Âm nhạc lớp 2

Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục cấp THCS, THPT

Ngày 18/12/2020, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH về việc xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch giáo dục của nhà trường. 

Theo ấy, chỉ dẫn chi tiết việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, xây dựng Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, xây dựng Kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo và Kế hoạch bài dạy (giáo án). Vậy sau đây là nội dung cụ thể mời các bạn cùng tham khảo Công văn tại đây.

Bạn đang xem bài: Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục cấp THCS, THPT

Nội dung Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

Số: 5512/BGDĐT-GDTrH
V/v xây dựng và tổ chức tiến hành
kế hoạch giáo dục của nhà trường

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 5 2020

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Tập huấn

Thực hiện Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học rộng rãi và trường rộng rãi có nhiều cấp học, Bộ Giáo dục và Tập huấn (GDĐT) chỉ dẫn xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch giáo dục của trường trung học cơ sở, trường trung học rộng rãi và trường rộng rãi có nhiều cấp học như sau:

I. Chỉ tiêu chung

1. Xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch giáo dục của nhà trường đảm bảo đề nghị tiến hành Chương trình giáo dục rộng rãi cấp trung học cơ sở và cấp trung học rộng rãi (sau đây gọi là chương trình) cởi mở, thích hợp với điều kiện chi tiết của địa phương và cơ sở giáo dục.

2. Phát huy tính chủ động, thông minh của tổ chuyên môn và thầy cô giáo trong việc tiến hành chương trình; khai thác, sử dụng hiệu quả hạ tầng, thiết bị dạy học phục vụ đề nghị tiến hành các bí quyết dạy học và rà soát, bình chọn theo đề nghị tăng trưởng nhân phẩm, năng lực học trò.

3. Tăng lên hiệu lực, hiệu quả quản trị hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường; đảm bảo tính dân chủ, hợp nhất giữa các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, phối hợp giữa nhà trường, ba má học trò và các cơ quan, tổ chức có liên can tại địa phương trong việc tổ chức tiến hành kế hoạch giáo dục của nhà trường.

II. Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

1. Xây dựng Kế hoạch thời kì tiến hành chương trình (cung ứng chương trình)

Căn cứ vào kế hoạch thời kì 5 học do Ủy ban quần chúng tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương quyết định và chỉ dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng 5 của Sở GDĐT, Hiệu trưởng tổ chức xây dựng và ban hành kế hoạch thời kì tiến hành chương trình của từng môn học buộc phải, môn học tự chọn, môn học tuyển lựa, chuyên đề học tập tuyển lựa, hoạt động giáo dục buộc phải, nội dung giáo dục địa phương (sau đây gọi chung là môn học) đảm bảo tổng số tiết/5 học quy định trong chương trình. Chương trình mỗi môn học ở mỗi khối lớp được xếp đặt thích hợp trong cả 5 học. Các nhà trường chủ động xếp đặt thời kì tiến hành chương trình đảm bảo tính khoa học, sư phạm, ko gây sức ép đối với học trò (ko buộc phải phải dạy môn học ở tất cả các tuần, ko buộc phải phải chia đều số tiết/tuần để sử dụng hiệu quả hạ tầng và hàng ngũ thầy cô giáo, viên chức của nhà trường). Đối với mỗi mạch tri thức trong các môn Khoa học thiên nhiên, Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở có thể được mở màn tiến hành và xong xuôi trong từng học kì của 5 học.

Đối với các môn học tuyển lựa và chuyên đề học tập tuyển lựa ở cấp trung học rộng rãi, nhà trường xây dựng 1 số tổ hợp gồm 5 môn học được chọn từ 3 nhóm môn học tuyển lựa trong chương trình (mỗi nhóm chọn chí ít 1 môn học) và xây dựng 1 số tổ hợp 3 cụm chuyên đề của 3 môn học trong chương trình thích hợp với bản lĩnh tổ chức của nhà trường; cùng lúc xây dựng phương án tổ chức cho học trò đăng kí tuyển lựa và tổ chức tiến hành sao cho vừa phục vụ nhu cầu của học trò vừa đảm bảo thích hợp với điều kiện về hàng ngũ thầy cô giáo, hạ tầng, thiết bị dạy học của nhà trường.

