Tổng hợp

Nghị định của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ

Nghị định số 18/2012 / NĐ-CP của Chính phủ: Quỹ bảo trì đường bộ.

CHÍNH QUYỀN
_______

Bạn đang xem bài: Nghị định của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ

Con số: 18/ 2012 / NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 5 2012

ÁN LỆNH

quỹ bảo trì đường bộ

___________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 5 2008;

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển;

Chính phủ ban hành Nghị định về Quỹ bảo trì đường bộ.

Chương I

QUY TẮC CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Nghị định này quy định về việc lập, điều hành và sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ (sau đây viết tắt là Quỹ).

Điều 2. Nhân vật vận dụng

Nghị định vận dụng đối với các tổ chức, tư nhân tham dự tạo nên, sử dụng và điều hành Quỹ.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ

1. Quỹ hoạt động ko vì chỉ tiêu lợi nhuận.

2. Đảm bảo công khai, sáng tỏ, hiệu quả, sử dụng đúng mục tiêu, đúng quy định của luật pháp.

Điều 4. Thành lập Quỹ

1. Quỹ bảo trì đường bộ là Quỹ của Nhà nước, có nhân cách pháp nhân, có con dấu và account mở tại Kho bạc Nhà nước. Quỹ thành lập ở cấp trung ương được gọi là Quỹ trung ương và quỹ thành lập ở cấp tỉnh được gọi là Quỹ địa phương.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Quỹ và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều hành Quỹ trung ương.

3. Căn cứ cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành và quy chế hoạt động của Hội đồng điều hành Quỹ Trung ương; Ủy ban quần chúng cấp tỉnh quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành Quỹ và ban hành quy chế thích hợp về hoạt động của Hội đồng điều hành Quỹ địa phương.

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button