Âm nhạc lớp 2

Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 CTST năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Trường Sơn

Nội dung tài liệu Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 CTST 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Trường Sơn giúp các em học trò lớp 6 ôn tập và đoàn luyện kỹ năng làm đề, sẵn sàng cho kì thi học kì 1 sắp đến. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong công đoạn học tập và ôn luyện. Chúc các em học tập tốt!

TRƯỜNG THCS

Bạn đang xem bài: Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 CTST năm 2021-2022 có đáp án Trường THCS Trường Sơn

TRƯỜNG SƠN

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

Môn: TIẾNG ANH 6 CTST

Thời gian: 45 phút

1. Đề số 1

I. Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others. (1 p)

1. a. chair                    b. teacher                    c. school                      d. children

2. a. goes                     b. watches                   c. boxes                       d. brushes

3. a. house                   b. home                       c. hotel                        d. hour

4. a. truck                    b. bus                          c. ruler                         d. lunch

II. Choose the correct answer. (2.5ps)

1. How many books does Ba___________? – He has eight.

A. have B. has C. lớn have D. having

2. Does Lan have Math on Tuesday? – No, she___________.

A. donʹt B. doesnʹt C. hasnʹt D. havenʹt

3. She ___________ her teeth every evening.

A. brush B. lớn brush C. brushing D. brushes

4. What is she doing ? she __________ lớn music

A. listen B. listens C. is listening D. listening

5. He has breakfast _____ six o’clock.

A. in B. at C. on D. for

6. My school is ________ lớn a hospital.

A. near B. next C. beside D. between

7. Where is ____________ school? – It’s in the country.

A. Namsʹ B. Nam C. the Namʹs D. Namʹs

8. What′s _______ name? – Her name is Mai.

A. your B. his C. her D. she

9.__________ students are there in your school?

A. What B. How many C. Who D. Where

10. They live _______ the city.

A. on B. in C. on D. at

III. Give the correct form of verbs in bracket. (2.0p)

1. They (be) ……………….

2. She (live)………………. on Tran Phu street.

3. My sisters can (play)…………………………

4. Minh (watch) …………………….. television now.

IV. Read the passage below then answer the questions. (2.5ps)

Linh is twelve years old. She is a student in Nguyen Hue School. The school is near her house so she goes lớn school by bike every morning. She has classes from 7.00 lớn 11.15. She has lunch at 12.00. In the afternoon, She does the housework and plays badminton. She usually does her homework in the evening. She goes lớn bed at 10.30.

1. How old is Linh?

..………………………….…………………….…………………….………..…

2. Is her school near her house?

..………………………….…………………….…………………….………..…

3. How does she go lớn school?

..………………………….…………………….…………………….………..…

4. What time does she do in the afternoon?

..………………………….…………………….…………………….………..…

5. What does shegoes lớn bed?

…………………………………………………………………………………

V. Write sentences: (2ps)

* Rearrange these words lớn make complete sentences.

1. doing/ is/ mother/ her/ what ?

..………………………….…………………….…………………….………..…

2. listening/ Nam/ now./ lớn/ music/ is

..………………………….…………………….…………………….………..…

* Rewrite the following sentences without changing their meaning. Begin with the given words.

1. Does Phong’s school have forty classrooms?

→ Are there……………………………………………………………

2. My father usually drives his car lớn work.

→ My father usually goes ………………………………….…

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others. (1 p)

1.C      2.A      3.D      4.C

II. Choose the correct answer. (2.5ps)

1.A      2.B      3.D      4.C      5.B

6. B     7.D      8.C      9.B      10.B

III. Give the correct form of verbs in bracket. (2.0p)

1. are 2. lives 3. play 4. is watching

IV. Read the passage below then answer the questions. (2.5ps)

1. Linh is twelve years old.

2. Yes, it is.

3. She goes lớn school by bike every morning.

4. In the afternoon, She does the housework and plays badminton.

5. She goes lớn bed at 10.30.

V. Write sentences: (2ps)

* Rearrange these words lớn make complete sentences

1. What is her mother doing?

2. Nam is listening lớn music now.

* Rewrite the following sentences without changing their meaning. Begin with the given words.

1. Are there forty classrooms in Phong’s school?

2. My father usually goes lớn work by car.

2. Đề số 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TIẾNG ANH 6 CTST- TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN- ĐỀ 02

I. Khoanh tròn tuyển lựa đúng để xong xuôi câu (3mks)

1. My sister and I _________ students.

A. am B. is C. are

2. She goes lớn school _________bike.

A. by B. for C. with

3. “Hi. How are you?” – “We’re _________.”

