Tiếng anh lớp 2

Lesson 2 – Getting Started – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Look, read, and circle.

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Getting Started – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nhìn, đọc, và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

hands up (giơ tay lên)

open your book (mở sách ra)

close your book (đóng sách vào)

hands down (hạ tay xuống)

Lời giải chi tiết:

1. hands up (giơ tay lên)

2. close your book (đóng sách vào)

3. open your book (mở sách ra)

4. hands down (hạ tay xuống)

Bài B

B. Look and write.

(Nhìn và viết.)


Lời giải chi tiết:

1. open your book (mở sách ra)

2. close your boo(đóng sách vào)

3. hands up (giơ tay lên)

4. hands down (hạ tay xuống)

Bài C

C. Listen and tick (√) the box.

(Nghe và đánh dấu √ vào ô.)


Phương pháp giải:

1.

– Good morning. Open your books. (Chào buổi sáng. Mở sách ra nào.)

– Yes, teacher. (Vâng thưa cô.)

2.

– How many balls? Hands up. Yes, Billy. (Có bao nhiêu quả bóng? Giơ tay lên nào. Mời Billy.)

– Nine. (9 quả.)

– That’s right. (Đúng rồi.)

3.

– Okay everyone. Close your books. (Nào các con. Đóng sách lại.)

– Yes, teacher. (Vâng thưa cô.)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Draw lines and write.

(Vẽ các đường và viết.)


Phương pháp giải:

Open your book! (Hãy mở sách ra!)

Hands up! (Hãy giơ tay lên!)

Close your book! (Hãy đóng sách vào!)

Hands down! (Hãy hạ tay xuống!)

Lời giải chi tiết:

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button