THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 20
Số lượt truy cập: 1448090
QUANG CÁO
quy chế hoạt động Trường tiểu học số 2 Tân Thủy 2/24/2012 8:31:56 AM
trường tiểu học số 2 tân thủy

    PHÒNG GD - ĐT LỆ THỦY           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TH SỐ 2 TÂN  THUỶ        Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 


SỐ : 05 /QĐ - HT                                        Tân Thuỷ, ngày 30 tháng 9 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường TH số 2 Tân Thuỷ

 Năm học 2011 - 2012

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH SỐ 2 TÂN THUỶ

 

   Căn cứ  Điều lệ trường tiểu học năm 2007  ban hành kèm theo QĐ số 51/ 2007/ QĐ - BGD và ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

           Căn cứ nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ nuớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. 

          Căn cứ Quyết định số 04/2000/ Bộ GD-ĐT về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị;

           Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường TH;

     Theo yêu cầu của nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của TrườngTH số2 Tân Thuỷ.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

        Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là quy chế tổ chức và hoạt động của Trường TH số 2 Tân Thuỷ,

        Điều 2. Ban giám hiệu, các tổ và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của  Nhà trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này,

        Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30  tháng  9  năm 2011.

 

Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG

-          Phòng GD- ĐT (B/c)

-          Ban Giám hiệu

-          Các tổ

-          Lưu                                                                                   Lê Thuận Sự

 

              

                                                          

    PHÒNG GD - ĐT LỆ THỦY           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TH SỐ 2 TÂN THUỶ                          Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 


                                                            Tân Thuỷ, ngày 30  tháng  9  năm 2011

 

QUY CHẾ

           TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TH SỐ 2 TÂN THUỶ

( Ban hành kèm theo Quyết định số : 05/ QĐ- HT ngày 30/ 9/2011)

 


 Căn cứ  Điều lệ trường tiểu học năm 2007 ban hành kèm theo QĐ số 51/ 2007/ QĐ/ BGD & ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ nuớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. 

Căn cứ Quyết định số 04/2000/ Bộ GD- ĐT về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường TH;

Theo yêu cầu của nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của Trường TH số 2 Tân Thuỷ.

 

CHƯƠNG 1: VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

I/ Các tổ chức:

Điều 1. Ban giám hiệu: Gồm Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng.

Điều 2. Các tổ: Gồm Tổ Chuyên môn 1-2-3, Tổ 4-5, Tổ Hành chính.

  II/  Các hội đồng tư vấn

Điều 3. Hội đồng trường; Hội đồng thi đua; Hội đồng khoa học; Hội đồng lương và chính sách cán bộ.

Thành phần Hội đồng gồm có: Ban giám hiệu, các tổ trưởng, GV tổng Phụ trách Đội, Thư ký Hội đồng nhà trường và Kế toán văn phòng nhà trường.

 

CHƯƠNG II:

NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ HỘI ĐỒNG TƯ VẤN.

I. Nhiệm vụ quyền hạn của Ban giám hiệu:

Điều 4. Hiệu trưởng:

Hiệu trưởng nhà trường là thủ trưởng cơ quan, quản lý và điều hành hoạt động ở cơ quan theo chế độ thủ trưởng.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên mà trực tiếp là UBND huyện Lệ Thủy, Đảng ủy xã Tân Thuỷ, phòng GD-ĐT Lệ Thủy về toàn bộ hoạt động của cơ quan, về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ viên chức theo thẩm quyền quy định.

Làm chủ tịch Hội đồng tư vấn, chủ trì các cuộc giao ban, hội họp, phụ trách chung, phụ trách  công tác tổ chức cán bộ, tài chính, phổ cập, làm chủ tài khoản của cơ quan;

Quyết định giao trách nhiệm cho phó hiệu trưởng, các tổ trưởng, tổ phó hoặc cá nhân khác; chuẩn bị các đề án, kế hoạch công tác, các văn bản chỉ đạo… để báo cáo trước tập thể HĐSP.

Ký các quyết định hoặc ủy quyền ký cho phó hiệu trưởng công nhận kết quả học tập của học sinh; Trực tiếp ký các quyết định về nhân sự, các chứng từ hóa đơn trong việc sử dụng kinh phí và tài sản;

Ký các văn bản trình lên cấp trên và văn bản nội bộ hoặc ủy quyền cho phó hiệu trưởng.

