượng bồi dưỡng được quy định trong Chương trình BDTX và các quy định tại Quy chế này;

c) Bán tập hợp: Liên kết loại hình tổ chức bồi dưỡng tập hợp và từ xa được quy định tại điểm a, điểm b Khoản này bảo đảm hiệu quả và đề nghị BDTX thầy cô giáo, cán bộ điều hành.

Điều 7. Tài liệu BDTX

1. Biên soạn tài liệu BDTX:

a) Tài liệu BDTX được biên soạn thích hợp với đề nghị bồi dưỡng thầy cô giáo, cán bộ điều hành theo chuẩn nghề nghiệp, địa điểm việc làm, đề nghị đổi mới và tăng lên chất lượng dạy học, giáo dục thích hợp với kế hoạch bồi dưỡng và nhu cầu tăng trưởng nguồn nhân công của cơ sở giáo dục măng non, cơ sở giáo dục rộng rãi, trung tâm giáo dục thường xuyên, của địa phương và của ngành;

b) Tài liệu được biên soạn phải đảm bảo liên kết giữa lý luận và thực tế, tri thức và kinh nghiệm với kĩ năng thực hành;

c) Tài liệu biên soạn phải thích hợp với Chương trình BDTX và các quy định tại Quy chế này;

d) Tài liệu BDTX được diễn ra biên soạn thích hợp với loại hình tổ chức BDTX:

– Tài liệu BDTX tập hợp: Được diễn ra biên soạn và phát hành dưới dạng ấn phẩm, băng tiếng, băng hình và các thiết bị lưu trữ thông tin khác bảo đảm theo quy định của Chương trình BDTX và quy định tại Quy chế này.

– Tài liệu BDTX từ xa: Được biên soạn dưới dạng học liệu (băng đĩa ghi hình ảnh, âm thanh, đoạn phim ngắn; chương trình phát thanh, chương trình truyền hình; sách in, tài liệu chỉ dẫn dạy và học với sự viện trợ của máy tính; bài tập trên internet và các buổi luận bàn luận bàn, truyền hình hội nghị từ xa; bài tập sự ảo, bài tập sự mô phỏng và tập sự thực tiễn hoặc các học liệu khác thích hợp) đảm bảo hỗ trợ và chuyển tải đầy đủ nội dung, đề nghị cần đạt của Chương trình BDTX để người học có thể tự học, tự bồi dưỡng theo quy định tại Quy chế này.

– Tài liệu BDTX bán tập hợp: Liên kết tài liệu BDTX tập hợp và tài liệu BDTX từ xa.

2. Các cơ sở giáo dục tiến hành nhiệm vụ BDTX chịu nghĩa vụ tổ chức biên soạn và đánh giá tài liệu BDTX. Giáo viên, cán bộ điều hành sử dụng tài liệu bồi dưỡng do các cơ sở giáo dục tiến hành nhiệm vụ BDTX biên soạn hoặc có thể khai thác, sử dụng các tài liệu thích hợp khác.

Điều 8. Kế hoạch BDTX

1. Kế hoạch BDTX được xây dựng theo 5 học, bao gồm: Kế hoạch BDTX của thầy cô giáo, cán bộ điều hành, của cơ sở giáo dục măng non, cơ sở giáo dục rộng rãi, trung tâm giáo dục thường xuyên, phòng giáo dục và huấn luyện và sở giáo dục và huấn luyện.

2. Kế hoạch BDTX phải nêu rõ chỉ tiêu, nội dung, loại hình tổ chức BDTX và kết quả đầu ra phục vụ đề nghị tăng trưởng nghề nghiệp liên tiếp cho thầy cô giáo, cán bộ điều hành.

3. Xây dựng kế hoạch BDTX 5 học:

a) Kế hoạch BDTX của thầy cô giáo, cán bộ điều hành: Căn cứ vào nhu cầu về mô đun bồi dưỡng, vẻ ngoài bồi dưỡng và chỉ dẫn của cơ sở giáo dục nơi đang công việc; thầy cô giáo, cán bộ điều hành xây dựng kế hoạch BDTX của tư nhân trình cấp có thẩm quyền xem xét trước ngày 31 tháng 5 hằng 5;

