Tổng hợp

Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư

Mẫu công bố tạm dừng hoạt động dự án đầu cơ

Mẫu công bố tạm dừng hoạt động của dự án đầu cơ là mẫu công bố được lập để công bố về việc tạm dừng hoạt động của dự án đầu cơ. Mẫu công bố nêu rõ thông tin dự án… Mẫu được ban hành theo Thông tư 16/2015 / TT-BKHĐT. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu văn bản đề xuất giãn tiến độ tiến hành dự án đầu cơ

Bạn đang xem bài: Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư

Mẫu Giđó đề xuất điều chỉnh dự án đầu cơ

Đơn đăng ký thành lập Văn phòng điều hành dự án đầu cơ

Nội dung căn bản của Mẫu công bố tạm dừng hoạt động dự án đầu cơ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

THÔNG BÁO TẠM THỜI ĐÓNG CỬA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: ………… .. (Tên cơ quan đăng ký đầu cơ)

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Nhà đầu cơ thứ nhất:

a) Đối với nhà đầu cơ tư nhân:

Tên: ……………………. Giới tính:…

Sinh ngày:… /… /… Quốc tịch: …………………………………………………… ..

b) Đối với nhà đầu cơ là công ty, tổ chức:

Tên công ty / tổ chức: ……………………………………………………

Mã / số Giđó chứng thực đăng ký công ty / Giđó chứng thực đăng ký đầu cơ / Giđó chứng thực đầu cơ / Giđó phép đầu cơ / Quyết định thành lập: ………… ..

Ngày cấp: …………………… .. Cơ quan cấp: …………………….

2. Nhà đầu cơ tiếp theo (thông tin kê khai gần giống như nội dung đối với nhà đầu cơ thứ nhất):

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tên tổ chức kinh tế: …………………….

2. Mã số công ty / Số CMND / Số quyết định thành lập: ………… do .. ……………………. (tên cơ quan cấp) Ngày cấp lần đầu: …………

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC

1. Tình hình hoạt động của dự án

1.1. Thực hiện thủ tục hành chính (nêu những thủ tục đã tiến hành, chưa tiến hành):

1.2. Tiến độ tiến hành dự án (xác định theo từng quá trình đối với dự án đầu cơ nhiều quá trình):

– Tiến độ góp vốn và huy động các tài chính: ……………….

– Tiến độ xây dựng căn bản và đưa công trình vào khai thác (nếu có): …………

– Tiến độ tiến hành các tiêu chí hoạt động: …………………….

2. Thực hiện bổn phận vốn đầu tư

– Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp: …… ..

– Số thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có): ……

– Các bổn phận vốn đầu tư đối với các đối tác liên can khác (nếu có): tiền công cho công nhân, các khoản trả tiền cho bên thứ 3, ……

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠM THỜI

Thông báo về việc tạm dừng hoạt động của dự án đầu cơ (tên dự án) ……………………, đã cấp Quyết định chủ trương đầu cơ / Giđó chứng thực đăng ký đầu cơ / Giđó chứng thực đầu cơ / Giđó phép đầu cơ / Giđó phép kinh doanh mã / số ………… .. , do ……. (tên cơ quan cấp) cấp ngày ………… .. với nội dung:

1. Nội dung tạm dừng hoạt động (nêu rõ dự án đầu cơ dừng hoạt động 1 phần hoặc toàn thể):

2. Thời gian tạm dừng hoạt động (từ ngày… tháng… 5 tới ngày… .tháng… 5 ……):

3. Gicửa ải trình lý do tạm dừng hoạt động:

4. Kế hoạch tiếp diễn tiến hành dự án:

– Phương án góp vốn:

– Tiến độ xây dựng căn bản và triển khai dư án vào hoạt động:

V. CHỦ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

1. Chịu phận sự trước luật pháp về tính hợp lí, xác thực, thật thà của giấy tờ, tài liệu gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành nghiêm túc các quy định của luật pháp Việt Nam và các quy định tại Giđó chứng thực đăng ký đầu cơ.

V. CÁC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

1. Bản sao Quyết định chủ trương đầu cơ / Giđó chứng thực đăng ký đầu cơ / Giđó chứng thực đầu cơ / Giđó phép đầu cơ / Giđó phép kinh doanh hoặc Quyết định chủ trương đầu cơ;

2. Quyết định tạm ngừng dự án đầu cơ của nhà đầu cơ (Quyết định và bản sao hợp thức biên bản họp của Hội đồng thành viên / Đại hội đồng cổ đông / thành viên hợp danh / chủ nhân doanh nghiệp) Tổ chức kinh tế tiến hành dự án đầu cơ hoặc các văn bản pháp lý khác theo quy định của luật pháp ).

………., tháng ngày 5…

Nhà đầu cơ / Tổ chức kinh tế

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Mẫu công bố tạm dừng hoạt động dự án đầu cơ

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button