Hàng tháng, học kỳ, mở đầu năm học và kết thúc năm học Hiệu trưởng phải báo cáo phương hướng hoạt động công tác dự thảo, dự chi tài chính để cán bộ, công nhân viên chức tham gia bàn bạc quyết nghị.

Cuối năm học Hiệu trưởng hướng dẫn cán bộ, công nhân viên viết kiểm điểm định kỳ, ghi nhận xét đánh giá có thông báo cho cá nhân, cán bộ biết, đồng thời lưu bản kiểm điểm này vào hồ sơ cán bộ hàng năm.

Hiệu trưởng phải lắng nghe ý kiến, phản ánh, phê bình của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh, khi cần có thể trực tiếp đối thoại hoặc thông báo bằng văn bản cách xử lý thông tin đã thu nhập được.

Điều 5. Phó hiệu trưởng:

         Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công, được ủy quyền quyết định, cùng hiệu trưởng quản lý chỉ đạo công tác chuyên môn, bồi dưỡng của đội ngũ và HSG- HSNK, quản lí công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh,. Được ủy quyền phê duyệt kế hoạch giảng dạy, điều chỉnh các bài giảng của giáo viên, chủ trì các phiên họp giao ban, hội họp của cơ quan khi Hiệu trưởng đi vắng; Thực hiện việc đánh giá, nhận xét giáo viên hàng kỳ và đột xuất.

          Phụ trách công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác lao động, thư viện thiết bị, các cuộc vận động và phong trào thi đua do Ngành và Công đoàn phát động.

II. Nhiệm vụ quyền hạn của các tập thể  và cá nhân

Điều 6. Tổ trưởng chuyên môn:

         Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về thực hiện kế hoạch dạy học, kế hoạch cá nhân và về việc rèn luyện của giáo viên.

        Tham dự các phiên họp giao ban.

        Trực tiếp kiểm tra công tác của các thành viên trong tổ.

        Tham gia bồi dưỡng đội ngũ.

         Kiểm tra việc học và nền nếp của học sinh.

         Kiểm tra việc làm và sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trong tổ.

Điều 7. Tổ trưởng hành chính:

         Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về các công việc được phân công, về thực hiện kế hoạch, các điều kiện phục vụ cho công tác dạy và học và các hoạt động khác của nhà trường để hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên.

       - Trực tiếp quản lý CSVC trang thiết bị đồ dùng dạy học.

       - Thực hiện chế độ kế toán và thống kê ; Đánh máy in ấn và phát tài liệu.

       - Lập sổ ghi chép các phiên họp, làm việc của ban giám hiệu, của hội đồng thi đua, hội đồng lương và chính sách cán bộ, hồ sơ kế toán.

      - Lưu trữ tài liệu cơ quan về tổ chức cán bộ, các biên bản, văn bản, chứng từ kế toán.

     - kiểm tra, đánh giá các thành viên trong tổ, thực hiện việc giao ban đúng quy định, đảm bảo các thông tin báo cáo.

Điều 8. Nhiệm vụ của tổ phó:

        Giúp tổ trưởng kiểm tra công việc của các thành viên trong tổ và các công việc được phân công.

        Tham dự các phiên họp do ban giám hiệu triệu tập hoặc các cuộc họp của tổ, trực tiếp ghi biên bản sinh hoạt tổ.

        Điều hành các công việc của tổ khi tổ trưởng đi vắng. Quản lý cơ sỏ vật chất thiết bị dạy học của GV trong tổ. Phụ trách giáo viên làm và sử dụng đồ dùng dạy học.

    III.  Nhiệm vụ quyền hạn của các Hội đồng tư vấn:

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng khoa học: Thẩm định các đề tài khoa học cấp trường của cá nhân tự nghiên cứu đề nghị thẩm định.

Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi đua:

        Quyết định xếp loại thi đua của viên chức, của học sinh, Quyết định khen thưởng thi đua, kỷ luật, cho ý kiến đề nghị cấp trên khen thưởng, kỷ luật.

Điều 11: Nhiệm vụ của hội đồng lương:

        Quyết định đề nghị nâng lương, điều chỉnh lương đối với viên chức và cán bộ của nhà trường.

Điều 12: Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường là thành viên của hội đồng sư phạm nhà trường có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức và không được làm những việc đã bị cấm theo quy định của pháp lệnh cán bộ công chức và điều lệ trường tiểu học.