b) Kế hoạch BDTX của cơ sở giáo dục măng non, cơ sở giáo dục rộng rãi và trung tâm giáo dục thường xuyên: Căn cứ vào chỉ dẫn của sở giáo dục và huấn luyện, phòng giáo dục và huấn luyện, theo phân cấp điều hành, và kế hoạch BDTX của thầy cô giáo, cán bộ điều hành; cơ sở giáo dục măng non, cơ sở giáo dục rộng rãi và trung tâm giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch BDTX và báo cáo cơ quan điều hành giáo dục cấp trên vào tháng 6 hằng 5;

c) Kế hoạch BDTX của phòng giáo dục và huấn luyện: Căn cứ vào chỉ dẫn của sở giáo dục và huấn luyện và kế hoạch BDTX của cơ sở giáo dục măng non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở thuộc thẩm quyền điều hành; phòng giáo dục và huấn luyện xây dựng kế hoạch BDTX và báo cáo sở giáo dục và huấn luyện vào tháng 6 hằng 5;

d) Kế hoạch BDTX của sở giáo dục và huấn luyện: Căn cứ chỉ dẫn của Bộ Giáo dục và Huấn luyện, kế hoạch BDTX của phòng giáo dục và huấn luyện, trường trung học rộng rãi, cơ sở giáo dục rộng rãi thuộc thẩm quyền điều hành và trung tâm giáo dục thường xuyên; sở giáo dục và huấn luyện xây dựng kế hoạch BDTX để khai triển tiến hành từ tháng 7 hằng 5.

Điều 9. Báo cáo viên BDTX

1. Báo cáo viên BDTX: Là nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục tiến hành nhiệm vụ BDTX, chuyên gia, cán bộ điều hành giáo dục, thầy cô giáo và cán bộ điều hành cơ sở giáo dục măng non, cơ sở giáo dục rộng rãi nòng cột phục vụ tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Tiêu chuẩn của báo cáo viên BDTX:

a) Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên và nhân phẩm, năng lực nghề nghiệp tốt;

b) Nắm vững Chương trình BDTX, có bản lĩnh truyền đạt nội dung tài liệu BDTX thích hợp với nhân vật bồi dưỡng;

c) Có kinh nghiệm trong công việc BDTX thầy cô giáo, cán bộ điều hành (từ 03 5 trở lên); có ý thức nghĩa vụ, bản lĩnh hợp tác với đồng nghiệp; có bản lĩnh chỉ dẫn, tham vấn thầy cô giáo, cán bộ điều hành tự học; nắm vững thứ tự tổ chức, nội dung, kỹ thuật, cách thức, vẻ ngoài bình chọn kết quả BDTX theo quy định;

d) Có trình độ tin học đạt chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin căn bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 5 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin; có bản lĩnh xây dựng và tăng trưởng học liệu số để bồi dưỡng thầy cô giáo, cán bộ điều hành.

3. Trách nhiệm của báo cáo viên BDTX: Thực hiện nhiệm vụ theo cắt cử của cơ quan chủ chốt, cơ sở tiến hành nhiệm vụ BDTX, theo cơ chế thỉnh giảng hoặc giao kèo lao động.

Điều 10. Cơ sở giáo dục tiến hành nhiệm vụ BDTX

1. Cơ sở giáo dục tiến hành nhiệm vụ BDTX gồm:

a) Cơ sở giáo dục bồi dưỡng thầy cô giáo: Trường sư phạm, cơ sở giáo dục có khoa sư phạm, cơ sở giáo dục được phép huấn luyện, bồi dưỡng nhà giáo;

b) Cơ sở giáo dục bồi dưỡng cán bộ điều hành: Trường sư phạm, cơ sở giáo dục đại học có khoa điều hành giáo dục, cơ sở giáo dục được phép huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ điều hành giáo dục.

2. Cơ sở giáo dục được tiến hành nhiệm vụ BDTX phải phục vụ các đề nghị sau:

a) Là cơ sở giáo dục được quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Bảo đảm năng lực xây dựng tài liệu BDTX theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này;

c) Bảo đảm hàng ngũ báo cáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này;

d) Có hạ tầng thiết bị, kỹ thuật, cơ sở thực hành giải quyết được công việc bồi dưỡng, trong đấy bảo đảm có hệ thống thông tin tích hợp để định kỳ tích lũy và xử lý dữ liệu về báo cáo viên, thầy cô giáo và cán bộ điều hành; có hệ thống ghi nhận và xử lý phản hồi từ các đối tác có liên can về các tân tiến trong bồi dưỡng nhằm cải tiến, tăng lên chất lượng bồi dưỡng thầy cô giáo, cán bộ điều hành; hệ thống phần cứng và ứng dụng công nghệ được duy trì thường xuyên và luôn chuẩn bị để báo cáo viên và thầy cô giáo, cán bộ điều hành có thể sử dụng hiệu quả;