Đối với các hoạt động giáo dục được diễn ra theo vẻ ngoài thăm quan, cắm trại, câu lạc bộ, hoạt động chuyên dụng cho số đông (sau đây gọi chung là hoạt động giáo dục), Hiệu trưởng tổ chức xây dựng kế hoạch thời kì tiến hành thích hợp với kế hoạch thời kì tiến hành chương trình các môn học và điều kiện chi tiết của nhà trường; tạo môi trường cho học trò được trải nghiệm, áp dụng các tri thức, kỹ năng đã học trong chương trình các môn học, hoạt động giáo dục vào thực tế.

2. Xây dựng Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Căn cứ vào kế hoạch thời kì tiến hành chương trình các môn học đã được Hiệu trưởng quyết định, các tổ chuyên môn xây dựng Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, bao gồm Kế hoạch dạy học các môn học (theo khung Kế hoạch dạy học môn học tại Phụ lục I) và Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục (theo khung Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục tại Phụ lục II). Đối với việc tổ chức các hoạt động giáo dục, đơn vị được giao chủ trì hoạt động nào xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức hoạt động ấy, bao gồm các thành phần căn bản sau: mục tiêu, đề nghị; nội dung, vẻ ngoài và chương trình tổ chức hoạt động; mục tiêu bình chọn kết quả hoạt động đối với các nhân vật tham dự; thời kì và vị trí tổ chức; nguồn lực được huy động để tổ chức tiến hành.

Thực hiện sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; định kì sinh hoạt chuyên môn để xây dựng bài học minh hoạ, tổ chức dạy học và dự giờ để phân tách, rút kinh nghiệm giờ dạy dựa trên phân tách hoạt động học của học trò. Việc dự giờ, thăm lớp của thầy cô giáo được tiến hành theo kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn và ko bình chọn bài dạy trong sinh hoạt chuyên môn thường xuyên.

3. Xây dựng Kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo và Kế hoạch bài dạy (giáo án)

Căn cứ vào Kế hoạch dạy học các môn học của tổ chuyên môn, thầy cô giáo được cắt cử dạy học môn học ở các khối lớp xây dựng Kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo trong 5 học (theo khung Kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo tại Phụ lục III); trên cơ sở ấy xây dựng các Kế hoạch bài dạy để tổ chức dạy học (theo khung Kế hoạch bài dạy tại Phụ lục IV). Nếu cho phép học trò sử dụng dế yêu thiết bị cầm tay cung ứng hoạt động học thì phải thiết kế sao cho ko đề nghị tất cả học trò phải có dế yêu và chỉ dẫn những điều học trò ko được làm lúc sử dụng dế yêu. Khi tiến hành hoạt động học, học trò chỉ được sử dụng dế yêu thiết bị cầm tay như là 1 thiết bị cung ứng trong nội dung học tập chi tiết theo giới hạn thời kì cho phép và quản lý của thầy cô giáo thích hợp với mục tiêu học tập của nội dung ấy.

Trong các trường hợp cần phải có, việc bình chọn bài dạy được tiến hành theo các mục tiêu bình chọn Kế hoạch bài dạy và hoạt động dạy học đã được tiến hành (theo mẫu Phiếu bình chọn bài dạy tại Phụ lục V).

III. Tổ chức tiến hành

1. Sở GDĐT chỉ huy các Phòng GDĐT, các trường trung học rộng rãi khai triển tiến hành đầy đủ, nghiêm chỉnh chỉ dẫn này; tăng nhanh công việc rà soát, thanh tra việc xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch giáo dục nhà trường của các cơ sở giáo dục thuộc khuôn khổ điều hành; định kỳ hằng 5 báo cáo tình hình và kết quả thật hiện về Bộ GDĐT.

2. Hiệu trưởng tổ chức xây dựng và ban hành Kế hoạch giáo dục của nhà trường, hằng 5 báo cáo Sở GDĐT (đối với trường trung học rộng rãi, trường rộng rãi có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học rộng rãi) và Phòng GDĐT (đối với trường trung học cơ sở và trường rộng rãi có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở) trước lúc mở màn 5 học mới.

Trong giai đoạn tổ chức tiến hành nếu có gian khổ, vướng mắc báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) để được hướng áp giải quyết./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ huy);
– Cục Nhà trường;
– Các trường rộng rãi trực thuộc;
– Các Cục, Vụ, Viện KHGDVN;
– Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã kí

Nguyễn Hữu Độ

Phụ lục I: Khung kế hoạch dạy học môn học của tổ chuyên môn

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 5 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: ………….

