Tổng hợp

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

hoatieu.vn xin giới thiệu Mẫu giao kèo tu sửa nhà giữa chủ nhà và chủ thầu dự án, thường được vận dụng cho các công trình nhà phố, liên kế, công trình xây dựng quy mô bé … Hiệp đồng có đầy đủ các điều khoản buộc ràng, lợi quyền và bổn phận của mỗi bên. giao kèo, bảo đảm tính đúng mực theo quy định của luật pháp. Mời các bạn vào đây để xem và tải mẫu giao kèo tu sửa nhà ở.

  • Giấy má cấp lại, cấp đổi Giđấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và của nả khác gắn liền với đất
  • Hiệp đồng thuê nhà đầy đủ
  • Xin giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

1. Hiệp đồng tu sửa nhà ở mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bạn đang xem bài: Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở

  • Căn cứ Bộ luật dân sự 5 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn ngày 24/11/2015 và có hiệu lực ngày 01/01/2017.
  • Căn cứ Luật Thương mại 2005 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam phê chuẩn ngày 14/6/2005 và có hiệu lực ngày 01/01/2006.
  • Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của 2 bên.

Bữa nay, ngày… tháng… 5… tại…., Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

Bên A: Chủ đầu cơ (hoặc đại diện của Chủ đầu cơ)

Họ và tên:… 5 sinh:…

Số CMND:… cấp ngày:… /… /… .. tại …………………….

Địa chỉ nhà: ……………………………………….

Dế yêu: ……………………………….

Bên B: Đơn vị xây cất tu sửa

Tên tổ chức:……………………………….

MST: …………………….

Người đại diện: Ông / Bà …………………….… Chức vụ: …………………….

Địa chỉ văn phòng: ……………………………….

Dế yêu: ……………………………….

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÀI ĐẶT

Bên A ký giao kèo cho bên B tu sửa nhà tại địa chỉ:… theo giấy tờ đã được chính quyền phê chuẩn (nếu có), bảo đảm các đề nghị sau:

– Nền tảng phải bảo đảm:…

– Tường nhà phải bảo đảm:…

– Địa điểm và quy cách của bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh phải bảo đảm:…

– Đề xuất đối với các tầng (nếu có):…

– Đề xuất đối với trần và mái:…

– Đề xuất đối với cổng, cửa chính, cửa hậu:…

– Đề xuất về quét vôi, sơn:…

– Các đề nghị đặc trưng khác đối với ngôi nhà:…

ĐIỀU 2: TÀI LIỆU VÀ QUẢNG CÁO

a) Nguyên nguyên liệu do Bên A phân phối bao gồm:…

b) Nguyên nguyên liệu do Bên B phân phối bao gồm:…

c) Chủ đầu cơ ứng trước số tiền sắm nguyên nguyên liệu là … đồng.

d) Các đối tác phải chịu mọi bổn phận về chất lượng, số lượng và mọi hậu quả do nguyên nguyên liệu do mình phân phối gây ra.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN

3.1 Tự tổ chức tiến hành mọi công tác sau lúc nhận giao kèo, bảo đảm đúng thời kì giao kèo, chất lượng, kỹ thuật xây cất tu sửa nhà theo đề nghị chi tiết của Bên A.

3.2. Bảo quản và sử dụng tiết kiệm nguyên nguyên liệu chỉ cần khoảng làm việc. Thiệt hại về dụng cụ, mất mát vật tư bên B chịu bổn phận (nếu bên A có mặt trên công trường và nhận bổn phận bảo quản vật tư, dụng cụ lao động ngoài giờ làm việc, mất mát tới thời kì nào thì bổn phận thuộc về bên ấy).

3.3. Khi chưa bàn giao ước quả công tác cho Bên A, Bên B phải chịu mọi không may, trừ trường hợp bất khả kháng.

3.4. Phcửa ải tu sửa kịp thời những sơ sót lúc bên A phát hiện nhưng không hề trả tiền thêm.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

4.1. Cung cấp đầy đủ các điều kiện vật chất, tư liệu, giấy má pháp lý, tài liệu, đồ họa … cho Bên B theo đúng thỏa thuận.

4.2. Chuẩn bị chỗ ở cho… bên B, lo ngày… ăn cho… người lao động (nếu bên B đề nghị).

4.3. Bên nhận khoán phải chịu bổn phận trước chính quyền lúc rà soát các thủ tục pháp lý về xây dựng, tu sửa và phải đền bù giao kèo cho bên B lúc nhà nước dừng hoạt động.

ĐIỀU 5: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thời gian tu sửa nhà dự định ​​kết thúc ko quá… ngày (hoặc tháng).

Bên nhận khoán sẽ trả tiền trên cơ sở tiến độ công tác.

– Đợt 1: Sau lúc ký giao kèo…% GTHĐ.

– Đợt 2: Sau lúc hoàn thiện…% nhận nhà trả tiền…% trị giá… tổng nhân lực.

– Đợt cuối sau lúc nhận bàn giao đủ giao kèo và tất toán công nợ.

ĐIỀU 6: QUY ĐỊNH CHUNG

Các đối tác cam kết cùng tiến hành giao kèo. Nếu trong giai đoạn tiến hành có vướng mắc các đối tác cùng nhau luận bàn trên ý thức hiệp tác, trường hợp 2 bên ko thỏa thuận được mâu thuẫn sẽ do tòa án khắc phục.

Hiệp đồng này được lập thành 02 (2) bản có trị giá y chang, mỗi bên giữ 01 (1) bản.

