Âm nhạc lớp 2

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 5 năm 2021-2022

Mời các em tham khảo tài liệu Các phép toán trên tập trung và cách giải Toán 10 Nó sẽ giúp họ dễ ợt ôn lại những gì đã học và thực hành các kĩ năng. Hi vọng đây là nguồn tài liệu bổ ích cho bạn.

Đề cương học kì 1 môn Toán lớp 5 5 học 2021-2022

Bạn đang xem bài: Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 5 năm 2021-2022

1. Các phép tính cho số thập phân

1.1. Sự tổng kết

Để thêm 2 số thập phân ta làm như sau:

– Viết dưới số hạng kia 1 số hạng sao cho các chữ số trong cùng 1 hàng xếp vào cùng 1 hàng, dấu phẩy thẳng hàng với dấu phẩy.

– Thêm giống như cộng các số thiên nhiên.

– Viết dấu phẩy vào cột tổng bằng dấu phẩy của các số hạng.

1.2. Phép trừ

Để trừ 1 số thập phân khỏi 1 số thập phân, hãy làm như sau:

– Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số cùng hàng thẳng hàng với nhau, dấu phẩy đặt thẳng hàng với dấu phẩy.

– Phép trừ giống như phép trừ các số thiên nhiên.

– Viết dấu phẩy vào cột hiệu với dấu phẩy của số bị trừ và số bị trừ.

1.3. Phép nhân

Để nhân 1 số thập phân với 1 số thiên nhiên, hãy tiến hành như sau:

– Đặt tính và nhân giống như nhân số thiên nhiên.

– Đếm xem có bao lăm chữ số ở phần thập phân của 1 số thập phân, sau ấy dùng dấu phẩy để phân cách tích từ phải sang trái.

Để nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân, hãy làm như sau:

– Đặt tính và nhân giống như nhân số thiên nhiên.

– Đếm xem có bao lăm chữ số ở phần thập phân của cả 2 thừa số, rồi dùng dấu phẩy để phân cách tích có bao lăm chữ số từ phải sang trái.

1.4. Phân công

Để chia 1 số thập phân cho 1 số thiên nhiên, hãy tiến hành như sau:

– Lấy các chữ số ở phần nguyên để chia trước như chia số thiên nhiên.

– Trước lúc chuyển sang số thập phân ta phải viết dấu phẩy vào thương rồi mới chia tiếp.

Để chia 1 số thiên nhiên cho 1 số thập phân, hãy tiến hành như sau:

– Đếm xem có bao lăm chữ số ở phần thập phân của số bị chia, sau ấy thêm vào bên phải số chia bao lăm chữ số 0.

– Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi tiến hành phép chia như chia số thiên nhiên.

Để chia 1 số thập phân cho 1 số thập phân, hãy làm như sau:

– Đếm xem có bao lăm chữ số ở phần thập phân của số bị chia, rồi dời dấu phẩy của số bị chia sang bên phải bao lăm chữ số.

– Bỏ dấu phẩy cũ ở số bị chia và số bị chia rồi tiến hành phép chia.

Chia 1 số thiên nhiên cho 1 số thiên nhiên có thương là số thập phân:

Khi chia 1 số thiên nhiên cho 1 số thiên nhiên và có dư ta tiếp diễn chia như sau:

– Viết dấu phẩy vào bên phải thương.

– Thêm 1 chữ số vào bên phải số dư rồi chia.

– Còn dư nữa thì ta ghi vào bên phải dư mới 1 số 0 rồi chia tiếp, có thể tiếp diễn tương tự.

1.5. Phép nhân nhẩm và phép chia số thập phân

* Muốn tính nhẩm 1 số thập phân với 10; 100; 1000; …… ta chỉ cần chuyển dấu phẩy của số ấy sang phải 1, 2, 3, …. chữ số tương ứng.

* Muốn tính nhẩm 1 số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; …… chúng ta chỉ cần chuyển dấu phẩy của các chữ số 1, 2, 3, …. ấy sang trái tương ứng.

* Muốn tính nhẩm 1 số thập phân cho 10; 100; 1000; …… chúng ta chỉ cần chuyển dấu phẩy của các chữ số 1, 2, 3, …. ấy sang trái tương ứng.

* Muốn tính nhẩm 1 số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; …… ta chỉ cần chuyển dấu phẩy của số ấy sang phải 1, 2, 3, …. chữ số tương ứng.

2. Phần trăm

* Vấn đề 1: Để tìm tỉ số % của số a và số b ta làm như sau:

Chia số a cho số b.

– Nhân thương số ấy với 100 rồi thêm dấu % vào bên phải.

Tỉ dụ: Tỉ số % của số 3 và số 5 là: 3: 5 = 0,6 = 60%

Tỉ số % của 32 và 50 là: 32: 50 = 0,64 = 64%

* Vấn đề 2: Để tìm x% của số A, chúng ta tiến hành như sau:

Chia A với 100 và nhân với x, hoặc nhân A với x và chia cho 100.

