Âm nhạc lớp 2

Chỉ tiêu các trường Quân đội 2022

5 2022, trong quân đội, có 15 trường, học viện sĩ quan tuyển sinh và tập huấn sĩ quan trình độ đại học. Chỉ tiêu tổ chức tuyển sinh vào các trường quân đội 5 nay về căn bản vẫn giữ bất biến và được tiến hành như 5 2021. Chi tiết:

  • Về nhân vật tuyển sinh: bộ đội đang tại ngũ và đã phục viên trong độ tuổi từ 18-23, thanh niên ngoài quân đội trong độ tuổi từ 17-21 tuổi.
  • Trong ấy, các trường quân đội đều tuyển thí sinh nam, chỉ có 3 học viện là: Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự, và Viện Khoa học Quân sự được tuyển thí sinh nữ theo mục tiêu.
  • Về phương thức tuyển sinh, các trường quân đội 5 nay vẫn tiến hành xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của 5 tuyển sinh; tiến hành xét tuyển thẳng, dành đầu tiên xét tuyển và xét tuyển học trò giỏi bậc THPT. Kế bên ấy, 5 2022, các trường quân đội vẫn tổ chức xét tuyển theo các tổ hợp như 5 2021.

Tuyển sinh trường Quân đội

I. Tổ chức sơ tuyển đại học, cao đẳng quân sự

1. Các học viện, trường tuyển sinh

Bạn đang xem bài: Chỉ tiêu các trường Quân đội 2022

a) Tập huấn đại học quân sự Gồm 17 trường:

– 07 học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Biên phòng, Phòng ko – Không quân, Khoa học quân sự, Hậu cần và Hải quân;

– 10 trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Pháo binh binh, Thông tin, Không quân, Tăng Thiết giáp, Đặc công và Phòng hóa.

b) Tập huấn cao đẳng quân sự Gồm 01 trường: Trường Sĩ quan Không quân;

2. Nhân vật tuyển sinh

a) Tập huấn đại học quân sự

– Hạ sĩ quan, quân sĩ đang dùng cho tại ngũ theo quy định của luật pháp về bổn phận quân sự, có thời kì dùng cho tại ngũ 12 tháng trở lên, tính tới tháng 4 5 tuyển sinh (bộ đội tòng ngũ từ 5 2020 trở về trước); Quân nhân nhiều năm kinh nghiệm; Người lao động và nhân viên quốc phòng dùng cho trong quân đội đủ 12 tháng trở lên, tính tới tháng 9 5 tuyển sinh.

Các nhân vật quy định tại mục này, nếu có ước vọng đăng ký dự tuyển, các đơn vị tổ chức sơ tuyển, lập giấy má sơ tuyển những trường hợp đủ tiêu chuẩn, nộp cho các trường theo đúng thứ tự, nhưng mà phải đảm bảo đủ quân số tiến hành nhiệm vụ và chuẩn bị đấu tranh;

– Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả bộ đội đã phục viên và công dân chấm dứt bổn phận tham dự công an dân chúng), số lượng đăng ký dự tuyển ko giảm thiểu;

– Nữ thanh niên ngoài Quân đội và nữ bộ đội:

+ Tuyển 10% mục tiêu cho các cấp: Thầy thuốc quân y tại Học viện Quân y và các cấp ngoại ngữ tại Học viện Khoa học quân sự,

+ Tuyển ko quá 06% trên tổng mục tiêu vào tập huấn các cấp: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử Y sinh, Khí tài quang, Địa tin học tại Học viện Kỹ thuật quân sự;

Đối với các cấp được giao tuyển sinh thí sinh nữ, mỗi ngành tuyển chí ít 02 thí sinh.

5 2021, ko tuyển sinh tập huấn ngành Vốn đầu tư tại Học viện Hậu cần và ngành Quan hệ quốc tế về quốc phòng tại Học viện Khoa học quân sự.

b) Tập huấn cao đẳng quân sự

Nhân vật tuyển sinh tiến hành như tập huấn đại học quân sự.

3. Về độ tuổi của thí sinh (tính tới 5 dự tuyển)

a) Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 tới 21 tuổi.

b) Quân nhân tại ngũ hoặc đã phục viên và công dân chấm dứt bổn phận tham dự công an dân chúng từ 18 tới 23 tuổi.