TỔ: ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC …………………….., KHỐI LỚP…………

(5 học 20….. – 20…..)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: ………………; Số học trò: ……..; Số học trò học chuyên đề tuyển lựa (nếu có):……………

2. Tình hình hàng ngũ: Số thầy cô giáo:……….; Trình độ tập huấn: Cao đẳng: …….. Đại học:………..; Trên đại học:………….

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo : Tốt:……..; Khá:……..; Đạt:………….; Chưa đạt:……..

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày chi tiết các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí nghiệm/thực hành Ghi chú
1
2
3

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày chi tiết các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT Tên phòng Số lượng Phạm vi và nội dung sử dụng Ghi chú
1
2

II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT Bài học(1) Số tiết(2) Đề xuất cần đạt(3)
1
2

2. Chuyên đề lựachọn(đối với cấp trung học rộng rãi)

STT Chuyên đề(1) Số tiết(2) Đề xuất cần đạt(3)
1
2

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại thích hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để tiến hành bài học/chủ đề/chuyên đề.

(3) Đề xuất (chừng độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định đề nghị (chừng độ) cần đạt.

3. Kiểm tra, bình chọn định kỳ

Bài rà soát, bình chọn Thời gian(1) Thời điểm(2) Đề xuất cần đạt(3) Bề ngoài(4)
Giữa Học kỳ 1
Cuối Học kỳ 1
Giữa Học kỳ 2
Cuối Học kỳ 2

(1) Thời gian làm bài rà soát, bình chọn.

(2) Tuần thứ, tháng, 5 tiến hành bài rà soát, bình chọn.

(3) Đề xuất (chừng độ) cần đạt tới thời khắc rà soát, bình chọn (theo cung ứng chương trình).

(4) Bề ngoài bài rà soát, bình chọn: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.

III. Các nội dung khác (nếu có):

……………………………………………………… …………………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………………….

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

…., tháng ngày 5 20…

HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục II: Khung kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 5 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: ……………….

TỔ: ………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(5 học 20….. – 20…..)

1. Khối lớp: ………………….; Số học trò:…………….

STT Chủ đề(1) Đề xuất cần đạt(2) Số tiết(3) Thời điểm(4) Vị trí(5) Chủ trì(6) Phối hợp(7) Điều kiện tiến hành(8)
1
2

2. Khối lớp: ………………….; Số học trò:…………….

STT Chủ đề(1) Đề xuất cần đạt(2) Số tiết(3) Thời điểm(4) Vị trí(5) Chủ trì(6) Phối hợp(7) Điều kiện tiến hành(8)
1
2

3. Khối lớp: ………………….; Số học trò:…………….

(1) Tên chủ đề thăm quan, cắm trại, sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ, hoạt động chuyên dụng cho số đông.

(2) Đề xuất (chừng độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với các nhân vật tham dự.

(3) Số tiết được sử dụng để tiến hành hoạt động.

(4) Thời điểm tiến hành hoạt động (tuần/tháng/5).

(5) Vị trí tổ chức hoạt động (phòng thí nghiệm, thực hành, phòng đa năng, sân chơi, bãi tập, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản, tại thực địa…).

(6) Đơn vị, tư nhân chủ trì tổ chức hoạt động.

(7) Đơn vị, tư nhân phối hợp tổ chức hoạt động.

(8) Hạ tầng, thiết bị giáo dục, học liệu…

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…., tháng ngày 5 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục III: Khung kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 5 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: …………………………
TỔ: …………………………………

Họ và tên thầy cô giáo: …………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC …………………….., LỚP…………

(5 học 20….. – 20…..)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT Bài học(1) Số tiết(2) Thời điểm(3) Thiết bị dạy học(4) Vị trí dạy học(5)
1
2

2. Chuyên đề lựa chọn(đối với cấp trung học rộng rãi)

STT Chuyên đề (1) Số tiết (2) Thời điểm (3) Thiết bị dạy học (4) Vị trí dạy học (5)
1
2

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại thích hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để tiến hành bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần tiến hành bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Vị trí tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

2. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học trò giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

… ngày….. tháng…. 5……

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục IV: Khung kế hoạch bài dạy

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 5 2020 của Bộ GDĐT)

Trường:……………….

Tổ:……………………….

Họ và tên thầy cô giáo:

……………………

TÊN BÀI DẠY: …………………………………..

Môn học/Hoạt động giáo dục: ……….; lớp:………

Thời gian tiến hành: (số tiết)

I. Chỉ tiêu

1. Về tri thức: Nêu chi tiết nội dung tri thức học trò cần học trong bài theo đề nghị cần đạt của nội dung giáo dục/chủ đề tương ứng trong chương trình môn học/hoạt động giáo dục.

