Âm nhạc lớp 2

Hướng dẫn tổ chức đại hội hợp tác xã

Các bước tổ chức đại hội cộng tác xã

Đại hội HTX nhằm tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ của HTX trong suốt 1 5, từ đấy đưa ra phương hướng hoạt động cho 5 tiếp theo. Để tổ chức đại hội cộng tác xã thành công, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

 • Kịch bản chương trình bầu ban thanh tra dân chúng

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ của Cộng tác xã

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ

Bạn đang xem bài: Hướng dẫn tổ chức đại hội hợp tác xã

 • Căn cứ vào các nhiệm vụ, tiêu chí đề ra đầu nhiệm kỳ / 5 để bình chọn kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
 • Kết quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải được trình bày bằng những con số chi tiết và so sánh với tiêu chí kế hoạch.
 • Bình chọn kết quả việc xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất chuyên dụng cho đời sống của hội viên.
 • Bình chọn vai trò của cộng tác xã đối với kết quả tăng trưởng kinh tế – xã hội chung của xã, phường, thị trấn; trong đấy đặc thù coi trọng vai trò của HTX trong sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn … và sự cung ứng của HTX đối với sự tăng trưởng kinh tế của các hộ thành viên.
 • Bình chọn kết quả tổ chức, điều hành, quản lý các hoạt động trong cộng tác xã, bao gồm: Quản lý, sử dụng của nả, vốn và quỹ; tổ chức và điều hành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ …

Phương án / kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 • Bình chọn, phân tách những thuận tiện và gieo neo của HTX chỉ mất khoảng đến.
 • Xác định rõ các tiêu chí kế hoạch 5 / nhiệm kỳ, bao gồm: Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, dịch vụ, của nả, vốn, quỹ và thu nhập của HTX, cán bộ điều hành và xã viên.
 • Xác định và chọn lựa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong 5 / nhiệm kỳ đến. Xác định khối lượng của từng loại dịch vụ; thời kì chuyên dụng cho, chất lượng dịch vụ, đơn giá, doanh thu, chi tiêu, lợi nhuận của từng hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cung ứng thu nhập trong cộng tác xã.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

 • Hội đồng quản trị bình chọn kết quả hoạt động trong 5 / nhiệm kỳ, bao gồm: Xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ; điều hành, lãnh đạo, quản lý và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Chuẩn bị các báo cáo tại Đại hội thành viên…
 • Bình chọn việc tiến hành phân phối, tiêu thụ, thành phầm, dịch vụ và việc khiến cho các thành viên và chẳng hề thành viên.
 • Nêu rõ những giảm thiểu, yếu kém của HTX trong tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cùng lúc phân tách làm rõ nguyên cớ khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên

 • Bình chọn việc chấp hành Điều lệ, Quy chế, kết quả thật hiện Nghị quyết Đại hội thành viên.
 • Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên.
 • Bình chọn việc tuân thủ các quy định về nguồn vốn, kế toán, sử dụng của nả, vốn, quỹ, cung ứng thu nhập, xử lý lỗ, cung ứng của Nhà nước …
 • Tình hình và kết quả tiếp thu, xử lý đơn thư cáo giác, cáo giác liên can tới hoạt động của HTX …
 • Nêu rõ những giảm thiểu, yếu kém của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, phân tách làm rõ nguyên cớ khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm.
 • Phương hướng, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ và biện pháp trong 5 / nhiệm kỳ đến.

4. Báo cáo công khai tình hình nguồn vốn, của nả, vốn quỹ và quyết toán nguồn vốn 5 / nhiệm kỳ

 • Tổng thu, tổng chi và cụ thể các nguồn thu, chi chi tiết trong từng ngành, thành phầm, dịch vụ.
 • Chi tiết các tài chính nhưng HTX đã sử dụng; chi thu, quyết toán xây dựng căn bản.
 • Chi tiết các khoản nợ của HTX: Nợ cũ, nợ mới nảy sinh, nợ quá hạn, nợ tới hạn, nợ khó đòi.
 • Thực trạng nguồn vốn, của nả, tài chính, quỹ sau lúc kiểm kê (cụ thể từng loại của nả, tài chính và đối chiếu với số liệu đầu kỳ).

5. Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung

6. Dự thảo Quy chế Quản lý Nguồn vốn

7. Kiểm tra danh sách thành viên

8. Lập đề án biên chế cộng tác xã.

9. Lập phiếu bầu cử, biên bản bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát / Kiểm soát viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát.

