Tiếng anh lớp 2

Lesson 1 – Unit 8. Transportation – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Look and write. 

(Nhìn và viết.)

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 8. Transportation – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

bus: xe buýt

motorbike: xe máy

plane: máy bay

boat: thuyền

Lời giải chi tiết:

1. boat

2. plane

3. motorbike

4. bus

Bài B

B. What’s next? Look, read, and write the words.

(Tiếp theo là cái gì? Nhìn, đọc, và viết các từ.)

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 8. Transportation – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

bus: xe buýt

motorbike: xe máy

boat: thuyền

plane: máy bay

Lời giải chi tiết:

1. motorbike

2. plane

3. bus

4. boat

Bài C

C. Listen and put a () or a (x).

(Nghe và đánh dấu hoặc x.)

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 8. Transportation – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài nghe:

1. Can you see the motorbike? – No, I can’t.

(Bạn có nhìn thấy xe máy không? – Không.)

2. Can you see the plane? – Yes, I can.

(Bạn có nhìn thấy máy bay không? – Có.)

3. Can you see the boat? – Yes, I can.

(Bạn có nhìn thấy chiếc thuyền không? – Có.)

Lời giải chi tiết:

1. x

2. ✓

3. ✓

Bài D

D. Look, read, and circle.

(Nhìn, đọc, và khoanh chọn.)

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Unit 8. Transportation – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Yes, I can: Vâng, tôi có thể.

No, I can’t: Không, tôi không thể.

Lời giải chi tiết:

1. Can you see the bus? – No, I can’t.

(Bạn có nhìn thấy xe buýt không? – Không.)

2. Can you see the boat? – Yes, I can.

(Bạn có nhìn thấy chiếc thuyền không? – Có.)

3. Can you see the motorbike? – Yes, I can.

(Bạn có nhìn thấy xe máy không? – Có.)

4. Can you see the plane? – No, I can’t.

(Bạn có nhìn thấy máy bay không? – Không.)

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button