A. child B. fine C. nine

4. My children have breakfast _________ six thirty.

A. in B. on C. at

5. His father is a doctor. He works in a _____________.

A. hospital B. bookstore C. bakery

6. How many people __________ in your family?

A. is there B. are there C. there is

7. We have English _______ Monday.

A. at B. in C. on

8. The bakery is next ________ the bookstore and the police station.

A. near B. lớn C. at

9. My father is an engineer. __________ name is Tam.

A. Her B. His C. My

10. (Khoanh tròn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại)

A. bike B. ride C. sit

11. (Khoanh tròn từ ko cùng loại với các từ còn lại)

A. they B. my C. we

12. (Khoanh tròn từ hoặc cụm từ gạch dưới cần được sửa trong câu)

My house is next the bakery.

 A              B   C

II. Khoanh tròn 1 từ ko cùng loại (1mk)

1. A. go                       B. are                           C. walk

2. A. pen                     B. big                          C. book

3. A. read                    B. on                           C. in

4. A. farmer                 B. worker                    C. farm

III. Chia thì đúng của động từ trong ngoắc (1mk)

1. Which class (be) ______________ you in?

2. Ba (not get) _____________ up at 5 o’clock every day.

3. The farmer (wait) ______________ for him now.

4. You can (turn) ___________ left.

IV. Đọc: (3mks)

A. Hoàn thành đoạn văn với các từ cho sẵn trong khung (1mk)

school students are big city

1. My school is in the (1)__________ .

2. It is (2) ____________ .

3. There (3) ___________ 20 classrooms.

4. There are five hundred (4) _________ in the school.

B. Đọc đoạn văn và tuân theo đề nghị

Hi, my name is Ha. I’m a student. I get up at half past five. I take a shower. And get dressed. I have breakfast, then I leave the house at half past six. The school is near my house, so I walk. Classes start at seven and end at half past eleven. I walk home and have lunch at twelve o’clock.

1Viết “T” cho câu đúng và “F” cho câu sai:(1mk)

a. Ha’school is near his house ………………………..

b. He has lunch at half past eleven …………………………

2. Trả lời câu hỏi: (1mk)

a. What time does Ha get up? ……………………………………………………………………………………….

b. Does he walk lớn school? ………………………………………………………………………………………….

V. Viết (2mks)

A. Xếp đặt các từ bị đảo lộn thành câu hoàn chỉnh

1. walking/ school/ We/ lớn/ are/ .

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. bed/ lớn/ She/ ten/ at/ o’clock/ goes.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

B. Trả lời câu hỏi sau

1. How many students are there in your class? (35)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

C. Đặt câu hỏi cho phần gạch chân

1. I go lớn school by bike

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

I. Circle the best option lớn complete the following sentences. (3mks)

Mỗi từ chọn đúng 0,25đ

1. C. are

2. A. by

3. B. fine

4. C. at

5. A. hospital

6. B. are there

7. C. on

8. 8. B. lớn

9. B. His

10. C. sit

11. B. my

12. C

II. Odd one out (1mk)

Mỗi từ chọn đúng 0,25đ

1. B. are 2. B. big 3. A. read 4. C. farm

III. Give the correct tense of the verbs in brackets. (1mk)

Mỗi từ điền đúng 0,25đ

1. are 2. doesn’t get 3. is waiting 4. turn

IV. Reading

1. Complete the passage with the words in the box. (1mk)

Mỗi từ điền đúng 0,25đ

1. city 2. big 3. are 4. students

V. Read the passage carefully, then do exercises below:

1True or False statements(1mk)

Mỗi câu giải đáp đúng 0,5đ

a. T b. F

2Answer the questions: (1mk)

Mỗi câu giải đáp đúng 0,5đ

1. He gets up at half past five.

2. Yes, he does.

VViết (2mks)

A. Arrange the following sentences lớn make the meaningful sentence:

Mỗi câu giải đáp đúng 0,5đ

a. We are walking lớn school.

b. She goes lớn bed at ten o’clock.

B. Answer the following question:

Viết câu giải đáp đúng 0,5 đ

3. There are 35 (thirty- five)

C. Make question for under lined words.

Viết câu đúng 0,5 đ

4. How do you go lớn school?

3. Đề số 3

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TIẾNG ANH 6 CTST- TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN- ĐỀ 03

I. READ

A. Read the passage then answer the questions below

Hi! I am Trung. I come from Da Nang, Viet Nam. I like English and I go lớn English club every day. My friends like English, too. It is very interesting lớn learn English. My English teacher is great and funny. She always makes our English lessons new and different. A lot of tourists come lớn Da Nang every year, so we have more chances lớn practice our English. This Saturday I am going lớn Han River with my parents lớn watch the international firework competition. I hope I am meeting many English people there.