4. Vùng tuyển sinh

a) Đối với Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2

– Trường Sĩ quan Lục quân 1: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Bình trở ra phía Bắc;

– Trường Sĩ quan Lục quân 2: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào phía Nam (thí sinh phải có hộ khẩu thường trú tính tới tháng 9 5 dự tuyển, phải đủ 3 5 thường trú liên tiếp trở lên và có chí ít 5 lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp THPT tại các tỉnh phía Nam); xác định điểm chuẩn và mục tiêu tuyển sinh theo địa bàn từng quân khu (trong tổng mục tiêu của trường), như sau: Quân khu 4 (tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên-Huế): 03%, Quân khu 5: 37%, Quân khu 7: 35%, Quân khu 9: 25%.

b) Học viện Biên phòng tuyển 45% mục tiêu thí sinh có hộ khẩu thường trú ở phía Bắc (từ tỉnh Quảng Bình trở ra), thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh phía Nam được xác định tới từng quân khu: Quân khu 4 (tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế): 04 %, Quân khu 5: 14%, Quân khu 7: 17%, Quân khu 9: 20%.

c) Các học viện: Quân y, Kỹ thuật quân sự, Hậu cần, Hải quân, Phòng ko – Không quân và các trường sĩ quan: Chính trị, Pháo binh, Tăng – Thiết giáp, Phòng hóa, Đặc công, Công binh, Thông tin tuyển 65% mục tiêu thí sinh có hộ khẩu thường trú ở phía Bắc, 35% mục tiêu thí sinh có hộ khẩu thường trú ở phía Nam.

d) Học viện Khoa học quân sự:

– Ngành Trinh sát kỹ thuật tuyển 75% mục tiêu thí sinh có hộ khẩu thường trú ở phía Bắc, 25% mục tiêu thí sinh có hộ khẩu thường trú ở phía Nam;

– Các đơn vị quản lý tập huấn ngoại ngữ: Không phân chia theo vùng miền (tiến hành 1 điểm chuẩn chung cho cùng 1 nhân vật thí sinh nam hoặc nhân vật thí sinh nữ trong cả nước).

e) Trường Sĩ quan Không quân: Không phân chia theo vùng miền (tiến hành 1 điểm chuẩn chung cho thí sinh nam trong cả nước).

g) Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam được tính từ Quảng Trị trở vào. Thời gian được tính hộ khẩu thường trú phía Nam tính tới tháng 9 5 dự tuyển phải đủ 03 5 thường trú liên tiếp trở lên và có chí ít 5 lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp THPT tại các tỉnh phía Nam.

Ban TSQS các đơn vị, địa phương lập danh sách những thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam nhưng mà ko đủ điều kiện được tính điểm chuẩn theo khu vực phía Nam, bàn ủy quyền các học viện, trường cộng với giấy má đăng ký sơ tuyển của thí sinh.

5. Về giấy má

– Mỗi thí sinh phải làm 2 loại giấy má biệt lập: 01 bộ giấy má đăng ký so tuyển do Ban TSQS Bộ Quốc phòng phát hành, 01 bộ giấy má đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT phát hành;

– Mẫu biểu giấy má sơ tuyển: Ban TSQS Bộ Quốc phòng phát hành giấy má sơ tuyển hợp nhất như 5 2020,

6. Thời gian tổ chức sơ tuyển và đăng ký sơ tuyển

a) Thời gian tổ chức sơ tuyển

– Ban TSQS các đơn vị, địa phương cấp tỉnh và tương đương tổ chức khai triển nhiệm vụ công việc tuyển sinh, sơ tuyển 5 2021 xong trong tháng 2-2021;

– Tổ chức sơ tuyển: Từ ngày 1-3-2021 tới ngày 25-4-2021.

b) Đăng ký sơ tuyển

– Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội đăng ký sơ tuyển và sắm giấy má sơ tuyển tại Ban TSQS cấp huyện (quận, thị xã, thị thành trực thuộc tỉnh thị thành trực thuộc trung ương), nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú (gọi chung là Ban TSQS cấp huyện); thí sinh là bộ đội đang tại ngũ đăng ký sơ tuyển và sắm giấy má sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương (gọi chung là Ban TSQS cấp trung đoàn);

– Khi đăng ký sơ tuyển, thí sinh phải đăng ký xét tuyển ước vọng 1 (ước vọng cao nhất) vào trường nộp giấy má sơ tuyển; các ước vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội (tiến hành đăng ký theo quy định của Bộ GD&ĐT);

– Các trường Quân đội và trường Công an đều chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký ước vọng 1 (ước vọng cao nhất), Ban TSQS cấp huyện công bố phổ thông, chỉ dẫn thí sinh chỉ làm giấy má sơ tuyển vào 1 trong 2 khối trường (thí sinh đã tham dự sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an thì ko tham dự sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng) và chủ động phối hợp với cơ quan Công an cấp huyện để đối chiếu danh sách.