2. Về năng lực: Nêu chi tiết đề nghị học trò làm được gì (biểu lộ chi tiết của năng lực chung và năng lực đặc biệt môn học cần tăng trưởng) trong hoạt động học để chiếm lĩnh và áp dụng tri thức theo đề nghị cần đạt của chương trình môn học/hoạt động giáo dục.

3. Về nhân phẩm: Nêu chi tiết đề nghị về hành vi, thái độ (biểu lộ chi tiết của nhân phẩm cần tăng trưởng gắn với nội dung bài dạy) của học trò trong giai đoạn tiến hành các nhiệm vụ học tập và áp dụng tri thức vào cuộc sống.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

Nêu chi tiết các thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng trong bài dạy để tổ chức cho học trò hoạt động nhằm đạt được tiêu chí, đề nghị của bài dạy (muốn tạo nên nhân phẩm, năng lực nào thì hoạt động học phải tương ứng và thích hợp).

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở màn (Ghi rõ tên trình bày kết quả hoạt động)

a) Chỉ tiêu: Nêu tiêu chí giúp học trò xác định được vấn đề/nhiệm vụ chi tiết cần khắc phục trong bài học hoặc xác định rõ bí quyết khắc phục vấn đề/tiến hành nhiệm vụ trong các hoạt động tiếp theo của bài học.

b) Nội dung: Nêu rõ nội dung đề nghị/nhiệm vụ chi tiết nhưng học trò phải tiến hành (xử lí cảnh huống, câu hỏi, bài tập, thí nghiệm, thực hành…) để xác định vấn đề cần khắc phục/nhiệm vụ học tập cần tiến hành và đề nghị biện pháp khắc phục vấn đề/bí quyết tiến hành nhiệm vụ.

c) Thành phầm: Trình bày chi tiết đề nghị về nội dung và vẻ ngoài của thành phầm hoạt động theo nội dung đề nghị/nhiệm vụ nhưng học trò phải xong xuôi: kết quả xử lí cảnh huống; đáp án của câu hỏi, bài tập; kết quả thí nghiệm, thực hành; thể hiện, miêu tả được vấn đề cần khắc phục hoặc nhiệm vụ học tập phải tiến hành tiếp theo và đề nghị biện pháp tiến hành.

d) Tổ chức tiến hành: Trình bày chi tiết các bước tổ chức hoạt động học cho học trò từ chuyển giao nhiệm vụ, theo dõi, chỉ dẫn, rà soát, bình chọn giai đoạn và kết quả thật hiện nhiệm vụ phê duyệt thành phầm học tập.

2. Hoạt động 2: Hình định kiến thức mới/khắc phục vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1 (Ghi rõ tên trình bày kết quả hoạt động).

a) Chỉ tiêu: Nêu tiêu chí giúp học trò tiến hành nhiệm vụ học tập để chiếm lĩnh tri thức mới/khắc phục vấn đề/tiến hành nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1.

b) Nội dung: Nêu rõ nội dung đề nghị/nhiệm vụ chi tiết của học trò làm việc với sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu chi tiết (đọc/xem/nghe/nói/làm) để chiếm lĩnh/áp dụng tri thức để khắc phục vấn đề/nhiệm vụ học tập đã đặt ra từ Hoạt động 1.

c) Thành phầm: Trình bày chi tiết về tri thức mới/kết quả khắc phục vấn đề/tiến hành nhiệm vụ học tập nhưng học trò cần viết ra, thể hiện được.

d) Tổ chức tiến hành: Chỉ dẫn, cung ứng, rà soát, bình chọn giai đoạn và kết quả thật hiện hoạt động của học trò.

3. Hoạt động 3: Luyện tập

a) Chỉ tiêu: Nêu rõ tiêu chí áp dụng tri thức đã học và đề nghị tăng trưởng các kỹ năng áp dụng tri thức cho học trò.

b) Nội dung: Nêu rõ nội dung chi tiết của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm ủy quyền học trò tiến hành.

c) Thành phầm: Đáp án, lời giải của các câu hỏi, bài tập; các bài thực hành, thí nghiệm do học trò tiến hành, viết báo cáo, thuyết trình.

d) Tổ chức tiến hành: Nêu rõ bí quyết giao nhiệm vụ cho học trò; chỉ dẫn cung ứng học trò tiến hành; rà soát, bình chọn kết quả thật hiện.