1. Where does Trung come from?

A. Vinh Long B. Hoi An C. Da Nang

2. Which subject does Vinh like ?

A. English B. music C. physics

3. His English teacher is great and …………

A. nice B. funny C. shy

4. Who come lớn come lớn Da Nang every year?

A. A lot of students B. A lot of teachers C. A lot of tourists

5. Where is Trung going lớn this Saturday?

A. Han River B. Hau River C. Tien River

B. Read the passage carefully then choose the correct answers

OAK CITY

Oak city is a great city. There is so much lớn do! There are cinemas, parks and discos. It is got some great clothes and music shops (1)…… Oak City is very modern and beautiful. There aren’t any (2)………..buildings and there is some beautiful (3)………….around city. Is there any pollution in the Oak City? There isn’t much pollution (4)……….there isn’t much traffic. Everyone travels (5)………… bike and walks, so there aren’t many accidents. No one works, so everyone has got a lot of không tính phí time. Are there any unfriendly people in Oak City? No – so come and spend a little time here!

1. A. neither                B. either                      C. too

2. A. beautiful             B. ugly                        C. pretty

3. A. scenery               B. scene                       C. view

4. A. so                        B. because                   C. although

5. A. on                       B. in                            C. by

II. LANGUAGE FOCUS

Choose the best option (A, B or C) lớn complete these sentences.

1. Minh ………… in a house in the countryside.

A. live B. lives C. living

2. Look! The boys………….football in the schoolyard.

A. is playing B. play C. are playing

3. My best friend, Hanh is …………….. She talks all the time.

A. talkative B. kind C. confident

4. Hoa wants lớn study in a / an………………..school because she wants lớn learn English with English speaking teachers there.

A. national B. international C. boarding

5. Are there three any ……………….in the living room?

A. lamp B. a lamp C. lamps

6. The sink is next……………the fridge.

A. lớn B. on C. in

7. My new house is …………… than the old one.

A. convenient B. more convenient C. most convenient

8. The Sahara is the ………….. desert in the world.

A. nóng B. hotter C. hottest

* Find the word whose the underlined part is pronounced differently from the others.

9. A. new         B. help             C. lesson

10. A. cups      B. desks           C. rulers

IV.WRITING

A. Complete the conversation with the words provide

cousins during are travel hometown far

Nam: What (0) are you going lớn do (1)____________ the Tet holiday?

Hoa: Sleep!

Nam: Wow… Me, too. But I will also (2) ____________ out of town.

Hoa: Where lớn?

Nam: My (3) ________________. My family will visit my grandparents in Tra Vinh.

Hoa: Is it (4) __________________?

Nam: Yeah, quite. But I love meeting my (5)________there. We will have lots of fun.

B. Make sentences using the words and phrases given

1. Chau’s neighbourhood / be /very different. It / be / the suburbs of Da Nang City

Chau’s neighbourhood is very different. It is in the suburbs of Da Nang City.

2. There / many things she / like / about it.

3. It / have / beautiful parks, sandy beaches and fine weather.

4. Every house / have / a backyard / a frontyard.

5. The people here / incredibly friendly.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

I.

A.

1. C     2. A     3. B     4. C     5. A

B.

1. C     2. A     3. A     4. B     5. C

II.

1. B     2. C     3. A     4. B     5. C

6. A     7. B     8. C     9. A     10. C

III.

A.

1. during

2. travel

3. hometown

4. far

5. cousins

B.

1. Chau’s neighbourhood is very different. It is in the suburbs of Da Nang City.

2. There are many things she likes about it.

3. It has beautiful parks, sandy beaches and fine weather.

4. Every house has a backyard and a frontyard.

5. The people here are incredibly friendly.

4. Đề số 4

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TIẾNG ANH 6 CTST- TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN- ĐỀ 04

I. LISTENING:

A. Listen lớn the tape and write True or False: (1m)

1. The yard isn’t in front of the house.

2. The tall trees are behind the house.

3. To the left of the house, there are flowers.

4. The flowers are behind the mountain.

B. Listen again then answer the questions (1m)

5. Where is the yard?

…………………………………………………………………………

6. Where are the flowers?

…………………………………………………………………………

II. GRAMMAR –VOCABULARY– PHONETICS

* Choose the best answer (1m)

7. Ba ……………. television every evening.

A. watch B. watches C. wash D. lớn wash

8. . …………… many floors does your school have?