7. Kê khai và nộp giấy má sơ tuyển

– Thí sinh phải tự mình viết kê khai các mẫu biểu, giấy má đăng ký sơ tuyển bằng 1 loại mực (xanh hoặc đen) và trực tiếp tới nộp giấy má đăng ký sơ tuyển theo đúng thời kì quy định tại Ban TSQS cấp huyện (đối với thanh niên ngoài Quân đội) hoặc tại Ban TSQS cấp trung đoàn (đối với bộ đội đang tại ngũ);

– Do mỗi trường có các tiêu chuẩn không giống nhau, nhất là về tiêu chuẩn sức khỏe, thành ra thí sinh phải đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển ước vọng 1 (ước vọng cao nhất) vào 1 trường Quân đội và chỉ được đăng ký 1 ước vọng 1 (ước vọng cao nhất ngay tính từ lúc sơ tuyển. Ban TSQS Bộ Quốc phòng phối hợp với các học viện, nhà trường rà soát toàn thể danh sách thí sinh đăng ký sơ tuyển; trường hợp phát hiện thí sinh nộp từ 2 giấy má sơ tuyển trở lên, sẽ bị loại khỏi danh sách (ko được đăng ký xét tuyển vào hệ quân sự của các trường trong Quân đội); cán bộ trực tiếp làm giấy má cho thí sinh và Ban TSQS đơn vị, địa phương có giấy má bị loại do làm 02 giấy má sơ tuyển trở lên sẽ bị xử lý vi phạm theo Khoản 2, Diều 83, Thông tư số 22 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 28 và Thông tư số 64);

– Trong giấy má đăng ký sơ tuyển TSOS, các thí sinh thuộc diện được cộng điểm dành đầu tiên theo nhân vật, nộp 01 giấy chứng thực thừa hưởng dành đầu tiên hợp thức;

– Khi tới nộp giấy má đăng ký sơ tuyển TSQS, thí sinh phải mang theo giấy chứng minh dân chúng (hoặc thẻ căn cước công dân), sổ hộ khẩu và các hồ sơ tùy thân khác để cán bộ thu giấy má đối chiếu (thí sinh không hề nộp bản sao học bạ THPT hoặc bản sao trích lục học bạ THPT);

– Ban TSQS cấp huyện và Ban TSQS cấp trung đoàn, có nghĩa vụ phối hợp với các vị trí đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 5 2021 trên khu vực; các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên và Sở GD&ĐT địa phương để rà soát, đối chiếu danh sách thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển với danh sách thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 5 2021;

– Những thí sinh ko đủ tiêu chuẩn sơ tuyển vào các trường Quân đội, Ban TSQS cấp huyện và Ban TSQS cấp trung đoàn phải có kết luận rõ, công khai và công bố bằng văn bản đến thí sinh.

8. Ảnh giấy má sơ tuyển

Thực hiện theo Khoản 3, Điều 19 Thông tư số 22 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 28 và Thông tư số 64).

– Mỗi thí sinh nộp 04 ảnh chân dung cỡ 4 x 6 centimet, ảnh chụp thẳng (kiểu chứng minh dân chúng), trên nền phông màu xanh hoặc vàng, ảnh phải rõ, cùng kiểu, cùng loại, chưa qua xử lý bằng các ứng dụng xử lý ảnh và mới chụp trong khoảng 6 tháng tính tới thời khắc đăng ký dự tuyển;

– Trường hợp ko tổ chức chụp ảnh , thí sinh phải trực tiếp tới nộp ảnh cộng với giấy má sơ tuyển, cán bộ chuyên trách tuyển sinh lúc tiếp thu giấy má đăng ký dự tuyển phải đối chiếu ảnh, người thật, giấy chứng minh dân chúng (hoặc thẻ căn cước công dân) và các hồ sơ tùy thân của thí sinh.

9. Tiêu chuẩn sức khỏe và tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe

a) Tiêu chuẩn sức khỏe

– Tuyển chọn thí sinh (cả nam và nữ) đạt Điểm 1 và Điểm 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế – Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe tiến hành bổn phận quân sự (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP), theo các mục tiêu: thể lực (trừ chiều cao, cân nặng có quy định riêng); mắt (trừ tật khúc xạ cận thị có quy định riêng); tai-mũi-họng; răng-hàm-mặt; nội khoa; thần kinh kinh; ngoại khoa da liễu và sản phụ khoa (đối với nữ);

– 1 số tiêu chuẩn quy định riêng cho từng nhân vật, như sau:

+ Các trường tập huấn sĩ quan chỉ đạo, chính trị, hậu cần, gồm các học viện: Hậu cần, Phòng ko – Không quân, Hải quân, Biên phòng và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Pháo binh, Công binh, Tăng – Thiết giáp, Thông tin, Đặc công, Phòng hóa:

Thể lực: Thí sinh nam cao từ 1,65 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên;

Mắt: Không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.