1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước thủ trưởng cơ quan về việc thi hành nhiệm vụ công tác giảng dạy, giáo dục, học tập của mình, có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm, liêm chính chí công vô tư.

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiệp vụ. Phát huy tích cực, chủ động sáng tạo, luôn có ý thức làm chủ trong giảng dạy, giáo dục và quản lý nhà nước, hăng hái thực hiện phong trào thi đua “hai tốt” và cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”và phong tào thi đua: Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức,  tự học và sáng tạo; xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực...

          3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên có quyền trình bày ý kiến đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên.

          4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tiến bộ, phải thẳng thắn phê bình, đấu tranh để xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch vững mạnh, kể cả góp ý kiến phê bình thủ trưởng cơ quan. Khi có yêu cầu, cán bộ, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, đề án công tác của nhà trường.

        5. Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải thực hiện công việc đúng chức năng, phần hành được giao, không tiếp khách trong giờ lên lớp, chỉ trình ký các giấy tờ có liên quan với hiệu trưởng đầu giờ làm việc. Nếu vì việc riêng cần nghỉ phải xin phép với hiệu trưởng. Nếu được HT đồng ý thì báo với chuyên môn để bố trí giảng dạy. Trường hợp nghỉ việc riêng thì báo cáo trước 3 ngày, vì hoàn cảnh đột xuất thì người nhà trực tiếp xin phép và nộp đủ hồ sơ có liên quan đến công việc của ngày đó.

          6. Cán bộ, giáo viên, nhân viên đến nhiệm sở làm việc phải có tư cách, phong cách đứng đắn mẫu mực.

          - Không có mùi bia, rượu trong giờ hành chính.

          - Áo quần gọn gàng đảm bảo y phục ngày lễ hội.

          - Không hút thuốc lá trong cơ quan.

          - Không đánh cờ ăn tiền.

          - Không to tiếng khi thảo luận hoặc góp ý cho nhau.

          - Thực hiện đúng thời gian làm việc do cơ quan quy định.

          - Xưng hô với đồng nghiệp: Thầy, cô hoặc bạn, anh, chị.

          - Với học sinh: Gọi em, xưng thầy hoặc cô.

          7. Cán bộ, giáo viên, nhân viên được biết và tham gia bàn bạc.

          - Chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan đến công việc của nhà trường.

          - Kế hoạch công tác hàng năm, hàng tháng của cơ quan.

          - Thu, chi và quyết toán các nguồn kinh phí trong ngân sách và các nguồn thu khác.

          - Tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, xếp loại năng lực sư phạm, xếp loại thi đua và kết quả giải quyết các vụ việc trong cơ quan (nếu có).

8. Cán bộ, giáo viên, nhân viên xây dựng mối quan hệ với học sinh và phụ huynh học sinh trên cơ sở bình đẳng, phối hợp cùng chăm lo việc học tập, tu dưỡng của học sinh.

          -  Luôn luôn xem học sinh là nhân vật trung tâm trong nhà trường.

          - Tôn trọng học sinh có nghĩa là tạo điều kiện cho các em phát huy cao ý thức, tự quản, tự nói về nhau nhiều hơn mà thầy, cô giáo là người trọng tài công minh khẳng định điều đúng, chỉ rõ điều sai cho các em.

          - Giáo dục, xây dựng cho học sinh có nề nếp tốt về các mặt hoạt động, chào hỏi thầy, cô và mọi người, chuẩn hoá dần trang phục xây dựng được nếp sống công cộng.

          - Có mối liên hệ thường xuyên với phụ huynh, phản ánh và cùng nhau thảo luận trao đổi, thống nhất biện pháp giáo dục học sinh, chuẩn hoá dần các điều kiện phục vụ học tập và sinh hoạt của các em.

 

CHƯƠNG III: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

 Điều 13. Ban giám hiệu làm việc theo chế độ thủ trưởng:

   .  1. Hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm trục tiếp trước UBND huyện, Đảng ủy xã, phòng GD-ĐT về toàn bộ hoạt động của cơ quan, về việc thi hành nhiêm vụ, công vụ của cán bộ viên chức theo thẩm quyền quy định.