A. What B. Where C. Which D. How

9. What do you do ………………the morning?

A. on B. in C. with D. at

10. There …………… trees and flowers in the park .

A. am B. is C. are D. isn’t

III. READING

Read the passage

Minh lives in the city with his mother, father and sister.
Their house is next lớn a store.
On the street, there is a restaurant , a bookstore and a temple.
In the neighborhood, there is a hospital, a factory, a museum and a stadium.
Minh’s father works in the factory. His mother works in the hospital.

A. Then tick True (T) or False (F) for the sentences below (1m)

11. Minh lives in the country . ………………..

12. Their house is next lớn a restaurant . ……………….

13. There is a museum near their house . ………………..

14. Minh’s father works in a hospital . ………………..

B. Choose the word that best fits the blank space in the following passage: (1m)

It’s her (15) _______ day of the new school year in Grade 6. She gets up very early. She washes her face, (16) _________ her teeth, does some exercises and then

(17) ________ a shower. She has a small breakfast with her (18) _________. At a quarter (19) _________ seven, she gets dressed and goes lớn school.

15. one                        B. an                            C. a                              D. first

16. brushes                  B. washes                    C. wash                       D. watches

17. take                       B. does                        C. takes                       D. do

18. parents                   B. teachers                  C. students                  D. friend

19. past                        B. lớn                            C. at                             D. of

IV. WRITING

A. Use the correct form of the verbs: (2 ms)

20. There ………………(be) four people in my family.

21. He ………………….(live) near a market.

22. Nam and Ba ……………(play) football after school.

23. Minh………………….. (have) breakfast at 6 o’clock.

B. Choose the words or phrases that are not correct in standard English: (1m)

24. My house isn’t big but it very beautiful.

       A                B          C  D

25. What time does the students have Physics? – At 15:05.

              A         B                          C                      D

26. Her mother teach English at a high school in city.

                             A                B C                    D

27. The movie theater are between the bakery and the drugstore.

                        A          B                   C              D

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

I. LISTENING

A.

1. F      2. T      3. F      4. F

B.

5. It’s in front of the house.

6. They are lớn the right of the house.

II. GRAMMAR –VOCABULARY:

7. B     8. D     9. B     10. C

III. READING

A.

11. F    12. F    13.T     14. F

B.

15. D   16. A   17. C   18. A   19. B

IV. WRITING

A.

1. are

2. lives

3. play

4. has

B.

24. D   25. B   26. A   27. B

5. Đề số 5

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TIẾNG ANH 6 CTST- TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN- ĐỀ 05

PART 1: LISTENING (1,5ms)

Listening 1: Listen lớn the dialogue. Then circle the letters before the words that are mentioned. (0,6m)

Rooms

Furniture

Other

A. bathroom

E. bed

H. flower garden

B. bedroom

F. sofa

I. swimming pool

C. kitchen

G. table

J. yard

D. living room

   

Listening 2: What time does each person get up? Listen and write the time. (0,5m)

1. Sandra: ________5:00

2. John:

3. Sam:

4. Grace:

5. Mia:

6. James:

Listening 3: Listen lớn the conversation. Write the missing words. (0,4m)

A: Do you have a big (1) _______________Eva?

B: Kind of. I have a younger (2) _______________and an older sister.

A: Really? How old are they?

B: Let’s see… my brother is eighteen and my sister is (3) _______________

A: Oh. What does your sister do?

B: She’s a chef.

A: A chef? What a cool job! How do you like her food?

B: I haven’t tried it, actually. She (4) _______________in California.

PART 2: PRONUNCIATION (1m)

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

1. A. evening               B. stereo                      C. engineer                  D. telephone

2. A. desks                  B. books                      C. rooms                     D. clocks

II. Circle the word that has the different stressed syllable from the others.

1. A. temple                B. flower                     C. homework              D. routine

2. A. restaurant           B. accident                  C. vegetable                D. apartment

PART 3: VOCABULARY AND STRUCTURE

Circle the best answers (A, B, C or D) lớn complete the sentences. (2ms)

1. When do you have English? We have it________Monday and Thursday.

A. on B. in C. at D. of

2. ________ is that? – That’s my sister.