+ Các trường tập huấn sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự; Hệ tập huấn kỹ sư hàng ko thuộc Học viện Phòng ko – Không quân; Hệ tập huấn cao đẳng quân sự tại Trường Sĩ quan Không quân:

Thể lực: Thí sinh nam cao từ 1,63 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên; thí sinh nữ (nếu có) phải đạt Điểm 1 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP (cao từ 1,54 m trở lên, cân nặng từ 48 kg trở lên),

Mắt: Được tuyển thí sinh (cả nam và nữ) mắc tật khúc xạ cận thị ko quá 3 đi-ốp, rà soát nhãn lực sau chỉnh kính đạt Điểm 1 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 5 trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số, dự tuyển vào các trường: Được tuyển thí sinh (cả nam và nữ) có thể lực đạt Điểm 1 và Điểm 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, những thí sinh nam phải đạt chiều cao từ 1,62 m trở lên;

+ Thí sinh nam là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc rất ít người theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định cơ chế dành đầu tiên tuyển sinh và cung cấp học tập đối với trẻ mẫu giáo, học trò, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người (gồm các dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ở Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lụ, Pà Thẻn, La Hủ) dự tuyển vào tất cả các trường: Được lấy chiều cao từ 1,60m trở lên, các tiêu chuẩn khác tiến hành như đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số khái quát;

+ Nhân vật tập huấn sĩ quan của các quân, binh chủng nếu tuyển chọn sức khỏe theo các tiêu chuẩn riêng vẫn phải bảo đảm tiêu chuẩn chung;

+ Tuyển sinh phi công tại Trường Sĩ quan Không quân, chỉ tuyển chọn thí sinh đã được Quân chủng Phòng Không – Không quân tổ chức khám tuyển sức khỏe, kết luận đủ điều kiện xét tuyển vào tập huấn phi công quân sự.

b) Tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Thông tư số 22 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 28 và Thông tư số 64). Nếu Bộ Quốc phòng điều chỉnh nội dung khám sơ tuyển, Ban TSQS Bộ Quốc phòng sẽ chỉ dẫn bổ sung.

– Thời gian tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký sơ tuyển vào 2 đợt:

+ Đợt 1 vào tuần 3 và tuần 4 tháng 3 5 2021;

+ Đợt 2 vào tuần 2 tháng 4 5 2021.

– Thời gian chi tiết do Ban TSOS các đơn vị, địa phương xếp đặt cho thích hợp.

Sau lúc khám sức khỏe đợt 2, trước lúc xong xuôi thời kì sơ tuyển (25-4-2021), nếu còn thí sinh đăng ký tham dự sơ tuyển, các địa phương, đơn vị. tiếp diễn tổ chức khám sức khỏe cho số thí sinh đăng ký sơ tuyển.

10. Tổ chức xác minh chính trị

Thực hiện theo quy định tại Điều 21 của Thông tư số 22 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 28 và Thông tư số 64) và quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BQP ngày 16/01/2018 của Bộ Quốc phòng Quy định tiêu chuẩn chính trị của sĩ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, công chức, người lao động và nhân viên quốc phòng trong Quân đội dân chúng Việt Nam.

11. Lệ phí sơ tuyển

Các đơn vị thu lệ phí sơ tuyển theo Khoản 4, Điều 3, Thông tư số 135/2015/TT-BQP ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng BQP quy định và chỉ dẫn 1 số cơ chế chi phí cho hoạt động giáo dục tập huấn tại các cơ sở tập huấn trong Quân đội (lệ phí sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký sơ tuyển đại học, cao đẳng và trung cấp quân sự là 50.000đồng/giấy má, giấy má sơ tuyển giá 5.000đ/giấy má).

5 2021, việc đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT do Sở GD&ĐT các tỉnh, thị thành tổ chức thu giấy má và tổ chức thi, thành ra Ban TSQS các đơn vị, địa phương ko thu phí đăng ký dự thi và phí dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT.

