Tiếng anh lớp 2

Lesson 1 – Getting Started – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. What’s next? Look, read, and write the numbers.

Bạn đang xem bài: Lesson 1 – Getting Started – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Tiếp theo là gì? Nhìn, đọc, và viết các số.)

Lời giải chi tiết:

1. 8

2. 5

3. 7

Bài B

B. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Listen and tick (√) the box.

(Nghe và đánh dấu √ vào ô.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Hey. How old are you? (Này. Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m nine. (Tớ 9 tuổi.)

2. Hello. How old are you? (Xin chào. Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m six. (Tớ 6 tuổi.)

3. And how old are you? (Và bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m ten. (Tớ 10 tuổi.)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look, read, and () the box.

(Nhìn, đọc và đánh dấu √ vào ô.)

Phương pháp giải:

How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m three. (Tớ 3 tuổi.)

I’m four. (Tớ 4 tuổi.)

I’m five. (Tớ 5 tuổi.)

I’m six. (Tớ 6 tuổi.)

I’m seven. (Tớ 7 tuổi.)

I’m eight. (Tớ 8 tuổi.)

Lời giải chi tiết:

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tiếng anh lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button