4. Hoạt động 4: Áp dụng

a) Chỉ tiêu: Nêu rõ tiêu chí tăng trưởng năng lực của học trò phê duyệt nhiệm vụ/đề nghị áp dụng tri thức, kỹ năng vào thực tế (theo từng bài hoặc nhóm bài có nội dung thích hợp).

b) Nội dung: Miêu tả rõ đề nghị học trò phát hiện/đề nghị các vấn đề/cảnh huống trong thực tế gắn với nội dung bài học và áp dụng tri thức mới học để khắc phục.

c) Thành phầm: Nêu rõ đề nghị về nội dung và vẻ ngoài báo cáo phát hiện và khắc phục cảnh huống/vấn đề trong thực tế.

d) Tổ chức tiến hành: Giao cho học trò tiến hành ngoài giờ học trên lớp và nộp báo cáo để bàn luận, san sẻ và bình chọn vào các thời khắc thích hợp trong kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục của thầy cô giáo.

Ghi chú:

1. Mỗi bài dạy có thể được tiến hành trong nhiều tiết học, đảm bảo đủ thời kì dành cho mỗi hoạt động để học trò tiến hành hiệu quả. Hệ thống câu hỏi, bài tập dượt tập cần đảm bảo đề nghị tối thiểu về số lượng và đủ về thể loại theo đề nghị tăng trưởng các kỹ năng. Hoạt động áp dụng được tiến hành đối với những bài hoặc nhóm bài có nội dung thích hợp và cốt yếu được ủy quyền học trò tiến hành ở ngoài lớp học.

2. Trong Kế hoạch bài dạy ko cần nêu chi tiết lời nói của thầy cô giáo, học trò nhưng miêu tả rõ hoạt động chi tiết của thầy cô giáo: thầy cô giáo giao nhiệm vụ/đề nghị/quan sát/theo dõi/chỉ dẫn/nhận xét/gợi ý/rà soát/bình chọn; học trò tiến hành/đọc/nghe/nhìn/viết/thể hiện/báo cáo/thí nghiệm/thực hành/.

3. Việc rà soát, bình chọn thường xuyên được tiến hành trong giai đoạn tổ chức các hoạt động học và được thiết kế trong Kế hoạch bài dạy phê duyệt các vẻ ngoài: hỏi – đáp, viết, thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, thành phầm học tập. Đối với mỗi vẻ ngoài, lúc bình chọn bằng điểm số phải công bố trước cho học trò về các mục tiêu bình chọn và định hướng cho học trò tự học; chú trọng bình chọn bằng nhận xét giai đoạn và kết quả thật hiện của học trò theo đề nghị của câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, thành phầm học tập đã được nêu chi tiết trong Kế hoạch bài dạy.

4. Các bước tổ chức tiến hành 1 hoạt động học

– Giao nhiệm vụ học tập: Trình bày chi tiết nội dung nhiệm vụ được ủy quyền học trò (đọc/nghe/nhìn/làm) với thiết bị dạy học/học liệu chi tiết để tất cả học trò đều thông suốt nhiệm vụ phải tiến hành.

– Thực hiện nhiệm vụ (học trò tiến hành; thầy cô giáo theo dõi, cung ứng): Trình bày chi tiết nhiệm vụ học trò phải tiến hành (đọc/nghe/nhìn/làm) theo đề nghị của thầy cô giáo; dự định những gian khổ nhưng học trò có thể gặp phải kèm theo giải pháp cung ứng; dự định các chừng độ cần phải xong xuôi nhiệm vụ theo đề nghị.

– Báo cáo, luận bàn (thầy cô giáo tổ chức, quản lý; học trò báo cáo, luận bàn): Trình bày chi tiết biện pháp sư phạm trong việc tuyển lựa các nhóm học trò báo cáo và bí quyết tổ chức cho học trò báo cáo (có thể chỉ chọn 1 số nhóm thể hiện/báo cáo theo biện pháp sư phạm của thầy cô giáo).

– Kết luận, thẩm định: Phân tích chi tiết về thành phầm học tập nhưng học trò phải xong xuôi theo đề nghị (làm căn cứ để nhận xét, bình chọn các chừng độ xong xuôi của học trò trên thực tiễn tổ chức dạy học); làm rõ những nội dung/đề nghị về tri thức, kỹ năng để học trò ghi nhận, tiến hành; làm rõ các nội dung/vấn đề cần khắc phục/giảng giải và nhiệm vụ học tập nhưng học trò phải tiến hành tiếp theo./.

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button