12. Bàn giao giấy má sơ tuyển

a) Thời gian bàn giao giấy má sơ tuyển

Ban TSQS các tỉnh, thị thành và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổng hợp và bàn giao giấy má sơ tuyển về các trường thí sinh đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển ước vọng 1 (ước vọng cao nhất):

– Phía Bắc vào ngày 7-5-2021;

– Phía Nam vào ngày 10-5-2021.

b) Vị trí bàn giao giấy má sơ tuyển

– Phía Bắc: Các đơn vị, địa phương ở phía Bắc bàn giao giấy má đăng ký sơ tuyển đại học, cao đẳng và giấy má xét tuyển trung cấp nhiều năm kinh nghiệm quân sự cho các học viện, trường tại Đoàn 871/TCCT (Số 676, đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thị thành Hà Nội);

– Phía Nam: Các đơn vị, địa phương ở phía Nam bàn giao giấy má đăng ký sơ tuyển đại học, cao đẳng và giấy má xét tuyển trung cấp nhiều năm kinh nghiệm quân sự cho các học viện, trường tại Cơ quan đại diện phía Nam Cục Hậu cần – Bộ Tổng Tham mưu (Số 18Bis, đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

II. Đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, dùng kết quả xét tuyển vào các học viện, trường trong quân đội

1.Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội

Đăng ký dự thi tại vị trí do các Sở GD&ĐT quy định.

2. Thí sinh là bộ đội đang tại ngũ

– Mua giấy má, làm thủ tục và đăng ký dự thi tại vị trí của thí sinh tự do (số thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ 5 2020 trở về trước) do các sở GD&ĐT các tỉnh, thị thành nơi đơn vị bộ đội đang đóng quân quy định;

– Ban TSQS cấp trung đoàn hoặc tương đương chịu nghĩa vụ liên hệ, sắm giấy má, chỉ dẫn thí sinh làm thủ tục và đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT cho bộ đội đã sơ tuyển đủ tiêu chuẩn, tuyệt đối ko để sơ sót dẫn tới thí sinh ko được dự thi;

– Thời gian đăng ký dự thi tiến hành theo quy định của Bộ GD&ĐT.

3. Về môn thi

– Thí sinh chưa tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi, môn thi để xét xác nhận tốt nghiệp và đăng ký dự thi thêm các bài thi, môn thi thích hợp với bài thi, môn thi trong tổ hợp các môn thi để xét tuyển đại học, cao đẳng do các học viện, trường Quân đội quy định;

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, đăng ký dự thi các bài thi, môn thi thích hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của các trường đại học, cao đẳng nhưng thí sinh có ước vọng dự tuyển.

Thông tin về tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào các học viện, trường trong Quân đội sẽ được đăng trên các trang thông tin điện tử (website của các trường, Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng (http://bqp.vn) và tài liệu “Những điều cần biết về tuyển sinh vào tập huấn đại học, cao đẳng trong Quân đội 5 2021”.

Chỉ huy Cục Nhà trường làm việc với Học viện Biên phòng về công việc tuyển sinh .

III. Đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự

1. Đăng ký xét tuyển

Thí sinh phải đăng ký xét tuyển ước vọng 1 (ước vọng cao nhất) vào hệ tập huấn đại học, cao đẳng quân sự tại trường Quân đội đã nộp giấy má sơ tuyển; các ước vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội. Các học viện, trường trong Quân đội chỉ xét tuyển vào hệ tập huấn đại học, cao đẳng quân sự đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển ước vọng 1 (ước vọng cao nhất).

2. Điều chỉnh ước vọng đăng ký xét tuyển

Sau lúc có kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ quát, thí sinh được điều chỉnh ước vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối với việc điều chỉnh đăng ký xét tuyển vào các trường Quân đội, cho phép thí sinh được điều chỉnh ước vọng đăng ký xét tuyển theo nhóm trường theo đúng vùng miền và nhân vật tuyển sinh, như sau:

– Nhóm 1: Gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không-Không quân (hệ Chỉ huy tư vấn) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng-Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh.

– Nhóm 2: Gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự, Phòng không-Không quân (hệ Kỹ sư hàng ko).

3. 1 số điểm xem xét trong tổ chức xét tuyển

a) Điểm chuẩn tuyển sinh

– Đối với các học viện, trường có xét tuyển cùng lúc tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (tổ hợp A00) và tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, tiếng Anh (tổ hợp A01): Thực hiện 1 điểm chuẩn chung cho tổ hợp xét tuyển A00 và tổ hợp xét tuyển A01;

– Học viện Quân y xét tuyển cùng lúc tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (tổ hợp A00) và tổ hợp xét tuyển: Toán, Hóa, Sinh (Tổ hợp B00): Thực hiện 1 điểm chuẩn chung cho tổ hợp xét tuyển A00 và tổ hợp xét tuyển B00;

– Thí sinh được tính điểm chuẩn theo hộ khẩu thường trú phía Nam phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào;