A. How B. Who C. What D. Which

3. He gets up. Then he ________ a shower.

A. does B. take C. takes D. do

4. It’s a quarter lớn ten.= It’s ________

A. ten fifteen B. nine forty-five C. ten fifteen D. nine fifteen

5. My apartment is on________floor.

A. the ninth B. nineth C. nine D. ninth

6. Is the house big? – No, ________.

A. there isn’t. B. it isn’t C. there is. D. it is

7. How are you?

A. Five, thank B. Five, thanks. C. Fine, thanks. D. Fine, thank.

8. ________ trees? – No. there aren’t.

A. Is there a B. Are there any C. Are there D. Is there

PART 4- READING

I. Match the questions in column A with the answers in column B. THERE IS ONE EXTRA ANSWER THAT YOU DON’T NEED. (1m)

A

B

1. Where is your classroom?

a. I’m in class 6A.

2. What do they do after school?

b. Yes, I do.

3. Does she watch television?

c. It’s on the second floor.

4. Which class are you in?

d. Yes, she does.

 

e. They play soccer.

II. Complete the following passage with the words In the box. THERE ARE TWO EXTRA WORDS THAT YOU DON’T NEED. (1m)

is

go

years

a

are

an

There ________ four people in my family: my father, my mother, my brother and me. My father is ________ engineer. He is 35________ old. My mother is a nurse. She’s 33. My brother is 8. He’s a student My brother and I ________ lớn school every day.

III. Read. Then answer the questions. (1m)

UP IN A TREE

Grant Stone is 12, and his sister Jenna, is 8. They’re only kids, but they have a house. It’s a tree house. It’s in the country. It’s at their grandparents’ house in Kansas. Their tree house has one room. It’s a living room with a table and a few chairs. It’s small, but Grant and Jenna think it’s great. Grant says, “It’s my favourite place! That’s the name – My Place.

1. How old is Grant?

2. Is their house in the city or in the country?

3. How many rooms are there in the house?

4. Do Grant and Jenna like their house?

PART 5: WRITING:

Do as directed. (1.5ms)

1. The house is in front of the tall trees. (Rewrite the sentence without changing the meaning)

The tall trees___________ .

2. They are traveling lớn school by bus. (Make question for the underlined words)

3. Lan has math on Thursday. (Change into negative)

4. This is an eraser. (Change into plural form)

5. driving/ Mr. Quang/ his/ is/ now/ truck. (Put the words in correct order)

6. Mary (do) ______________ her homework every day. (supply the correct tense of the verb in brackets)

II. Write 4 sentences about what you do after school. (1m)

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

PART 1: LISTENING (1,5ms)

Listening 1: (Mỗi câu đúng 0,1điểm)           

B. bedroom

D. living room

F. sofa

G. table

I. swimming pool

J. yard

Listening 2: (Mỗi câu đúng 0,1điểm)

1. Sandra: 5:00

2. John: 6.15

3. Sam: 9.30

4. Grace: 7.45

5. Mia: 6.00

6. James: 4.00/ 4 p.m

Listening 3: (Mỗi câu đúng 0,1điểm)

1. family 2. brother 3. twenty – five 4. lives

PART 2: PRONUNCIATION (1m) (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

1- A     2- C     3- D     4- D

PART 3: VOCABULARY AND STRUCTURE (2ms) (Mỗi câu đúng 0,25điểm)

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

B

A

B

C

B

PART 4- READING

I. Match the questions in column A with the answers in column B. (1m) (Mỗi câu đúng 0,25điểm)

1.c       2. e      3. d      4. a

II. Complete the following passage with the words in the box. (1m)

(Mỗi câu đúng 0,25điểm)

1. are

2. an

3. years

4. go

III. Then answer the questions. (1m) (Mỗi câu đúng 0,25điểm)

1. He is 12.

2. It’s in the country.

3. There is one room.

4. Yes, they do.

PART 5: WRITING:

I. Do as directed. (1.5ms) (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

1. The tall trees are behind the house.

2. How are they traveling lớn school?

3. Lan doesn’t have math on Thursday.

4. These are erasers.

5. Mr Quang is driving his truck now.

6. does

II. Write 4 sentences about what you do after school. (1m) (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Suggestion:

1. After school, I play soccer.

2. I listen lớn music.

3. I read books.

4. I do my homework.

Trên đây là toàn thể nội dung tài liệu Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 CTST 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Trường Sơn. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo có ích khác các em chọn tính năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Các em ân cần có thể tham khảo tư liệu cùng phân mục:

  • Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 Cánh diều 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Mỹ Hạnh
  • Bộ 5 đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 KNTT 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Tịnh Thiện

Chúc các em học tập tốt!

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button