Tổng hợp

Mẫu 03/BTNN: Thông báo về việc yêu cầu bồi thường

Thông báo đề xuất bồi hoàn

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 03 / BTNN: Thông báo đề xuất bồi hoàn ban hành kèm theo Thông tư 04/2018 / TT-BTP về các biểu mẫu trong công việc bồi hoàn nhà nước. Xin vui lòng tham khảo.

Thông báo tai nạn và biểu mẫu đề xuất bồi hoàn

Bạn đang xem bài: Mẫu 03/BTNN: Thông báo về việc yêu cầu bồi thường

Mẫu 02 / BTNN: Thông báo bổ sung giấy má đề xuất bồi hoàn

Mẫu 01 / BTNN: Văn bản đề xuất bồi hoàn

Nội dung Thông báo Khiếu nại

TÊN TỔ CHỨC, TỔ CHỨC (nếu có)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số:… ../ TB-… (1)…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…… (2)…, ngày… tháng ……………

THÔNG BÁO

Về việc… (3) …… đề xuất bồi hoàn

Tới 4)…………………….

Địa chỉ …………………… (5) …………………….

Ngày… ../ …… / ……., …………. (6) ………… thu được giấy má của Ông / Bà đề xuất ……. (6) ……… khắc phục bồi hoàn.

Giấy má đề xuất bồi hoàn bao gồm các tài liệu sau:

1. Văn bản đề xuất bồi hoàn;

2. Giấy má làm căn cứ đề xuất bồi hoàn: ………….… (7) …………… ..…. (Bản chính / bản sao có chứng nhận / bản sao);

3. Giđấy tờ chứng minh nhân thân của người đề xuất bồi hoàn ….. (8)…. (bản sao có chứng nhận / bản photocopy);

4. Các tài liệu, bằng chứng liên can tới việc đề xuất bồi hoàn (nếu có) ………… .. (8) ………………. (Bản chính / bản sao có chứng nhận / bản photocopy).

Sau lúc phê chuẩn giấy má đề xuất bồi hoàn của Ông / Bà,… (6)… nhận thấy:

…………………… (9) ……………………………………………………. ./.

Người nhận:

– Như trên;

-…. (10) …… (để biết);
– Lưu: VT, HSVV.

Thủ trưởng cơ quan

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Chỉ dẫn sử dụng Mẫu 03 / BTNN:

(1) Tên viết tắt của cơ quan bồi hoàn.

(2) Ghi tên địa phương nơi có cơ quan bồi hoàn cấp hành chính tương ứng.

(3) Trong trường hợp có Thông báo chấp thuận đề xuất, ghi: “Chấp nhận giấy má”. Trường hợp Thông báo ko tiếp thu giấy má đề xuất thì ghi: “ko tiếp thu giấy má”.

(4) (5) Nhập thông tin của người đề xuất bồi hoàn theo đề xuất bằng văn bản.

(6) Tên cơ quan khắc phục bồi hoàn.

(7) Ghi tên văn bản làm căn cứ đề xuất (số, ngày ban hành, cơ quan ban hành và tóm lược văn bản) (nếu có).

(8) Ghi theo giấy má đề xuất bồi hoàn.

(9) Ghi 1 trong 2 trường hợp sau:

– Trường hợp Thông báo này là Thông báo thụ lý giấy má đề xuất bồi hoàn thì ghi:

“Giấy má của bạn có đầy đủ giấy má theo quy định tại Điều 41 Luật Trách nhiệm bồi hoàn của Nhà nước. Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 43 Luật nghĩa vụ bồi hoàn của Nhà nước, … (tên cơ quan khắc phục bồi hoàn)… Xử lý giấy má đề xuất bồi hoàn của Ông / Bà và công bố cho Ông / Bà biết ”.

– Trường hợp Thông báo này là Thông báo ko thụ lý giấy má đề xuất bồi hoàn, ghi:

Căn cứ quy định tại Điểm …… Khoản 2 và Khoản 4 Điều 43 Luật Trách nhiệm bồi hoàn của Nhà nước,… (tên cơ quan khắc phục bồi hoàn)… Không chấp thuận giấy má đề xuất bồi hoàn của Ông / Bà vì… (ghi lý do ko thụ lý giấy má đề xuất bồi hoàn theo quy định tại điểm khoản 2 Điều 43 Luật nghĩa vụ bồi hoàn của Nhà nước.).

Thành ra, …(tên cơ quan khắc phục bồi hoàn)… Gửi lại giấy má đề xuất bồi hoàn (kèm theo Thông báo này) và công bố để Quý khách biết ”.

Ghi tên cơ quan điều hành nhà nước về công việc bồi hoàn nhà nước.

Thông báo đề xuất bồi hoàn

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button