+ Thời gian có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào (tính tới tháng 9 5 dự tuyển) phải đủ 3 5 thường trú liên tiếp trở lên;

+Có chí ít 5 lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp THPT tại các tỉnh phía Nam.

b) Tiêu chí phụ trong xét tuyển

Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, số thí sinh trúng tuyển vượt quá mục tiêu được giao, sử dụng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển làm các chỉ tiêu phụ để xét tuyển. Quy định về chỉ tiêu phụ trong xét tuyển tại các học viện, trường trong Quân đội được chi tiết trong tài liệu “Những điều cần biết về tuyển sinh vào tập huấn đại học, cao đẳng trong Quân đội 5 2021).

IV. Tuyển sinh ngành quân sự cơ sở

1. Tổ chức sơ tuyển

a) Tiêu chuẩn tuyển sinh tiến hành theo Điều 68 Thông tư số 22 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 28 và Thông tư số 64), riêng nhân vật cử tuyển tiến hành theo Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ quy định cơ chế cử tuyển đối với học trò, sinh viên dân tộc thiểu số.

b) Tổ chức sơ tuyển tiến hành theo Điều 70 Thông tư số 22 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 28 và Thông tư số 64).

c) Giấy má tuyển sinh theo Điều 71 Thông tư số 22 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 28 và Thông tư số 64).

Thí sinh dự tuyển đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở hệ chính quy phải qua sơ tuyển, đăng ký và dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng mới được đăng ký xét tuyển. Việc sơ tuyển và đăng ký xét tuyển theo mục tiêu đã phân bổ cho các quân khu.

Thí sinh dự tuyển tập huấn văn bằng 2, liên thông từ cao đẳng lên đại học, liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành quân sự cơ sở phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định và tham gia kỳ thi do các trường tổ chức.

2. Đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT

– Việc đăng ký dự thi và nộp giấy má đăng ký dự thi tại vị trí cho thí sinh tự do (số thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ 5 2020 trở về trước) do Sở GD&ĐT các tỉnh, thị thành quy định;

– Ban TSOS các tỉnh, thị thành có nghĩa vụ chỉ huy và tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi và đi dự thi theo đúng quy định.

3. Tổ hợp môn xét tuyển, môn thi, thời kì thi

a) Tổ hợp môn xét tuyển, môn thi:

– Tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy: Tổ hợp môn xét tuyển: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

– Tuyển sinh liên thông hệ tập huấn vừa làm vừa học từ trình độ trung cấp lên cao đẳng và từ cao đẳng lên đại học: Thi 3 môn: Ngữ văn; Công việc Đảng, Công việc chính trị và môn Chuyên ngành quân sự địa phương;

– Tuyển sinh đại học văn bằng 2: Thi 2 môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

b) Thời gian thi:

– Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy: Thời gian thi theo quy định của Bộ GD&ĐT;

– Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học hệ vừa làm vừa học và đại học văn bằng 2, thi trong 02 ngày: Ngày 14 và 15 tháng 7 5 2021.

4. Tiếp nhận giấy má đăng ký xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 27 Thông tư số 22 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 28 và Thông tư số 64).

Thí sinh phải đăng ký xét tuyển ước vọng 1 (ước vọng cao nhất) vào hệ tập huấn đại học, cao đẳng quân sự tại trường Quân đội đã nộp giấy má sơ tuyển ngành Quân sự cơ sở; các ước vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội.

Trường sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2 chỉ xét tuyển vào hệ tập huấn đại học, cao đẳng quân sự ngành Quân sự cơ sở đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển ước vọng 1 (ước vọng cao nhất).

V. Tuyển sinh trung cấp nhiều năm kinh nghiệm quân sự

1. Nhân vật, tiêu chuẩn và giấy má tuyển sinh

– Thực hiện theo Điều 39, Điều 55 và Điều 6 Thông tư số 22 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 28 và Thông tư số 64);

– Về tiêu chuẩn văn hóa (vận dụng cho cả nhân vật tập huấn dài hạn, ngắn hạn, chuyển loại trung cấp), như sau: Tính tới thời khắc xét tuyển đã tốt nghiệp THPT (theo vẻ ngoài giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng mà chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được xác nhận chấm dứt các môn văn hóa THPT theo quy định.

