Tổng hợp

Mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh

Mẫu quyết định thành lập đoàn dò hỏi tai nạn lao động

Mẫu quyết định thành lập Đoàn dò hỏi tai nạn lao động là mẫu quyết định ra quyết định thành lập Đoàn dò hỏi tai nạn lao động cấp tỉnh. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin thành viên tham gia, nhiệm vụ của đoàn … Mẫu được ban hành theo Nghị định 39/2016 / NĐ-CP. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu quyết định thành lập Đoàn dò hỏi tai nạn lao động cấp cơ sở

Bạn đang xem bài: Mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh

Mẫu biên bản thanh lý hiệp đồng đào tạo an toàn, vệ sinh lao động

Mẫu hiệp đồng đào tạo an toàn vệ sinh lao động

Nội dung căn bản của mẫu quyết định thành lập Đoàn dò hỏi tai nạn lao động như sau:

UBND tỉnh (THÀNH PHỐ) …… ..
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG MẠI HƯỚNG DẪN
VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: …………. / QĐ-LĐTBXH

…………………, ngày …. tháng …. 5 ……..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn dò hỏi tai nạn lao động

TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG – GIAO THÔNG VÀ XÃ HỘI MÔ TẢ

Căn cứ Nghị định số 39/2016 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2016 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

Theo yêu cầu của Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn dò hỏi tai nạn lao động tỉnh (thị thành) …… ..1 ………… ..

Gồm những người nam và nữ sau:

1. Họ và tên ……………………., Chức danh …………… .., Cơ quan ………… .., Trưởng đoàn;

2. Họ và tên …………… .., Chức danh ……………………, Cơ quan ………… .., Thành viên;

3. ……………………………………………………………………………………………… ..

Điều 2. Đoàn dò hỏi tai nạn lao động có nhiệm vụ dò hỏi vụ tai nạn lao động xảy ra tại…. giờ …. phút, ngày…. tháng …. 5 ….

Điều 3. Chánh Thanh tra Sở, các Ông, Bà có tên tại Điều 1, Giám đốc (chủ cơ sở) và các tư nhân có liên can tới vụ tai nạn lao động chịu bổn phận thi hành Quyết định này. /.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Phòng dịch vụ y tế;
– Liên đoàn lao động các tỉnh, thị thành;
– Lưu: VT, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

NGƯỜI QUẢN LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1 Ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Mẫu quyết định thành lập Đoàn dò hỏi tai nạn lao động cấp tỉnh


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button