ĐẠI DIỆN BỞI A ĐẠI DIỆN BÊN

2. Hiệp đồng tu sửa nhà mẫu số 2

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà

Nội dung căn bản của mẫu giao kèo tu sửa nhà như sau, mời các bạn tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——– *** ———–

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở

(Số ……. / HĐ)

– Căn cứ Luật Viên chức số ………… ngày ………… của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Bữa nay, ngày …………. có thể ……………….

Tại địa chỉ này: …………………………………………………………………………………………… ..

Các đối tác của giao kèo bao gồm:

Bên A: Bên chủ nhà

Do Ông (Bà) đại diện: ………………………………………………………………………………………… ..

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………..…………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………

CNIC Số: ……………………. do CA …………………… cấp ngày ………… ..

Bên B: Bên ký kết

Đại diện nhóm công nhân là Ông (Bà): …………………………………………………….

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………………………………………

Dế yêu: …………………………………………………… .. Máy nhắn tin: …………………… ..

CMND số: ………… .. do CA …………………… cấp ngày ………….

Hai bên hợp nhất lập giao kèo tu sửa nhà với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công tác theo giao kèo

Bên A ký giao kèo với Bên B công tác tu sửa căn nhà số ………… .. đường ………… .trên (xã) …………. Huyện (huyện) ………… .. với các đề nghị chi tiết sau :

1. Nền tảng phải được bảo đảm an toàn (theo bản vẽ bổ sung hoặc miêu tả cụ thể)

– ………………………………………………………………………………………………

2. Về khối xây đề nghị

– ……………………………………………………………………………………………….

3. Về tường nhà phải bảo đảm:

– Bát bằng vữa (xi măng, cát mịn) mác: …………………… ..

– Bên trong nhà sơn lót 1 lớp sơn nước: …………………….

– Bên ngoài phải bảo đảm có lớp hồ dầu: …………………… ..

– ………………………………………………………………………………………………
4. Phần 1, tầng 2 bảo đảm

(Nếu có miêu tả cụ thể)

5. Về trần nhà, mái nhà

– Mái nhà (cách tu sửa hoặc thay thế nguyên liệu cũ…)

– Trần: Đóng laphong bằng ván ép, sau ấy dán giấy nền loại ………… ..

6. Đề xuất về cửa chính, cửa sổ, cổng ra vào, cổng sau: …………………………………………………….

7. Nhà bếp và nhà vệ sinh, phòng tắm: …………………… ..

8. Các đề nghị khác (nếu có): ……………………………………………………… ..

Điều 2: Định mức mất dần nguyên nguyên liệu và vốn (ước lượng):

STT Hạng mục công trình và nguyên liệu Đơn vị Khối Đơn giá Tiền mặt (Việt Nam Đồng) Ghi chú
trước tiên
2

Trường hợp tu sửa mập có nhiều hạng mục công trình, mất dần vật tư nhiều thì lập bảng dự toán cụ thể riêng (đính kèm).

1. Nguyên nguyên liệu chính do Bên A phân phối bao gồm: ……………………………………………………

2. Nguyên nguyên liệu do Bên B phân phối bao gồm: ……………………

Điều 3: Trách nhiệm của bên chủ nhà (bên A)

1. Cung cấp đầy đủ điều kiện vật tư, nguyên liệu, giấy má pháp lý, bản vẽ bổ sung, bản thiết kế cũ cho Bên B theo đúng thỏa thuận.

2. Chuẩn bị chỗ ở cho người lao động của Bên B chỉ cần khoảng tu sửa, cung cấp Bên B đăng ký lưu trú theo quy định của luật pháp.

3. Chịu bổn phận trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các thủ tục pháp lý trong việc tu sửa, xây dựng. Trcửa ải qua có bổn phận đền bù giao kèo cho bên nhận khoán lúc chính quyền địa phương dừng hoạt động.

Điều 4: Trách nhiệm của Bên nhận khoán (Bên B)

1. Tự tổ chức tiến hành mọi công tác sau lúc nhận giao kèo, bảo đảm đúng thời hạn giao kèo, chất lượng, mỹ thuật xây cất tu sửa nhà theo đề nghị chi tiết của gia chủ.

2. Có bổn phận bảo quản vật tư thiết bị, nêu cao ý thức tiết kiệm nguyên nguyên liệu. Mọi thiệt hại, mất mát xảy ra, bên giao khoán phải chịu bổn phận.

3. Trước lúc bàn giao ước quả công tác cho chủ nhà, bên nhận khoán phải chịu mọi không may tình cờ (trừ trường hợp bất khả kháng như địa chấn, bão lụt, …).

4. Tu sửa kịp thời những sơ sót lúc chủ nhà phát hiện nhưng ko bị tính phí.

Điều 5: Thời hạn giao kèo và phương thức trả tiền

1. Thời gian dự định ​​tu sửa nhà là trong các ngày từ tháng ngày 5 tới tháng ngày 5.

2. Bên chủ nhà sẽ trả tiền cho bên B thành 3 đợt như sau:

– Đợt 1: Sau lúc ký giao kèo, trả tiền tạm ứng khoảng% tổng dự toán.

– Đợt 2: Sau lúc kết thúc% khối lượng sẽ trả tiền%.
trị giá (bao gồm cả nguyên liệu và tiền lương).

– Đợt cuối: Sau lúc nhận bàn giao người lao động và quyết toán.

Điều 6: Hai bên cam kết tiến hành đầy đủ các điều khoản đã ký kết. Khi có mâu thuẫn sẽ cùng nhau luận bàn, khắc phục trên cơ sở có lý, có tình.

Hiệp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN CHỨNG KHOÁN
(Tín hiệu)
BÊN CHỦ SỞ HỮU
(Tín hiệu)

Mời các độc giả thêm tại phân mục Hiệp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button