– Về tiêu chuẩn sức khỏe:

+ Tuyển chọn thí sinh đạt Điểm 1 và Điểm 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP theo các mục tiêu: Thể lực; mắt; tai-mũi-họng, hàm-mặt; nội khoa; thần kinh kinh, ngoại khoa; da liễu và sản phụ khoa đối với nữ (nếu có); được lấy tới sức khỏe đạt Điểm 3 về răng

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 5 trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo, phía Nam (từ tỉnh Quảng Trị trở vào) và thí sinh là người dân tộc thiểu số: Được lấy tới sức khỏe đạt Điểm 3 về thể lực.

2. Tổ chức tuyển sinh

Các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức sơ tuyển, tuyển chọn, lập giấy má đăng ký xét tuyển, nộp về trường theo mục tiêu được giao.

Công việc tuyển sinh sau đại học

I. CÔNG TÁC TẠO NGUỒN

1. Các học viện, trường tổ chức tạo nguồn cho thí sinh dự tuyển (tiến hành theo Công văn số 1516/CT-CB ngày 17/8/2017 của Tổng cục Chính trị về tổ chức dự khóa tập huấn sau đại học). Thời gian như sau:

– Dự khóa Nghiên cứu sinh: Từ tháng 11-2020 tới tháng 5-2021;

– Dự khóa tập huấn trình độ thạc sĩ: Từ tháng 2-2021 tới tháng 5-2021; riêng dự khóa tập huấn trình độ thạc sĩ ngành Y từ tháng 11-2020 tới tháng 5-2021.

2. Các cơ quan đơn vị chú trọng công việc tạo nguồn, bồi dưỡng nguồn bảo đảm số lượng, chất lượng nhất là các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy chế tập huấn sau đại học. Việc sẵn sàng điều kiện về ngoại ngữ bằng vẻ ngoài tập huấn chính khóa và ngoại khóa. Cán bộ đi tập huấn Văn bằng thứ 2 về ngoại ngữ phải báo cáo và được cấp có thẩm quyền xét duyệt theo quy định.

I. TỔ CHỨC TUYỂN SINH

1. Thi tuyển sinh tập huấn trình độ thạc sĩ

Việc tuyển sinh tập huấn trình độ thạc sĩ được tiến hành theo Thông tư số 15; cần để mắt tới 1 số điểm sau:

– Về nhân vật dự thi: Chỉ tuyển sinh tập huấn tạo hệ quân sự. Các cơ sở tập huấn lúc nhận giấy má, rà soát bằng đại học, xác định ngành đúng, ngành thích hợp hoặc ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi để đề xuất thí sinh vật học bổ sung tri thức và phải công bố thời kì hết hạn nộp giấy má đăng ký dự thi trước ngày 1-4-2021;

– Về điều kiện dự thi: Kiểm tra chặt chẽ giấy má đăng ký dự thi và chỉ đưa vào danh sách dự thi những thí sinh có đầy đủ các điều kiện dự thi theo Điều 8 Thông tư số 15. Tổ chức học bổ sung tri thức cho các nhân vật theo đúng quy chế trước lúc dự thi. Trường hợp thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ, các cơ sở tập huấn kiểm tra, giám định và chịu nghĩa vụ về tính chính xác của văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ; rà soát văn chứng cớ chỉ của cơ sở tập huấn ấy cần phải được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức tập huấn, cấp Văn bằng 2 hoặc cấp chứng chỉ trong thời hạn 02 5 (24 tháng) tính tới ngày đăng ký dự thi; chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tối thiểu phải đạt từ bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc chuyên dụng cho Việt Nam hoặc tương đương. Đối với văn bằng ngoại ngữ của các cơ sở tập huấn đang được Bộ GD&ĐT thanh tra chưa có kết luận thì ko sử dụng để xét duyệt;

– Các cơ sở tổ chức thi tại cơ sở chính (Học viện Kỹ thuật quân sự và Học viện Quân y, lúc tổ chức thi ở cơ sở tập huấn phía Nam phải báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng và yêu cầu Bộ GD&ĐT cho phép trước lúc ra công bố tuyển sinh); tiến hành nghiêm quy định ra đề thi, thứ tự nhân sao đề thi và tổ chức thi đảm bảo an toàn, đúng quy định;

– Đảm bảo đầy đủ giấy má, văn bản của kỳ thi, báo cáo kết quả sẵn sàng và tổ chức thi lúc có Đoàn Thanh tra của Bộ Quốc phòng, Bộ GD&ĐT tới làm việc.