10. Chuẩn bị chương trình, kịch bản, biên bản đại hội thành viên

11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội thành viên

PHẦN II. CHƯƠNG TRÌNH TỔNG HỢP THÀNH VIÊN

PHẦN của nghi tiết

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3. Thông qua chương trình Đại hội thành viên.

4. Giới thiệu và bầu Đoàn chủ tịch, Chủ nhiệm, Thư ký, Ủy ban rà soát trong số đại biểu (nếu có).

NỘI DUNG

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 5 / nhiệm kỳ…

2. Phương hướng / kế hoạch / phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ 5 / nhiệm kỳ…

3. Báo cáo công khai nguồn vốn cho 5 / nhiệm kỳ…

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát hoặc bộ điều khiển5 / kỳ hạn…

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 5 / nhiệm kỳ…

6. Thông qua dự thảo điều lệ cộng tác xã sửa đổi, bổ sung (nếu có).

7. Thông qua dự thảo Quy chế điều hành nguồn vốn của cộng tác xã.

8. Phê duyệt định mức tiền công cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hoặc bộ điều khiểnbàn viện trợ.

9. Phê duyệt dự thảo kế hoạch cung ứng thu nhập.

10. Tóm lược nội dung cần trao đổi và yêu cầu quan điểm ​​trao đổi.

11. Đại hội đồng biểu quyết theo các phần từ 1 tới 9.

12. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc bộ điều khiểntuyên bố chấm dứt nhiệm kỳ.

13. Phê duyệt danh sách xã viên mới hoặc xã viên xin ra khỏi cộng tác xã.

Phiếu bầu mới (hoặc phiếu bầu bổ sung)Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc bộ điều khiển (nếu có).

– Đoàn chủ tịch giới thiệu cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. hoặc bộ điều khiển; thứ tự và quy chế bầu cử.

– Đoàn chủ tịch lấy quan điểm ​​Đại hội về số lượng, giới thiệu danh sách, bí quyết bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. hoặc bộ điều khiển.

– Ban thẩm tra nhân cách đại biểu báo cáo số lượng đại biểu dự Đại hội trước lúc bầu cử.

– Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu. hoặc Ban bầu cử

– Ban bầu cử phê chuẩn thể lệ bầu cử: Phương pháp bầu cử, số phiếu hợp thức, số phiếu ko hợp thức, điều kiện bầu cử.

14. Tiến hành bầu cử: Gồm 4 vòng

Vòng 1: Bầu cử Hội đồng quản trị.

Vòng 2: Bầu Ban kiểm soát hoặc bộ điều khiển.

Vòng 3: Bầu Chủ tịch trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

Vòng 4: Bầu Trưởng Ban kiểm soát trong số các thành viên Ban kiểm soát (HTX có 1 kiểm soát viên thì ko bầu Trưởng ban kiểm soát).

Mỗi đợt, Ban bầu cử phát phiếu bầu cho các đại biểu thành viên, sau đấy thu phiếu, kiểm phiếu và ban bố kết quả thắng cử. (phê chuẩn biên bản kiểm phiếu).

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc bộ điều khiển ra mắt, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên hẹn.

15. Phát biểu quan điểm ​​của đại biểu được mời.

16. Ban Thư ký thể hiện dự thảo Nghị quyết Đại hội thành viên và chương trình, kế hoạch hoạt động của cộng tác xã trong nhiệm kỳ mới; xin quan điểm ​​Đại hội biểu quyết phê chuẩn.

Ban Thư ký Đại hội có phận sự biên chép, tổng hợp đầy đủ, thật thà các quan điểm ​​phát biểu của đại biểu dự Đại hội và quan điểm ​​lãnh đạo của đại biểu cấp trên.

ĐÓNG CỬA PHẦN

1. Hưởng ứng, tuyên bố bế mạc Đại hội.

2. Chào cờ bế mạc.

Trên đây là Chỉ dẫn tổ chức đại hội cộng tác xã cơ sở. Vui lòng tham khảo thêm thông tin liên can tại Hỏi đáp luật pháp, Biểu mẫu, tài liệu Phần Mềm Portable VN như:

 • Kịch bản chương trình đại hội cộng tác xã
 • Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của cộng tác xã 5 2021
 • Phiếu bình chọn cộng tác
 • Mẫu giấy chứng thực đăng ký cộng tác xã

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button