3. Cơ sở giáo dục tiến hành nhiệm vụ BDTX theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc ký giao kèo.

Chương III

ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Điều 11. Bình chọn và xếp loại kết quả BDTX

1. Bình chọn việc áp dụng tri thức BDTX vào thực tế dạy học, giáo dục trẻ con, học trò; thực tế điều hành cơ sở giáo dục măng non, cơ sở giáo dục rộng rãi và trung tâm giáo dục thường xuyên. Bình chọn phê duyệt hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (đối với các nội dung lý thuyết), bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch (đối với nội dung thực hành) bảo đảm phục vụ đề nghị về chỉ tiêu, đề nghị cần đạt và nội dung Chương trình BDTX và quy định tại Quy chế này.

2. Bài rà soát lý thuyết, thực hành chấm theo thang điểm 10 và đạt đề nghị lúc đạt điểm từ 05 trở lên.

3. Xếp loại kết quả:

a) Hoàn thành kế hoạch BDTX: Giáo viên, cán bộ điều hành được xếp loại chấm dứt kế hoạch BDTX lúc tiến hành đầy đủ các quy định của khóa bồi dưỡng; chấm dứt đủ các bài rà soát với kết quả đạt đề nghị trở lên theo quy định tại Khoản 2 Điều này;

b) Không chấm dứt kế hoạch BDTX: Giáo viên, cán bộ điều hành ko giải quyết được các đề nghị tại điểm a Khoản này.

4. Giáo viên, cán bộ điều hành được xếp loại chấm dứt kế hoạch BDTX thì được cấp chứng chỉ chấm dứt kế hoạch BDTX. Kết quả bình chọn BDTX được lưu vào giấy tờ và là căn cứ tiến hành cơ chế, cơ chế bồi dưỡng tăng trưởng nghề nghiệp và sử dụng thầy cô giáo, cán bộ điều hành.

Điều 12. Cấp chứng chỉ BDTX

Việc cấp chứng chỉ BDTX tiến hành theo quy định về huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhân viên.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Chế độ phối hợp giữa sở giáo dục và huấn luyện, phòng giáo dục và huấn luyện với cơ sở giáo dục tiến hành nhiệm vụ BDTX trong việc tiến hành BDTX

1. Sở giáo dục và huấn luyện, phòng giáo dục và huấn luyện theo thẩm quyền, chủ trì, phối hợp với cơ sở giáo dục tiến hành nhiệm vụ BDTX tiến hành nhiệm vụ sau:

a) Khảo sát nhu cầu BDTX của thầy cô giáo, cán bộ điều hành để xây dựng kế hoạch BDTX thích hợp với nhân vật và nhu cầu thực tế;

b) Tổ chức BDTX thầy cô giáo, cán bộ điều hành theo Chương trình BDTX và quy định tại Quy chế này.

2. Cơ sở giáo dục tiến hành nhiệm vụ BDTX chủ trì, phối hợp sở giáo dục và huấn luyện, phòng giáo dục và huấn luyện tiến hành nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức biên soạn và đánh giá tài liệu BDTX bảo đảm chất lượng và theo quy định;

b) Cung cấp tài liệu bồi dưỡng và thông tin kịp thời về tình hình bồi dưỡng của thầy cô giáo, cán bộ điều hành;

c) Thực hiện BDTX và bình chọn kết quả BDTX theo quy định.

Điều 14. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Huấn luyện

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ điều hành giáo dục:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tác dụng thuộc Bộ: Ban hành các văn bản chỉ huy liên can tới công việc BDTX thầy cô giáo, cán bộ điều hành; tổ chức rà soát công việc BDTX thầy cô giáo, cán bộ điều hành trên khuôn khổ toàn quốc; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công việc BDTX thầy cô giáo, cán bộ điều hành;

b) Thực hiện các công tác khác liên can được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện cắt cử.

2. Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ điều hành giáo dục và các đơn vị tác dụng thuộc Bộ có liên can thanh tra hoạt động BDTX.

3. Các đơn vị khác thuộc Bộ: Phối hợp trong việc thanh tra, rà soát công việc bảo đảm chất lượng, hiệu quả của hoạt động BDTX.