2. Xét tuyển nghiên cứu sinh

Việc tuyển sinh tập huấn trình độ tấn sĩ được tiến hành theo Thông tư số 08; cần để mắt tới 1 số điểm sau:

– Về nhân vật dự xét tuyển: Các cơ sở tập huấn chỉ xét tuyển nghiên cứu sinh hệ quân sự;

– Về điều kiện dự xét tuyển: Đối với người dự tuyển nghiên cứu sinh phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ;

– Về bài báo: Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên can tới lĩnh vực dự kiến nghiên cứu đăng trên tin báo khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 5 (36 tháng) tính tới ngày việc xác minh tính hợp thức của bài báo); đăng ký dự tuyển (các tiểu ban xét tuyển nghiên cứu sinh có nghĩa vụ trong năng lực ngoại ngữ, chi tiết:

– Về ngoại ngữ: Có 1 trong những văn bằng, chứng chỉ chứng minh về năng lực ngoại ngữ, chi tiết:

+ Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở tập huấn nước ngoài cấp cho người học toàn thời kì ở nước ngoài nhưng tiếng nói sử dụng trong trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác: Sau lúc nhận giấy má dự tuyến, các cơ sở tập huấn chủ động gửi công văn yêu cầu Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT xác minh tính pháp lý văn bằng hoặc xác nhận tương đương trình độ của văn bằng,

+ Bằng tốt nghiệp đại học các cấp tiếng nói nước ngoài do các cơ sở tập huấn của Việt Nam cấp (kể cả đại học văn bằng 2 tiếng Anh);

+ Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do 1 tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam xác nhận cấp trong thời hạn 02 5 (24 tháng) tính tới ngày đăng ký dự tuyển: Cơ sở tập huấn rà soát trên cổng thông tin điện tử của tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam xác nhận cấp chứng chỉ TOEFL hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) để đối chiếu thông tin của người đăng ký dự xét tuyển với danh sách những thí sinh được cấp chứng chỉ của tổ chức khảo thí.

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở tập huấn nước ngoài cấp cho người học toàn thời kì ở nước ngoài nhưng tiếng nói không hề là tiếng Anh; bằng tốt nghiệp đại học các cấp tiếng nói nước ngoài do các cơ sở tập huấn ở Việt Nam cấp không hề là tiếng Anh hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương TOEFL iBT 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS từ 5.0 còn trong thời hạn 02 5 (24 tháng) tính tới ngày đăng ký dự tuyển, nhưng mà phải có bản lĩnh giao tiếp bằng tiếng Anh trong chuyên môn, có thể diễn tả những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác thể hiện những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh (do Hội đồng tuyển sinh cơ sở tập huấn giám định): Sau lúc nhận giấy má, các cơ sở tập huấn chủ động gửi công văn yêu cầu Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT xác định cơ sở tập huấn cấp văn bằng 2 ấy có được Bộ GD&ĐT cho phép ko, thực hiện giám định, xác định trình độ ngoại ngữ và có công văn yêu cầu cơ sở tập huấn cấp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ xác minh tính pháp lý của văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (kể cả đại học văn bằng 2 tiếng Anh) theo thứ tự tại Chỉ dẫn số 1595/HD-NT ngày 11 tháng 9 5 2018 của Cục Nhà trường. Hội đồng tuyển sinh của cơ sở tập huấn ko áp dụng xét tuyển nghiên cứu sinh trong các trường hợp: Có văn bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở tập huấn nước ngoài cấp nhưng mà chưa có công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT về tính pháp lý văn bằng hoặc xác nhận tính tương đương trình độ của văn bằng, người dự tuyển có văn bằng 2 tiếng nói nước ngoài nhưng mà chưa có công nhận của cơ sở tập huấn cấp bằng về tính pháp lý của văn bằng, người dự tuyển đang chờ cấp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có văn bằng 2 của cơ sở tập huấn cấp đang được Bộ GD&ĐT thanh tra, chưa có kết luận;

3. Thời gian tuyển sinh

– Thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ: Tổ chức trong 2 ngày 15 và 16-5-2021;

– Xét tuyển nghiên cứu sinh: Căn cứ vào tình hình chi tiết, Thủ trưởng cơ sở tập huấn quyết định xét tuyển 1 hoặc 2 đợt và phải nêu rõ trong công bố tuyển sinh;

+ Đợt 1 (tháng 5): Xét tuyển những thí sinh đã nộp đủ giấy má dự tuyển trước ngày 30-4-2021; thời kì xét tuyển từ ngày 18-5-2021 tới ngày 30-5-2021 (thời kì chi tiết do Thủ trưởng cơ sở tập huấn quyết định);

+ Đợt 2 (tháng 10): Xét tuyển những thí sinh đã nộp đủ giấy má dự tuyển trước ngày 30-9-2021; thời kì xét tuyển từ ngày 1-10-2021 tới ngày 30-10-2021 (thời kì chi tiết do Thủ trưởng cơ sở tập huấn quyết định).


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button