Tổng hợp

Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD

Ngày 01/10/2018, Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Công văn 4529 / BGDĐT-NGCBQLGD Chỉ dẫn tiến hành 5 2018 Thông tư 14/2018 / TT-BGDĐT quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ quát. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo và tải Công văn tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

Bạn đang xem bài: Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 4529 / BGDĐT-NGCBQLGD
Về việc tiến hành Thông tư số14/2018 / TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởngtrực tiếpng cơ sở giáo dục phổ quát

Hà Nội, ngày 01 tháng mười 5 2018

Thân mến: Các Sở Giáo dục và Huấn luyện

Ngày 20 tháng 7 5 2018, Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Thông tư số 14/2018 / TT-BGDĐT ban hành quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ quát (sau đây viết tắt là Thông tư số 14/2018 / TT-BGDĐT).

Để việc tiến hành Thông tư số 14/2018 / TT-BGDĐT đúng quy định, hiệu quả, thiết thực và ảnh hưởng hăng hái tới công việc tăng trưởng hàng ngũ cán bộ điều hành cơ sở giáo dục phổ quát, Bộ Giáo dục và Huấn luyện chỉ dẫn 1 số nội dung chi tiết như sau:

1. Công tác chỉ huy

Căn cứ Thông tư số 14/2018 / TT-BGDĐT, Sở Giáo dục và Huấn luyện giao đơn vị trực thuộc Sở làm đầu mối chủ trì, xây dựng kế hoạch tiến hành, chỉ huy, chỉ dẫn, rà soát, tổng hợp kết quả thật hiện của các sở giáo dục và huấn luyện và các cơ sở giáo dục phổ quát trực thuộc; tăng mạnh tuyên truyền, tầm thường để các đơn vị, tư nhân có liên can thông suốt và tiến hành đúng các quy định tại Thông tư số 14/2018 / TT-BGDĐT; tăng cường phần mềm công nghệ thông tin trong điều hành, rà soát, tổng hợp kết quả bình chọn theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ quát.

2. Bình chọn theo Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ quát

2.1. Trường hợp đặc trưng (thí dụ, cơ quan điều hành các đơn vị quản lý chọn lọc, cử người tham dự các khóa huấn luyện, huấn luyện …), cơ quan điều hành cấp trên trực tiếp quyết định việc rút ngắn chu kỳ bình chọn và thực hiện bình chọn. hiệu trưởng mỗi 5 1 lần vào cuối 5 học theo thứ tự đầy đủ quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quy định Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ quát ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018 / TT-BGDĐT (sau sau đây được gọi là Quy định Chuẩn chính).

2.2. Việc tích lũy minh chứng (giấy tờ, tài liệu, sự vật, hiện tượng để xác minh 1 cách khách quan chừng độ đạt được trong tiến hành nhiệm vụ chỉ huy, quản lý nhà trường theo quy định tại Thông tư số 14/2018 / TT-BGDĐT) để dùng cho công việc bình chọn cần được chủ động. tiến hành từ đầu 5 học. Trong công đoạn tích lũy minh chứng, Hiệu trưởng cần tham khảo các thí dụ minh họa tại Phụ lục I ban hành kèm theo công văn này.

2.3. Việc tiến hành thứ tự bình chọn theo Điều 10 Quy định Chuẩn Hiệu trưởng tham khảo theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo công văn này.

3. Người điều hành cơ sở giáo dục phổ quát nòng cốt

3.1. Theo yêu cầu của cơ quan điều hành cấp trên gắn với hoạt động chuyên môn của ngành, địa phương về việc tuyển chọn cán bộ điều hành cơ sở giáo dục phổ quát trọng tâm của Giám đốc Sở Giáo dục và Huấn luyện, Thủ trưởng Phòng Giáo dục và Huấn luyện. Giáo dục và huấn luyện căn cứ vào tiêu chuẩn tuyển chọn quy định tại khoản 1 Điều 12 của Quy định về chuẩn hiệu trưởng trường trung học phổ quát để chọn lọc, coi xét danh sách cán bộ điều hành cơ sở giáo dục phổ quát trọng tâm.

3.2. Căn cứ nhiệm vụ của người điều hành cơ sở giáo dục phổ quát nòng cốt quy định tại khoản 3 Điều 12 Quy định chuẩn Hiệu trưởng, Sở Giáo dục và Huấn luyện chỉ dẫn Sở Giáo dục và Huấn luyện và các cơ sở giáo dục khác. Cơ sở giáo dục phổ quát trực thuộc vận dụng cơ chế quy đổi hoạt động của cán bộ điều hành cơ sở giáo dục phổ quát trọng tâm sang giờ dạy để tính số giờ dạy theo quy định tại Thông tư số 15/2017 / TT-BGDĐT ngày 09 tháng 6 5 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. và Huấn luyện sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế cơ chế làm việc đối với thầy cô giáo phổ quát ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009 / TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 5 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành Quy định về cơ chế làm việc đối với thầy cô giáo phổ quát (nếu có).

4. Báo cáo kết quả thật hiện

Các Sở Giáo dục và Huấn luyện tổng hợp kết quả bình chọn theo chuẩn hiệu trưởng báo cáo Bộ Giáo dục và Huấn luyện trước ngày 30 tháng 6 hàng 5 theo quy định. theo bức thư này.

Trong công đoạn tiến hành, nếu có gian nan, vướng mắc, yêu cầu đề đạt kịp thời về Bộ Giáo dục và Huấn luyện theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ điều hành giáo dục, số 35 Đại Cồ Việt – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội, e-mail: [email protected]

Người nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b / c);
– Các Vụ TCKT, GDTX, GDTX (để ph / h);
– Lưu VT, Phòng QLĐT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
PHÓ PHÓ
Nguyễn Hữu Độ

…………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem nội dung cụ thể hơn


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button