      2. Phó hiệu trưởng: Giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công, được ủy quyền quyết định, cùng hiệu trưởng quản lý chỉ đạo công tác chuyên môn, chỉ đạo công tác lao động, hoạt động ngoài giờ lên lớp và các công việc thuộc thẩm quyền quy định và một số công việc theo Điều lệ trường Tiểu học được hiệu trưởng phân công.

Điều 14: Đối với tổ trưởng, tổ phó:

     1. Tổ trưởng; Chịu trách nhiệm trước ban giám hiệu về mọi hoạt động mà mình phụ trách và thực hiện nhiệm vụ được phân công. Tổ trưởng thường xuyên trao đổi để thống nhất giải quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ của tổ.

     2. Tổ phó: Cùng với tổ trưởng chịu trách nhiệm trước ban giám hiệu về những vấn đề mà mình phụ trách theo điều lệ trường TH quy định, giúp tổ trưởng kiểm tra đôn đốc các thành viên trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Điều 15. Đối với giáo viên:

      Làm việc theo chế độ quản lý thông qua bài giảng, chuyên đề được phân công và thực hiện một số nhiệm vụ chung của Nhà trường đối với học sinh và làm công tác điều tra phổ cập.

Điều 16: Đối với nhân viên:

      Làm việc theo chế độ quản lý giờ hành chính. Cán bộ, nhân viên phải thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước thủ trưởng về các nhiệm vụ được phân công.

Điều 17. Điều khoản chung:

     Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường là thành viên của Hội đồng sư phạm có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của cán bộ công chức và không làm những việc trái với Pháp luật, trái với quy định của Pháp lệnh cán bộ công chức. Chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cơ quan về việc thi hành nhiệm vụ được phân công, cần có nếp sống lành mạnh, trung thực, tích cực bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.   

      Cán bộ giáo viên, nhân viên có quyền trình bày ý kiến đề xuất những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình với người phụ trách trực tiếp.

      Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm sửa chữa khuyết điểm, đấu tranh để xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh.

       Cán bộ giáo viên, nhân viên đến nhiệm sở làm việc phải có tư cách, tác phong đúng đắn, mẫu mực thể hiện được “ Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”.

       Cán bộ giáo viên, nhân viên được biết và tham gia bàn bạc xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị, khen thưởng xếp loại hàng năm.

 

CHƯƠNG IV:  MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 18. Cán bộ giáo viên, nhân viên xây dựng mối quan hệ với các tổ chức đoàn thể ở trong nhà trường như Chi bộ, Công đoàn trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hợp tác lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên có quyền lắng nghe và tham gia ý kiến, kiểm tra, gám sát trong việc giải quyết công việc với cấp trên, với phụ huynh, với học sinh…tất cả đều được công khai, minh bạch trong đơn vị.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, nội quy đơn vị luôn được gắn liền với vai trò lãnh đạo của chi bộ, đảm bảo uy tín lãnh đạo, điều hành quản lý chỉ đạo.

Các đoàn thể có mối liên hệ mật thiết với nhau, cùng hợp tác thực hiện nhiệm vụ năm học đã đề ra.

Công đoàn thực sự là một tổ ấm luôn đôn đốc, động viên đoàn viên thực hiện tốt quy chế - nội quy đã đề ra. Cán bộ, giáo viên cần phát huy được tinh thần phê và tự phê, không ngừng học tập rèn luyện, tu dưỡng tác phong, tạo được không khí vui vẻ, đoàn kết nội bộ.

 

CHUƠNG V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Tất cả mọi thành viên trong cơ quan đều chấp hành tốt nội quy quy chế hoạt động của cơ quan. Căn cứ quy chế này, Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho ban thường trực tổ chức thực hiện và ban thanh tra nhân dân kiểm tra việc thực hiện quy chế.

           Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG

     - Phòng GDĐT (b/c)

     - Tổ trưởng (Thực hiện)

     - Lưu.                                                                                             

                                                                                                                 Lê Thuận Sự

                                                                                           

 

LÊ THUẬN SỰ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Dương Thị Huệ
Dương Thị Huệ
Hiệu Trưởng
Nguyễn Thị Lan Nhung
Nguyễn Thị Lan Nhung

Hiệu Phó

Đinh Đăng Hưng
Đinh Đăng Hưng
Quản trị mạng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 TÂN THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959234 * Email: thso2tanthuy@lethuy.edu.vn