Tổng hợp

Mẫu 02/BTNN: Thông báo về việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường

Thông báo về việc bổ sung giấy tờ đề nghị đền bù

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 02 / BTNN: Thông báo về việc bổ sung giấy tờ đề nghị đền bù ban hành kèm theo Thông tư 04/2018 / TT-BTP về biểu mẫu trong công việc đền bù nhà nước. Xin vui lòng tham khảo.

Thông báo tai nạn và biểu mẫu đề nghị đền bù

Bạn đang xem bài: Mẫu 02/BTNN: Thông báo về việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường

Báo cáo doanh thu, đền bù bảo hiểm cháy nổ buộc phải

Mẫu 01 / BTNN: Văn bản đề nghị đền bù

Nội dung công bố bổ sung giấy tờ đề nghị đền bù

TÊN TỔ CHỨC, TỔ CHỨC (nếu có)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số:… ../ TB-… (1)…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…… (2)…, ngày… tháng ……………

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung giấy tờ đề nghị

Kính gửi: …………………… (3) ………………………………………………………

Địa chỉ: …………………… (4) ……………………………………………………… ..

Ngày…. tháng… .5…,. …………. (5)… .. đã thu được giấy tờ đề nghị đền bù của Ông / Bà. ……. (6) …… ..

………… (5) …… .. đã phê duyệt giấy tờ đề nghị đền bù và nhận thấy giấy tờ của mình chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 41 Luật Trách nhiệm đền bù của Nhà nước.

Căn cứ quy định tại Điều 42 Luật Trách nhiệm đền bù của Nhà nước …… .. (5)…. Kính yêu cầu Quý Doanh nghiệp bổ sung thêm các tài liệu sau:

1 …………………… (7) ……………

2 …………………… (7) …………………….

Trong thời hạn 05 ngày làm việc bắt đầu từ ngày thu được Thông báo này, bạn phải bổ sung các giấy má nêu trên vào giấy tờ đề nghị đền bù. Nếu quá thời hạn quy định nhưng Ông / Bà ko bổ sung giấy tờ thì …… .. (5) …… .. không thừa nhận giấy tờ đề nghị đền bù của Ông / Bà theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 43 của luật pháp Trách nhiệm đền bù của Nhà nước.

Người nhận:

– Như trên;
– Lưu: VT, HSVV.

Thủ trưởng cơ quan

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Chỉ dẫn sử dụng Mẫu 02 / BTNN:

(1) Tên viết tắt của cơ quan đền bù.

(2) Ghi tên địa phương nơi có cơ quan đền bù cấp hành chính tương ứng.

(3) (4) Nhập thông tin của người đề nghị đền bù theo đề nghị bằng văn bản.

(5) Ghi tên cơ quan đền bù.

(6) Nhập vẻ ngoài nộp đơn của bên nguyên: trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

(7) Ghi rõ tên, loại giấy má, tài liệu bổ sung phải nộp.

Thông báo về việc bổ sung giấy tờ đề nghị đền bù

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button