Tỉ dụ: 40% của số 35 là: 35: 100 x 40 = 14 (hoặc 35 x 40: 100 = 14)

* Vấn đề 3: Để tìm 1 số, nếu x% của số ấy là B, ta tiến hành như sau:

Chia số B cho x rồi nhân với 100 hoặc nhân số B với 100 rồi chia cho x

Tỉ dụ: Tìm 1 số biết 40% của số ấy là 14.

Số ấy là: 14: 40 x 100 = 35 (hoặc 14 x 100: 40 = 35)

3. Hình học

Xem xét: Điền số liệu vào hình trước lúc tính toán.

3.1. Tam giác

Có 3 cạnh, 3 đỉnh, 3 góc (có 3 chiều cao, 3 cạnh là 3 đáy tương ứng với 3 chiều cao).

– Để tính diện tích hình tam giác ta nhân độ dài cạnh đáy với chiều cao tương ứng (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Diện tích = (đáy x cao): 2

Chú ý: Diện tích tam giác vuông bằng tích 2 cạnh của góc vuông chia cho 2.

Để tìm chiều dài của cơ sở, nhân diện tích với 2 và chia nó cho chiều cao.

Bottom = (Diện tích x 2): chiều cao

– Muốn tìm chiều dài, chiều cao ta nhân diện tích với 2 rồi chia cho cạnh đáy.

Chiều cao = (Diện tích x 2): đáy

3.2. Hình thang

Có 2 cạnh đáy song song và 2 cạnh bên

– Để tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài 2 đáy nhân với chiều cao (cùng 1 đơn vị đo) rồi chia cho 2.

(S = frac {(a + b) times h} {2} ) (S là diện tích; a và b là độ dài của các cạnh cơ sở; h là chiều cao)

Suy luận: Tìm chiều cao (h = frac {S times 2} {a + b} ); Tìm tổng của 2 đáy (a + b = frac {S times 2} {h} )

Chú ý: Hình thang vuông có 2 góc vuông và cạnh bên có 2 góc vuông là chiều cao.

4. Bài tập

a) Bài tập trắc nghiệm

Câu hỏi 1: Ở dạng phân số: ( frac {2} {3}; frac {5} {7}; frac {1} {8}; frac {4} {9} ). Phân số nào có thể viết được dưới dạng số thập phân?

A. ( frac {1} {8} )

B. ( frac {5} {7} )

C. ( frac {2} {3} )

D. ( frac {4} {9} )

Câu 2: Chữ số 7 trong số thập phân 15,157 có trị giá là:

A.7

B. ( frac {7} {100} )

C. ( frac {7} {1000} )

Câu 3 : Kết quả của phép nhân 18,862 x 0,1 là số nào:

A. 188,62

B. 1,8862

C. 0,18862

Câu 4 : 15% của 1 số là 60. Số là:

A. 9

B. 40

C. 400

Câu hỏi 5: 1 hình chữ nhật có chiều rộng 4,5 centimet và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chu vi của hình chữ nhật ấy là:

A. 9 centimet

B. 40,5 centimet

C. 27 centimet

Trả lời

trước hết

2

3

4

5

MỘT

TẨY

b) Bài tập tự luận

Câu hỏi 1: Biết rằng 25% của 1 số là 40. Tính ( frac {1} {5} ) số ấy?

Câu 2: 1 khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 8,5m, chiều rộng 6m. Người ta sử dụng 20% ​​diện tích đất để trồng rau, phần còn lại để trồng khoai tây.

a) Tính diện tích đất trồng khoai tây?

b) Tìm tỉ số % giữa diện tích đất trồng rau và diện tích trồng khoai tây?

Câu hỏi 3: Diện tích hình chữ nhật sẽ chỉnh sửa như thế nào nếu giảm chiều dài 10% và tăng chiều rộng 20%?

Hướng áp giải pháp

Câu hỏi 1: Số ấy là: 40: 25 x 100 = 160

( frac {90} {100} ) số là: 160 x ( frac {90} {100} ) = 32

Câu 2: a) Tính đúng diện tích khu vườn

Tính diện tích trồng rau

Tính diện tích trồng khoai tây

b) Tính PT tỉ số

Câu hỏi 3: Độ dài mới chiếm: 100% – 10% = 90% (CD gốc)

Chiều rộng mới chiếm: 100% + 20% = 120% (CR lúc đầu)

Ta có: 90% = ( frac {90} {100} ) 120% = ( frac {120} {100} )

Khu vực mới bị chiếm dụng: ( frac {90} {100} ) x ( frac {120} {100} ) = ( frac {108} {100} ) = 108% (DT lúc đầu)

Diện tích mới tăng: 108% – 100% = 8%

Đường sắt: tăng 8%

Đây là nội dung Đề cương học kì 1 môn Toán lớp 5 5 học 2021-2022. Để xem đầy đủ nội dung các em vui lòng đăng nhập hoc247.net để tải tài liệu về máy.

Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button