Điều 15. Trách nhiệm của sở giáo dục và huấn luyện

1. Thực hiện theo chế độ phối hợp được quy định tại Điều 13 của Quy chế này.

2. Chỉ đạo, rà soát công việc BDTX thầy cô giáo, cán bộ điều hành của các phòng giáo dục và huấn luyện, các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền điều hành.

3. Chủ trì, quyết định chọn lựa cơ sở giáo dục tiến hành nhiệm vụ BDTX đủ năng lực để tiến hành nhiệm vụ BDTX cho thầy cô giáo, cán bộ điều hành theo thẩm quyền và theo quy định tại Quy chế này.

4. Tham mưu với Ủy ban quần chúng cấp tỉnh về nguồn kinh phí BDTX và các điều kiện liên can chuyên dụng cho công việc BDTX theo quy định. Kinh phí BDTX được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hằng 5, từ kinh phí cung cấp của các chương trình, dự án hoặc từ các nguồn khác theo quy định của luật pháp (nếu có).

5. Báo cáo công việc BDTX thầy cô giáo, cán bộ điều hành về Bộ Giáo dục và Huấn luyện (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ điều hành giáo dục) vào tháng 6 hằng 5 (ngay sau lúc 5 học hoàn thành) và theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 16. Trách nhiệm của phòng giáo dục và huấn luyện

1. Thực hiện theo chế độ phối hợp được quy định tại Điều 13 của Quy chế này.

2. Chỉ đạo, rà soát công việc BDTX thầy cô giáo, cán bộ điều hành của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền điều hành.

3. Tham mưu với Ủy ban quần chúng cấp huyện về nguồn kinh phí BDTX và các điều kiện liên can chuyên dụng cho công việc BDTX theo quy định. Kinh phí BDTX được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hằng 5, từ kinh phí cung cấp của các chương trình, dự án hoặc từ các nguồn khác theo quy định của luật pháp (nếu có).

4. Báo cáo công việc BDTX thầy cô giáo, cán bộ điều hành về sở giáo dục và huấn luyện vào tháng 6 hằng 5 (ngay sau lúc 5 học hoàn thành) và theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 17. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục măng non, giáo dục rộng rãi và trung tâm giáo dục thường xuyên.

1. Chỉ dẫn thầy cô giáo, cán bộ điều hành xây dựng kế hoạch BDTX; xây dựng kế hoạch BDTX thầy cô giáo, cán bộ điều hành và tổ chức khai triển kế hoạch BDTX.

2. Tổng hợp và báo cáo công việc tiến hành kế hoạch BDTX của thầy cô giáo, cán bộ điều hành, vào tháng 6 hằng 5 (ngay sau lúc 5 học hoàn thành), theo phân cấp điều hành và theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

3. Thực hiện cơ chế, cơ chế đối với thầy cô giáo, cán bộ điều hành tham dự BDTX theo quy định.

Điều 18. Trách nhiệm, lợi quyền của thầy cô giáo, cán bộ điều hành

1. Xây dựng và chấm dứt kế hoạch BDTX của tư nhân; nghiêm chỉnh tiến hành các quy định về BDTX theo Quy chế này.

2. Được lợi nguyên lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) và các cơ chế, cơ chế khác theo quy định chỉ mất khoảng tiến hành kế hoạch BDTX.

Điều 19. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục tiến hành nhiệm vụ BDTX

1. Thực hiện theo chế độ phối hợp được quy định tại Điều 13 của Quy chế này; công khai danh sách hàng ngũ báo cáo viên; xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (đối với các nội dung lý thuyết), bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch (đối với nội dung thực hành) để bình chọn kết quả bồi dưỡng theo từng nội dung của Chương trình BDTX và gửi về Bộ Giáo dục và Huấn luyện (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ điều hành giáo dục) trước lúc tổ chức bồi dưỡng.

2. Cơ sở tiến hành nhiệm vụ BDTX có thể kết hợp với cơ sở giáo dục tiến hành nhiệm vụ huấn luyện, bồi dưỡng thầy cô giáo, cán bộ điều hành khác trong trường hợp cấp thiết và chịu nghĩa vụ về chất lượng, các điều kiện bảo đảm tiến hành BDTX và theo các quy định của Quy chế này./.

Xem thêm

  • Huỷ bỏ cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình GDTX
  • Bồi dưỡng cán bộ điều hành cơ sở giáo dục 2019

 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button